پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

پترول | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,500 5.00
قیمت پایانی: 9,540 4.60

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,600 پایانی 9,540 460.00
بیشترین 9,900 کمترین 9,500
حجم 30.14 میلیون دفعات 4,342
حد قیمت 9,500 - 10,500 ارزش 287.4 میلیارد
حجم مبنا 8.708 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,970 تعداد خریدار 10
16.264 میلیون حجم خرید 13.875 میلیون
1,722 تعداد فروشنده 1
30.117 میلیون حجم فروش 22,000
13.853 میلیون تغییر مالکیت 13.853 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید9,500 فروش9,500 تعداد20,025,310 دستور1479
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,510 تعداد32,153 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,520 تعداد12,372 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,530 تعداد28,964 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,540 تعداد33,682 دستور15

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 3,660 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,264
P/E TTM 2.238

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 902 P/E مجمع 10.58
سود نقدی 350
درصد توزیع 38.8 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.38 % رتبه 20
6 ماهه 65.91 % رتبه 27
9 ماهه 138.96 % رتبه 30
1 ساله 310.34 % رتبه 25
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
238.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.77

P/B

% 26.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 4.60 حجم : 30.14 میلیون دفعات : 4,342
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 4.58 حجم : 69.86 میلیون دفعات : 12,257
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 10,480 درصد تغییر : 4.90 حجم : 31.08 میلیون دفعات : 5,503
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 11,020 درصد تغییر : 0.36 حجم : 57.83 میلیون دفعات : 11,384
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 11,060 درصد تغییر : 4.64 حجم : 65.14 میلیون دفعات : 10,380
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 10,570 درصد تغییر : 1.93 حجم : 70.59 میلیون دفعات : 14,473
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 10,370 درصد تغییر : 0.00 حجم : 120.67 میلیون دفعات : 17,158
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 10,370 درصد تغییر : 1.24 حجم : 120.67 میلیون دفعات : 17,158
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 4.11 حجم : 62.44 میلیون دفعات : 12,820
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 10,950 درصد تغییر : 2.15 حجم : 42.87 میلیون دفعات : 10,689
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,720 درصد تغییر : 0.92 حجم : 55.48 میلیون دفعات : 12,970
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,820 درصد تغییر : 4.67 حجم : 86.34 میلیون دفعات : 14,011
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 11,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 82.97 میلیون دفعات : 17,335
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,350 درصد تغییر : 3.81 حجم : 82.97 میلیون دفعات : 17,335
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,800 درصد تغییر : 3.67 حجم : 67.33 میلیون دفعات : 15,291
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,070 58,350 حجم : 1.81 میلیون ارزش بازار : 525.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : مارون آخرین : 7,211 141,200 حجم : 169,652 ارزش بازار : 1174.144 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کلر آخرین : 6,364 120,924 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 39.662 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کرماشا آخرین : 1,830 34,950 حجم : 932,615 ارزش بازار : 125.71 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فسا آخرین : 916.00 2,102 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فارس آخرین : 500.00 9,560 حجم : 19.95 میلیون ارزش بازار : 2746.59 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شیران آخرین : 1,850 35,330 حجم : 11.64 میلیون ارزش بازار : 285.141 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 482.00 9,175 حجم : 21.3 میلیون ارزش بازار : 220.123 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شفن آخرین : 13,780 262,000 حجم : 456,940 ارزش بازار : 249.052 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها