پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

پترول | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,402 0.63
قیمت پایانی: 2,387 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,379 پایانی 2,387 0.00
بیشترین 2,437 کمترین 2,315
حجم 71.606 میلیون دفعات 3,367
حد قیمت 2,183 - 2,511 ارزش 170.92 میلیارد
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
960 تعداد خریدار 3
69.756 میلیون حجم خرید 1.849 میلیون
1,293 تعداد فروشنده 5
69.764 میلیون حجم فروش 1.842 میلیون
7,666 تغییر مالکیت 7,666

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100,000 خرید2,400 فروش2,402 تعداد1,909 دستور1
دستور1 تعداد400,000 خرید2,399 فروش2,403 تعداد26,334 دستور3
دستور2 تعداد384,539 خرید2,397 فروش2,405 تعداد99,320 دستور5
دستور4 تعداد98,364 خرید2,396 فروش2,406 تعداد340,877 دستور4
دستور2 تعداد405,000 خرید2,395 فروش2,407 تعداد4,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/02/31
تحقق سود 63 دوره 9 ماهه
سود TTM 121
P/E TTM 19.711

DPS

آخرین مجمع 1401/02/31
سود واقعی 192 P/E مجمع 12.43
سود نقدی 20
درصد توزیع 10.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.42 % رتبه 26
6 ماهه 79.76 % رتبه 28
9 ماهه 42.92 % رتبه 28
1 ساله 54.3 % رتبه 27
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
238.7 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.66

P/B

% 23.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 2,387 درصد تغییر : 1.70 حجم : 71.606 میلیون دفعات : 3,367
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 2,347 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96.047 میلیون دفعات : 3,886
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 2,347 درصد تغییر : 2.53 حجم : 96.047 میلیون دفعات : 3,886
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 2,408 درصد تغییر : 0.80 حجم : 141.423 میلیون دفعات : 4,239
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 2,389 درصد تغییر : 1.96 حجم : 106.89 میلیون دفعات : 4,114
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 2,343 درصد تغییر : 5.83 حجم : 230.825 میلیون دفعات : 7,804
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 2,488 درصد تغییر : 5.79 حجم : 235.144 میلیون دفعات : 8,526
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 2,641 درصد تغییر : 0.00 حجم : 184.642 میلیون دفعات : 6,459
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 2,641 درصد تغییر : 0.53 حجم : 184.642 میلیون دفعات : 6,459
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 2,627 درصد تغییر : 1.47 حجم : 182.57 میلیون دفعات : 6,452
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 2,589 درصد تغییر : 0.15 حجم : 211.114 میلیون دفعات : 7,134
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 2,593 درصد تغییر : 1.07 حجم : 113.138 میلیون دفعات : 5,175
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 2,621 درصد تغییر : 2.96 حجم : 166.702 میلیون دفعات : 7,928
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 2,701 درصد تغییر : 0.00 حجم : 166.091 میلیون دفعات : 6,519
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 2,701 درصد تغییر : 3.57 حجم : 166.091 میلیون دفعات : 6,519
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 190.00 142,170 حجم : 1.036 میلیون ارزش بازار : 1281.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : مارون آخرین : 3,350 197,000 حجم : 44,216 ارزش بازار : 1549.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 500.00 71,950 حجم : 1.123 میلیون ارزش بازار : 47.455 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 670.00 75,990 حجم : 1.231 میلیون ارزش بازار : 270.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : - 1,176 حجم : 310,676 ارزش بازار : 4.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : فارس آخرین : - 14,060 حجم : 11.55 میلیون ارزش بازار : 6882.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 20.00 15,420 حجم : 6.647 میلیون ارزش بازار : 296.917 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 100.00 116,550 حجم : 334,413 ارزش بازار : 16.709 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 50.00 17,390 حجم : 7.332 میلیون ارزش بازار : 417.822 هزار میلیارد تاریخ : 17:03
نماد : شفن آخرین : 30.00 7,840 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 241.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها