گروه صنعتی پاکشو

پاکشو | سهام - بورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 80,630 5.00
قیمت پایانی: 81,980 3.41

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 85,710 پایانی 81,980 2,890.00
بیشترین 85,710 کمترین 80,630
حجم 1.14 میلیون دفعات 1,428
حد قیمت 80,630 - 89,110 ارزش 93.3 میلیارد
حجم مبنا 1.272 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
490 تعداد خریدار 6
827,266 حجم خرید 311,942
615 تعداد فروشنده -
1.139 میلیون حجم فروش -
311,942 تغییر مالکیت 311,942

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد620 خرید80,290 فروش80,630 تعداد1,590 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش81,400 تعداد1,324 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش81,490 تعداد660 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش81,630 تعداد530 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش81,900 تعداد704 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,318 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,609
P/E TTM 31.422

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,690 P/E مجمع 22.22
سود نقدی 3,500
درصد توزیع 94.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.29 % رتبه 107
6 ماهه 44.09 % رتبه 135
9 ماهه 103.63 % رتبه 127
1 ساله 309.23 % رتبه 139
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
327.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

39.29

P/B

% 8.46

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 81,980 درصد تغییر : 3.41 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 1,428
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 84,870 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 1,285
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 84,770 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,387
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 84,750 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 1,256
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 84,510 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,347
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 84,130 درصد تغییر : 2.55 حجم : 982,231 دفعات : 1,592
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 86,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 1,576
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 86,330 درصد تغییر : 0.30 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 1,576
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 86,590 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 1,752
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 86,420 درصد تغییر : 1.61 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 1,999
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 87,830 درصد تغییر : 2.21 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 1,965
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 85,930 درصد تغییر : 3.61 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 2,019
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 89,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.44 میلیون دفعات : 3,086
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 89,150 درصد تغییر : 0.37 حجم : 2.44 میلیون دفعات : 3,086
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 88,820 درصد تغییر : 4.63 حجم : 3.6 میلیون دفعات : 4,054
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 3,370 64,040 حجم : 2.9 میلیون ارزش بازار : 64.12 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شوینده آخرین : 1,880 35,840 حجم : 5.5 میلیون ارزش بازار : 36.48 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شگل آخرین : 1,300 25,240 حجم : 9.15 میلیون ارزش بازار : 25.46 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شکف آخرین : 15,304 89,445 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/8
نماد : شکبیر آخرین : 21,973 77,456 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شتولی آخرین : 9,943 32,760 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/9
نماد : شپاکسا آخرین : 1,680 32,080 حجم : 1.46 میلیون ارزش بازار : 34.992 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شپارس آخرین : 390.00 21,960 حجم : - ارزش بازار : 17.03 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ساینا آخرین : 9,996 189,947 حجم : 340,958 ارزش بازار : 19.042 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها