به پرداخت ملت

پرداخت | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,500 1.12
قیمت پایانی: 23,150 0.39

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,750 پایانی 23,150 90.00
بیشترین 24,400 کمترین 22,700
حجم 594,576 دفعات 400
حد قیمت 22,160 - 24,480 ارزش 13.6 میلیارد
حجم مبنا 1.179 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
54 تعداد خریدار 2
128,025 حجم خرید 183,580
107 تعداد فروشنده 1
291,605 حجم فروش 20,000
163,580 تغییر مالکیت 163,580

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید22,700 فروش23,280 تعداد440 دستور1
دستور1 تعداد6,080 خرید22,450 فروش23,290 تعداد6,420 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید22,400 فروش23,300 تعداد10,351 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید22,210 فروش23,340 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید22,160 فروش23,350 تعداد9,343 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,445 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,445
P/E TTM 16.083

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,445 P/E مجمع 16.08
سود نقدی 1,079
درصد توزیع 74.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.29 % رتبه 374
6 ماهه 4.77 % رتبه 349
9 ماهه 19.06 % رتبه 414
1 ساله 29.29 % رتبه 382
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
67.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.45

P/B

% 9.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 23,240 درصد تغییر : 0.34 حجم : 594,576 دفعات : 400
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 23,320 درصد تغییر : 2.10 حجم : 594,576 دفعات : 400
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 23,820 درصد تغییر : 0.93 حجم : 594,576 دفعات : 400
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 23,600 درصد تغییر : 1.11 حجم : 594,576 دفعات : 400
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 23,340 درصد تغییر : 4.15 حجم : 594,576 دفعات : 400
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 22,410 درصد تغییر : 2.19 حجم : 594,576 دفعات : 400
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 21,930 درصد تغییر : 3.49 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 518
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 21,190 درصد تغییر : 0.80 حجم : 444,951 دفعات : 271
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 21,360 درصد تغییر : 0.09 حجم : 22,711 دفعات : 18
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 21,380 درصد تغییر : 2.73 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 21,980 درصد تغییر : 2.87 حجم : 790,194 دفعات : 480
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 22,630 درصد تغییر : 0.49 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 823
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 22,520 درصد تغییر : 0.40 حجم : 782,471 دفعات : 374
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 22,430 درصد تغییر : 3.86 حجم : 6.95 میلیون دفعات : 873
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 23,330 درصد تغییر : 4.97 حجم : 9.45 میلیون دفعات : 1,327
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 820.00 15,650 حجم : 47,682 ارزش بازار : 8.34 هزار میلیارد تاریخ : 11:55
نماد : مداران آخرین : 580.00 18,130 حجم : 222,253 ارزش بازار : 11.024 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیستم آخرین : 870.00 26,000 حجم : 557,042 ارزش بازار : 43.826 هزار میلیارد تاریخ : 11:23
نماد : سپ آخرین : 1,360 28,680 حجم : 528,139 ارزش بازار : 125.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رکیش آخرین : 630.00 18,390 حجم : 2.71 میلیون ارزش بازار : 49.192 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رتاپ آخرین : 30.00 5,110 حجم : 3.63 میلیون ارزش بازار : 34.14 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رانفور آخرین : 270.00 5,740 حجم : 25.04 میلیون ارزش بازار : 155.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رافزا آخرین : 4,051 76,971 حجم : 2.12 میلیون ارزش بازار : 15.408 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آپ آخرین : 310.00 14,400 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 39.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپیدار آخرین : 946.00 53,301 حجم : 1.05 میلیون ارزش بازار : 10.712 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها