پخش البرز

پخش | سهام - فرابورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,100 1.13
قیمت پایانی: 25,490 0.41

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,700 پایانی 25,490 103.00
بیشترین 25,900 کمترین 25,001
حجم 376,688 دفعات 238
حد قیمت 23,926 - 26,444 ارزش 9.62 میلیارد
حجم مبنا 1.454 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
136 تعداد خریدار 2
492,403 حجم خرید 820,394
220 تعداد فروشنده 1
1.273 میلیون حجم فروش 39,364
781,030 تغییر مالکیت 781,030

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,499 خرید25,005 فروش25,007 تعداد905 دستور1
دستور1 تعداد1,369 خرید25,001 فروش25,290 تعداد5,001 دستور2
دستور9 تعداد964,779 خرید25,000 فروش25,300 تعداد9,117 دستور4
دستور1 تعداد797 خرید24,973 فروش25,310 تعداد8,800 دستور2
دستور1 تعداد567 خرید24,936 فروش25,360 تعداد8,976 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 291 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,351
P/E TTM 18.792

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,831 P/E مجمع 13.87
سود نقدی 1,320
درصد توزیع 72.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 69.93 % رتبه 263
6 ماهه 5.98 % رتبه 315
9 ماهه 12.93 % رتبه 312
1 ساله 8.5 % رتبه 270
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
35.686 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.47

P/B

% 13.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 25,490 درصد تغییر : 0.41 حجم : 376,688 دفعات : 238
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 25,387 درصد تغییر : 0.80 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 478
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 25,185 درصد تغییر : 0.21 حجم : 2.07 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 25,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 493
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 25,132 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 493
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 25,080 درصد تغییر : 1.64 حجم : 560,485 دفعات : 374
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 24,675 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 394
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 24,658 درصد تغییر : 3.37 حجم : 2.11 میلیون دفعات : 527
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 25,519 درصد تغییر : 1.16 حجم : 774,294 دفعات : 359
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 25,226 درصد تغییر : 1.92 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 25,720 درصد تغییر : 3.66 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 709
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 26,697 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 645
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 26,944 درصد تغییر : 4.20 حجم : 842,301 دفعات : 298
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 25,857 درصد تغییر : 2.11 حجم : 3.28 میلیون دفعات : 1,259
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 26,415 درصد تغییر : 1.51 حجم : 2.56 میلیون دفعات : 589
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هجرت آخرین : 1,567 32,930 حجم : 1.32 میلیون ارزش بازار : 32.323 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفا آخرین : 330.00 39,300 حجم : 146,834 ارزش بازار : 46.812 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : دکپسول آخرین : 1,760 36,965 حجم : 1.65 میلیون ارزش بازار : 10.983 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : درهآور آخرین : 293.00 26,814 حجم : 373,924 ارزش بازار : 6.69 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دتوزیع آخرین : 283.00 35,400 حجم : 1.63 میلیون ارزش بازار : 41.794 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تیپیکو آخرین : 280.00 21,140 حجم : 3.57 میلیون ارزش بازار : 231.22 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها