پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

پترول | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,423 0.17
قیمت پایانی: 2,419 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,460 پایانی 2,419 0.00
بیشترین 2,460 کمترین 2,402
حجم 68.19 میلیون دفعات 3,006
حد قیمت 2,365 - 2,665 ارزش 153.3 میلیارد
حجم مبنا 28 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
1,429 تعداد خریدار 8
63.77 میلیون حجم خرید 19.903 میلیون
1,307 تعداد فروشنده 3
83.572 میلیون حجم فروش 101,400
19.801 میلیون تغییر مالکیت 19.801 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100,000 خرید2,422 فروش2,438 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد18,500 خرید2,421 فروش2,445 تعداد5,000 دستور1
دستور7 تعداد732,552 خرید2,420 فروش2,448 تعداد55,200 دستور3
دستور2 تعداد12,200 خرید2,418 فروش2,450 تعداد104,352 دستور5
دستور1 تعداد19,000 خرید2,416 فروش2,452 تعداد15,480 دستور2

EPS

سال مالی 1401/02/31
تحقق سود 109 دوره 9 ماهه
سود TTM 94
P/E TTM 25.734

DPS

آخرین مجمع 1400/02/31
سود واقعی 3,744 P/E مجمع 0.65
سود نقدی 400
درصد توزیع 10.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.28 % رتبه 33
6 ماهه 22.19 % رتبه 26
9 ماهه 47.64 % رتبه 29
1 ساله 18.58 % رتبه 32
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
158.83 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.31

P/B

% 23.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 2,419 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 2,419 درصد تغییر : 3.82 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 2,515 درصد تغییر : 0.12 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 2,512 درصد تغییر : 0.97 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 2,488 درصد تغییر : 1.97 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 2,538 درصد تغییر : 2.88 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 2,467 درصد تغییر : 5.61 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 2,336 درصد تغییر : 1.06 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 2,361 درصد تغییر : 2.20 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 2,414 درصد تغییر : 1.63 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 2,454 درصد تغییر : 1.15 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 2,426 درصد تغییر : 1.51 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 2,390 درصد تغییر : 0.95 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 2,413 درصد تغییر : 0.71 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 2,396 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.19 میلیون دفعات : 3,006
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 140.00 122,240 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : مارون آخرین : 3,150 188,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : کلر آخرین : 750.00 98,500 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : کرماشا آخرین : 290.00 64,800 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فسا آخرین : 2,106 912 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : فارس آخرین : 60.00 8,520 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شیران آخرین : 70.00 20,600 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شمواد آخرین : 7,173 71,600 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شگویا آخرین : 120.00 13,000 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شفن آخرین : 10.00 12,410 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها