ایران تایر

پتایر | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,670 1.89
قیمت پایانی: 4,760 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,670 پایانی 4,760 0.00
بیشترین 4,670 کمترین 4,670
حجم 486,890 دفعات 87
حد قیمت 4,670 - 5,040 ارزش 2.3 میلیارد
حجم مبنا 385,208 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
62 تعداد خریدار 1
216,890 حجم خرید 270,000
4 تعداد فروشنده -
486,890 حجم فروش -
270,000 تغییر مالکیت 270,000

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,670 تعداد150,390,120 دستور1494
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,680 تعداد3,141,728 دستور46
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,690 تعداد705,826 دستور19
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,700 تعداد231,421 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,710 تعداد264,616 دستور9

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 6,242 دوره 9 ماهه
سود TTM 6,270
P/E TTM 0.759

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,013 P/E مجمع 1.58
سود نقدی 2,090
درصد توزیع 69.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.42 % رتبه 553
6 ماهه 57.5 % رتبه 263
9 ماهه 143.8 % رتبه 373
1 ساله 392.28 % رتبه 372
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.042 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.91

P/B

% 31.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 486,890 دفعات : 87
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 4,760 درصد تغییر : 0.21 حجم : 682,537 دفعات : 103
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 4,770 درصد تغییر : 0.21 حجم : 634,822 دفعات : 95
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 4,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 418,464 دفعات : 82
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 4,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 534,018 دفعات : 88
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 4,780 درصد تغییر : 0.21 حجم : 736,654 دفعات : 130
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 4,790 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 168
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 498,129 دفعات : 89
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.21 حجم : 587,854 دفعات : 111
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 4,810 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 4,840 درصد تغییر : 0.41 حجم : 2.39 میلیون دفعات : 468
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 4,860 درصد تغییر : 97.48 حجم : 39.18 میلیون دفعات : 2,683
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 192,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.48 میلیون دفعات : 16,885
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پیزد آخرین : 1,426 68,300 حجم : 1.27 میلیون ارزش بازار : 34.764 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : پکویر آخرین : 290.00 14,230 حجم : - ارزش بازار : 31.632 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
نماد : پکرمان آخرین : 510.00 25,210 حجم : 358,391 ارزش بازار : 64.754 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : پاسا آخرین : 530.00 26,390 حجم : 6,635 ارزش بازار : 24.228 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : پارتا آخرین : 4,956 56,838 حجم : 98,512 ارزش بازار : 74.276 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها