لاستیک یزد

پیزد | سهام - فرابورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 74,813 5.00
قیمت پایانی: 76,227 3.20

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 75,789 پایانی 76,227 2,523.00
بیشترین 78,000 کمترین 74,813
حجم 431,553 دفعات 1,793
حد قیمت 74,813 - 82,687 ارزش 32.38 میلیارد
حجم مبنا 513,132 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
255 تعداد خریدار 1
198,959 حجم خرید 232,594
1,501 تعداد فروشنده 2
414,133 حجم فروش 17,420
215,174 تغییر مالکیت 215,174

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید73,000 فروش74,813 تعداد508,339 دستور4206
دستور1 تعداد100 خرید72,620 فروش74,814 تعداد2,612 دستور24
دستور1 تعداد100 خرید71,110 فروش74,815 تعداد1,854 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش74,816 تعداد55 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش74,817 تعداد28 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,119 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,666
P/E TTM 20.793

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,267 P/E مجمع 33.62
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 66.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.99 % رتبه 60
6 ماهه 60.14 % رتبه 78
9 ماهه 98.87 % رتبه 64
1 ساله 98.87 % رتبه 137
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
38.876 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.4

P/B

% 12.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 76,227 درصد تغییر : 3.20 حجم : 431,553 دفعات : 1,793
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 78,750 درصد تغییر : 4.77 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 8,226
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 82,690 درصد تغییر : 2.41 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 9,342
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 84,730 درصد تغییر : 1.90 حجم : 5.12 میلیون دفعات : 17,591
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 83,151 درصد تغییر : 4.91 حجم : 1.69 میلیون دفعات : 12,010
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 79,260 درصد تغییر : 4.47 حجم : 3.62 میلیون دفعات : 15,793
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 75,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 17,152
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 75,866 درصد تغییر : 1.36 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 17,152
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 74,852 درصد تغییر : 2.08 حجم : 2.73 میلیون دفعات : 14,771
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 76,441 درصد تغییر : 4.01 حجم : 3.04 میلیون دفعات : 15,949
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 79,630 درصد تغییر : 2.81 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 15,386
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 81,932 درصد تغییر : 2.40 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 15,054
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 83,948 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 18,586
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 83,948 درصد تغییر : 1.34 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 18,586
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 82,839 درصد تغییر : 1.78 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 13,884
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پکویر آخرین : 930.00 17,720 حجم : 919,874 ارزش بازار : 39.959 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : پکرمان آخرین : 1,470 28,000 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 71.197 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : پتایر آخرین : 1,060 194,000 حجم : 7.48 میلیون ارزش بازار : 55.271 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/18
نماد : پاسا آخرین : 1,380 26,320 حجم : 2.7 میلیون ارزش بازار : 23.724 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : پارتا آخرین : 6,514 68,308 حجم : 98,512 ارزش بازار : 74.276 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها