گروه صنعتی پاکشو

پاکشو | سهام - بورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,180 2.52
قیمت پایانی: 6,320 0.32

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,500 پایانی 6,320 20.00
بیشترین 6,490 کمترین 6,150
حجم 6.51 میلیون دفعات 655
حد قیمت 6,150 - 6,720 ارزش 41 میلیارد
حجم مبنا 1.272 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
204 تعداد خریدار 4
2.666 میلیون حجم خرید 3.848 میلیون
267 تعداد فروشنده 2
5.273 میلیون حجم فروش 1.242 میلیون
2.607 میلیون تغییر مالکیت 2.607 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,174 خرید6,180 فروش6,230 تعداد26,667 دستور1
دستور1 تعداد10,174 خرید6,180 فروش6,300 تعداد668 دستور1
دستور2 تعداد13,340 خرید6,170 فروش6,320 تعداد29,600 دستور2
دستور3 تعداد155,002 خرید6,160 فروش6,330 تعداد20,000 دستور1
دستور10 تعداد15,648 خرید6,150 فروش6,340 تعداد62,426 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 118 دوره 6 ماهه
سود TTM 226
P/E TTM 27.965

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,690 P/E مجمع 1.71
سود نقدی 3,500
درصد توزیع 94.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.98 % رتبه 553
6 ماهه 15.64 % رتبه 360
9 ماهه 28.11 % رتبه 297
1 ساله 63.84 % رتبه 223
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
303.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

24.71

P/B

% 7.14

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.32 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 655
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 6,340 درصد تغییر : 0.96 حجم : 6.28 میلیون دفعات : 859
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 6,280 درصد تغییر : 0.63 حجم : 10.87 میلیون دفعات : 492
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 164,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.00 حجم : 467,376 دفعات : 63
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.47 حجم : 2.83 میلیون دفعات : 324
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 6,350 درصد تغییر : 0.63 حجم : 4.98 میلیون دفعات : 346
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 6,390 درصد تغییر : 0.47 حجم : 3.15 میلیون دفعات : 259
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 6,420 درصد تغییر : 0.77 حجم : 5.12 میلیون دفعات : 622
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 6,470 درصد تغییر : 0.15 حجم : 6.63 میلیون دفعات : 828
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 6,480 درصد تغییر : 0.46 حجم : 8.17 میلیون دفعات : 1,249
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 6,510 درصد تغییر : 1.81 حجم : 12.89 میلیون دفعات : 1,023
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 2.93 حجم : 30.07 میلیون دفعات : 988
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 6,830 درصد تغییر : 0.15 حجم : 825,802 دفعات : 178
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 91.67 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 380.00 60,700 حجم : 2.15 میلیون ارزش بازار : 60.89 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شوینده آخرین : 760.00 24,620 حجم : 1.4 میلیون ارزش بازار : 24.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شگل آخرین : 300.00 9,790 حجم : 2,217 ارزش بازار : 26.234 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شکف آخرین : 29,601 103,742 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شکبیر آخرین : 27,517 83,000 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شتولی آخرین : 12,339 35,156 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شپاکسا آخرین : 780.00 25,410 حجم : 1.24 میلیون ارزش بازار : 27.713 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شپارس آخرین : 660.00 21,600 حجم : 55,077 ارزش بازار : 17.247 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ساینا آخرین : 4,487 145,081 حجم : 256,410 ارزش بازار : 14.62 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها