ایران یاسا

پاسا | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,110 1.77
قیمت پایانی: 16,170 1.40

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,600 پایانی 16,170 230.00
بیشترین 16,800 کمترین 15,810
حجم 640,957 دفعات 118
حد قیمت 15,260 - 17,540 ارزش 10.33 میلیارد
حجم مبنا 914,634 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
31 تعداد خریدار 4
370,943 حجم خرید 270,014
47 تعداد فروشنده 1
617,007 حجم فروش 23,950
246,064 تغییر مالکیت 246,064

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید16,100 فروش16,110 تعداد95,765 دستور1
دستور3 تعداد19,070 خرید15,990 فروش16,290 تعداد3,000 دستور1
دستور3 تعداد32,362 خرید15,980 فروش16,320 تعداد1,500 دستور1
دستور2 تعداد30,000 خرید15,970 فروش16,350 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد23,500 خرید15,950 فروش16,370 تعداد770 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 659 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,712
P/E TTM 9.471

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 1,360 P/E مجمع 11.92
سود نقدی 133
درصد توزیع 9.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.9 % رتبه 487
6 ماهه 39.52 % رتبه 492
9 ماهه 93.05 % رتبه 548
1 ساله 185.16 % رتبه 548
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.799 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.5

P/B

% 25.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 16,210 درصد تغییر : 1.16 حجم : 640,957 دفعات : 118
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 16,400 درصد تغییر : 4.66 حجم : 1.462 میلیون دفعات : 207
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 15,670 درصد تغییر : 2.82 حجم : 1.149 میلیون دفعات : 261
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 15,240 درصد تغییر : 2.83 حجم : 3.629 میلیون دفعات : 563
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 14,820 درصد تغییر : 2.28 حجم : 2.161 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 14,490 درصد تغییر : 2.91 حجم : 2.802 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 14,080 درصد تغییر : 1.30 حجم : 1.313 میلیون دفعات : 203
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 13,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.123 میلیون دفعات : 115
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 13,900 درصد تغییر : 1.24 حجم : 1.123 میلیون دفعات : 115
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 13,730 درصد تغییر : 1.29 حجم : 925,341 دفعات : 181
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 13,910 درصد تغییر : 0.43 حجم : 2.492 میلیون دفعات : 157
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 13,850 درصد تغییر : 1.02 حجم : 2.203 میلیون دفعات : 240
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 13,710 درصد تغییر : 4.33 حجم : 1.821 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1402/04/01 پایانی : 14,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.107 میلیون دفعات : 337
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 14,330 درصد تغییر : 49.90 حجم : 2.107 میلیون دفعات : 337
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پیزد آخرین : 80.00 14,000 حجم : 1.451 میلیون ارزش بازار : 28.172 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : پکویر آخرین : 490.00 7,520 حجم : 35.762 میلیون ارزش بازار : 47.807 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : پکرمان آخرین : 4,290 31,210 حجم : 355,003 ارزش بازار : 77.488 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : پتایر آخرین : 87.00 2,438 حجم : 22.198 میلیون ارزش بازار : 31.564 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارتا آخرین : 340.00 7,030 حجم : 10.439 میلیون ارزش بازار : 44.02 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها