سر. پردیس

پردیس | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,570 0.54
قیمت پایانی: 2,577 0.27

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,600 پایانی 2,577 7.00
بیشترین 2,610 کمترین 2,560
حجم 4.582 میلیون دفعات 239
حد قیمت 2,404 - 2,764 ارزش 11.8 میلیارد
حجم مبنا 5.821 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
76 تعداد خریدار 2
4.536 میلیون حجم خرید 45,297
55 تعداد فروشنده -
4.582 میلیون حجم فروش -
45,297 تغییر مالکیت 45,297

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید2,567 فروش2,579 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد7,000 خرید2,565 فروش2,580 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد2,644 خرید2,563 فروش2,588 تعداد7,000 دستور2
دستور1 تعداد34,500 خرید2,562 فروش2,590 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد17,061 خرید2,561 فروش2,597 تعداد153,903 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 872 دوره 9 ماهه
سود TTM 901
P/E TTM 2.861

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 1,470 P/E مجمع 1.75
سود نقدی 1,100
درصد توزیع 74.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.13 % رتبه 389
6 ماهه 6.45 % رتبه 386
9 ماهه 23.22 % رتبه 463
1 ساله 19.71 % رتبه 413
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.731 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.31

P/B

% 44.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,577 درصد تغییر : 0.27 حجم : 4.582 میلیون دفعات : 239
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,584 درصد تغییر : 0.23 حجم : 10.59 میلیون دفعات : 472
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,590 درصد تغییر : 2.86 حجم : 12.879 میلیون دفعات : 619
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,518 درصد تغییر : 0.44 حجم : 7.916 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,529 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.275 میلیون دفعات : 143
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,532 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 220
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,530 درصد تغییر : 0.72 حجم : 3.804 میلیون دفعات : 232
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,512 درصد تغییر : 0.56 حجم : 3.058 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,498 درصد تغییر : 0.64 حجم : 6.968 میلیون دفعات : 265
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,514 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.189 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,518 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.742 میلیون دفعات : 148
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,518 درصد تغییر : 0.36 حجم : 2.114 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,527 درصد تغییر : 0.04 حجم : 3.121 میلیون دفعات : 175
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,528 درصد تغییر : 0.39 حجم : 3.536 میلیون دفعات : 282
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,538 درصد تغییر : 0.04 حجم : 3.449 میلیون دفعات : 211
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 23.00 4,426 حجم : 5.477 میلیون ارزش بازار : 132.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وملت آخرین : 35.00 1,966 حجم : 480,096 ارزش بازار : 1.996 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگستر آخرین : 89.00 3,865 حجم : 26.475 میلیون ارزش بازار : 3.181 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وکادو آخرین : 420.00 14,710 حجم : 1.428 میلیون ارزش بازار : 11.728 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنعت آخرین : 14.00 1,690 حجم : 6.824 میلیون ارزش بازار : 30.222 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنا آخرین : 4.00 2,413 حجم : 11.342 میلیون ارزش بازار : 12.17 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها