پخش البرز

پخش | سهام - فرابورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,130 2.08
قیمت پایانی: 14,823 0.01

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,346 پایانی 14,823 2.00
بیشترین 15,400 کمترین 14,080
حجم 599,437 دفعات 272
حد قیمت 14,346 - 15,856 ارزش 8.89 میلیارد
حجم مبنا 1.454 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
116 تعداد خریدار 2
394,513 حجم خرید 45,100
86 تعداد فروشنده -
439,613 حجم فروش -
45,100 تغییر مالکیت 45,100

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید14,348 فروش14,530 تعداد23,500 دستور2
دستور1 تعداد385 خرید14,346 فروش14,550 تعداد380 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,590 تعداد1,433 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,619 تعداد3,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,630 تعداد4,440 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,242 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,831
P/E TTM 8.094

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,831 P/E مجمع 8.09
سود نقدی 1,320
درصد توزیع 72.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.22 % رتبه 343
6 ماهه 44.04 % رتبه 321
9 ماهه 30.12 % رتبه 277
1 ساله 60.71 % رتبه 276
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.752 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.25

P/B

% 14.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 14,821 درصد تغییر : 1.85 حجم : 439,613 دفعات : 272
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 15,101 درصد تغییر : 0.63 حجم : 343,606 دفعات : 224
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 15,197 درصد تغییر : 0.87 حجم : 517,333 دفعات : 301
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 15,066 درصد تغییر : 0.55 حجم : 900,633 دفعات : 388
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 15,150 درصد تغییر : 4.87 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 15,925 درصد تغییر : 4.45 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 315
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 16,667 درصد تغییر : 3.27 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 578
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 17,230 درصد تغییر : 40.63 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 655
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 29,021 درصد تغییر : 2.54 حجم : 246,567 دفعات : 42
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 29,777 درصد تغییر : 3.20 حجم : 310,842 دفعات : 21
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 30,762 درصد تغییر : 0.44 حجم : 42,904 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 30,898 درصد تغییر : 0.14 حجم : 12,855 دفعات : 10
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 30,940 درصد تغییر : 0.66 حجم : 61,003 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 31,144 درصد تغییر : 0.11 حجم : 10,400 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 31,178 درصد تغییر : 0.59 حجم : 55,809 دفعات : 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 387.00 18,000 حجم : 1.18 میلیون ارزش بازار : 18.103 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفا آخرین : 2,000 38,120 حجم : 30,256 ارزش بازار : 47.484 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : دکپسول آخرین : 1,126 24,232 حجم : 361,933 ارزش بازار : 7.459 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : درهآور آخرین : 552.00 22,349 حجم : 445,605 ارزش بازار : 5.639 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دتوزیع آخرین : 2,121 40,312 حجم : - ارزش بازار : 50.869 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : تیپیکو آخرین : 960.00 39,020 حجم : 251,935 ارزش بازار : 158.21 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها