ایران تایر

پتایر | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,475 4.98
قیمت پایانی: 1,453 3.42

آخرین معامله

11:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,465 پایانی 1,453 48.00
بیشترین 1,475 کمترین 1,410
حجم 9.21 میلیون دفعات 357
حد قیمت 1,327 - 1,465 ارزش 13.4 میلیارد
حجم مبنا 385,208 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:15
حقیقی حقوقی
226 تعداد خریدار 2
12.125 میلیون حجم خرید 1.794 میلیون
174 تعداد فروشنده -
13.919 میلیون حجم فروش -
1.794 میلیون تغییر مالکیت 1.794 میلیون

عرضه و تقاضا

11:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید1,415 فروش1,428 تعداد23,651 دستور1
دستور2 تعداد5,972 خرید1,414 فروش1,429 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد7,060 خرید1,411 فروش1,431 تعداد102,500 دستور2
دستور1 تعداد4,000 خرید1,410 فروش1,431 تعداد106,051 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید1,405 فروش1,440 تعداد12,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 94 دوره 6 ماهه
سود TTM 350
P/E TTM 4.017

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 358 P/E مجمع 3.92
سود نقدی 40
درصد توزیع 11.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.23 % رتبه 143
6 ماهه 50.63 % رتبه 106
9 ماهه 60.63 % رتبه 93
1 ساله 70.27 % رتبه 130
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.05

P/B

% 29.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,405 درصد تغییر : 0.65 حجم : 13.92 میلیون دفعات : 616
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,396 درصد تغییر : 4.71 حجم : 19.53 میلیون دفعات : 534
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,465 درصد تغییر : 1.94 حجم : 15.85 میلیون دفعات : 591
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,494 درصد تغییر : 4.72 حجم : 18.61 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,568 درصد تغییر : 3.92 حجم : 18.69 میلیون دفعات : 907
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,632 درصد تغییر : 0.12 حجم : 9.93 میلیون دفعات : 534
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,634 درصد تغییر : 4.61 حجم : 23.67 میلیون دفعات : 798
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 1,713 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.61 میلیون دفعات : 773
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,713 درصد تغییر : 2.11 حجم : 11.29 میلیون دفعات : 532
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.31 میلیون دفعات : 687
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,750 درصد تغییر : 0.96 حجم : 32.41 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,767 درصد تغییر : 0.86 حجم : 7.42 میلیون دفعات : 465
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,752 درصد تغییر : 2.23 حجم : 14.1 میلیون دفعات : 691
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,792 درصد تغییر : 4.58 حجم : 10.95 میلیون دفعات : 565
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,878 درصد تغییر : 0.64 حجم : 7.92 میلیون دفعات : 452
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پیزد آخرین : 600.00 39,000 حجم : - ارزش بازار : 20.018 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : پکویر آخرین : 187.00 4,800 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 20.357 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : پکرمان آخرین : 190.00 15,340 حجم : 1.2 میلیون ارزش بازار : 38.908 هزار میلیارد تاریخ : 11:20
نماد : پاسا آخرین : 520.00 11,050 حجم : 1.03 میلیون ارزش بازار : 9.765 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : پارتا آخرین : 44,764 17,030 حجم : 98,512 ارزش بازار : 74.276 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها