ایران تایر

پتایر | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,720 2.47
قیمت پایانی: 2,747 1.51

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,752 پایانی 2,747 42.00
بیشترین 2,860 کمترین 2,691
حجم 73.77 میلیون دفعات 3,536
حد قیمت 2,740 - 3,028 ارزش 214.5 میلیارد
حجم مبنا 385,208 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
575 تعداد خریدار 4
21.623 میلیون حجم خرید 1.368 میلیون
685 تعداد فروشنده 1
22.882 میلیون حجم فروش 108,561
1.259 میلیون تغییر مالکیت 1.259 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد22,000 خرید2,806 فروش2,808 تعداد871 دستور1
دستور2 تعداد17,101 خرید2,805 فروش2,810 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید2,800 فروش2,815 تعداد1,276 دستور1
دستور1 تعداد1,800 خرید2,799 فروش2,817 تعداد3,489 دستور1
دستور3 تعداد16,382 خرید2,792 فروش2,820 تعداد112,800 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 358 دوره 12 ماهه
سود TTM 358
P/E TTM 7.791

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,013 P/E مجمع 0.93
سود نقدی 2,090
درصد توزیع 69.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 32.63 % رتبه 59
6 ماهه 44.18 % رتبه 367
9 ماهه 16.1 % رتبه 140
1 ساله 0.43 % رتبه 208
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.739 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.98

P/B

% 30.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 2,789 درصد تغییر : 3.29 حجم : 73.77 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 2,884 درصد تغییر : 2.60 حجم : 73.77 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 2,961 درصد تغییر : 0.92 حجم : 73.77 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 2,934 درصد تغییر : 3.39 حجم : 73.77 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 3,037 درصد تغییر : 4.44 حجم : 73.77 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 2,908 درصد تغییر : 1.89 حجم : 73.77 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 2,854 درصد تغییر : 0.11 حجم : 53.53 میلیون دفعات : 3,084
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 2,851 درصد تغییر : 11.29 حجم : 129.43 میلیون دفعات : 5,132
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 3,214 درصد تغییر : 0.16 حجم : 151,510 دفعات : 25
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 3,219 درصد تغییر : 0.09 حجم : 95,469 دفعات : 24
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 3,222 درصد تغییر : 0.16 حجم : 150,129 دفعات : 37
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 3,227 درصد تغییر : 1.59 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 74
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 3,279 درصد تغییر : 4.98 حجم : 5.44 میلیون دفعات : 110
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 3,451 درصد تغییر : 4.98 حجم : 5.78 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 3,632 درصد تغییر : 0.33 حجم : 260,203 دفعات : 41
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پیزد آخرین : 2,877 60,431 حجم : 657,160 ارزش بازار : 30.418 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پکویر آخرین : 10.00 12,050 حجم : 5.15 میلیون ارزش بازار : 27.664 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : پکرمان آخرین : 160.00 23,720 حجم : 677,605 ارزش بازار : 63.213 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پاسا آخرین : 1,300 24,800 حجم : 7,076 ارزش بازار : 23.499 هزار میلیارد تاریخ : 11:44
نماد : پارتا آخرین : 30,472 31,322 حجم : 98,512 ارزش بازار : 74.276 هزار میلیارد تاریخ : 11:58
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها