پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

پترول | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,750 1.51
قیمت پایانی: 8,780 1.86

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,070 پایانی 8,780 160.00
بیشترین 9,070 کمترین 8,500
حجم 61.88 میلیون دفعات 8,836
حد قیمت 8,370 - 9,130 ارزش 543.6 میلیارد
حجم مبنا 8.708 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
3,096 تعداد خریدار 8
48.875 میلیون حجم خرید 13.006 میلیون
3,005 تعداد فروشنده 11
60.908 میلیون حجم فروش 972,776
12.033 میلیون تغییر مالکیت 12.033 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد118,045 خرید8,750 فروش8,760 تعداد16,619 دستور3
دستور6 تعداد11,875 خرید8,740 فروش8,770 تعداد186,409 دستور2
دستور5 تعداد6,703 خرید8,730 فروش8,780 تعداد53,761 دستور6
دستور1 تعداد683 خرید8,720 فروش8,790 تعداد52,694 دستور10
دستور2 تعداد3,687 خرید8,710 فروش8,800 تعداد344,839 دستور18

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 3,786 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,369
P/E TTM 2.01

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 902 P/E مجمع 9.73
سود نقدی 350
درصد توزیع 38.8 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.41 % رتبه 18
6 ماهه 29.29 % رتبه 20
9 ماهه 52.06 % رتبه 22
1 ساله 17.78 % رتبه 30
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
219.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.59

P/B

% 25.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 8,780 درصد تغییر : 1.86 حجم : 61.88 میلیون دفعات : 8,836
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 8,620 درصد تغییر : 5.77 حجم : 21.93 میلیون دفعات : 2,255
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 8,150 درصد تغییر : 5.16 حجم : 58.45 میلیون دفعات : 5,989
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 7,750 درصد تغییر : 2.27 حجم : 32.51 میلیون دفعات : 4,778
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 1.98 حجم : 37.06 میلیون دفعات : 6,069
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 8,090 درصد تغییر : 0.75 حجم : 26.28 میلیون دفعات : 5,583
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 8,030 درصد تغییر : 2.79 حجم : 32.5 میلیون دفعات : 5,141
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 8,260 درصد تغییر : 2.25 حجم : 7.81 میلیون دفعات : 1,431
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 8,450 درصد تغییر : 2.65 حجم : 25.28 میلیون دفعات : 2,959
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 8,680 درصد تغییر : 5.86 حجم : 29.99 میلیون دفعات : 5,304
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 65.22 میلیون دفعات : 7,929
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62.34 میلیون دفعات : 9,679
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 میلیون دفعات : 960
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.82 میلیون دفعات : 1,822
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30.55 میلیون دفعات : 4,576
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 500.00 58,980 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 533.97 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : مارون آخرین : 3,991 143,500 حجم : 20,237 ارزش بازار : 1179.216 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کلر آخرین : 3,895 125,952 حجم : 605 ارزش بازار : 42.523 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرماشا آخرین : 340.00 31,940 حجم : 619,450 ارزش بازار : 113.393 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فارس آخرین : 330.00 8,980 حجم : 26.77 میلیون ارزش بازار : 2542.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شیران آخرین : 240.00 20,610 حجم : 4.65 میلیون ارزش بازار : 201.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 63.00 8,800 حجم : 29.19 میلیون ارزش بازار : 212.121 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شفن آخرین : 5,550 299,000 حجم : 101,073 ارزش بازار : 288.135 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها