ایران یاسا

پاسا | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,200 0.41
قیمت پایانی: 12,150 0.00

آخرین معامله

09:43
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,100 پایانی 12,150 0.00
بیشترین 12,300 کمترین 12,100
حجم 107,186 دفعات 37
حد قیمت 11,550 - 12,750 ارزش 1.31 میلیارد
حجم مبنا 1.225 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:43
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 2
34,736 حجم خرید 72,000
16 تعداد فروشنده 1
76,736 حجم فروش 30,000
42,000 تغییر مالکیت 42,000

عرضه و تقاضا

09:43
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید12,150 فروش12,300 تعداد95,839 دستور5
دستور1 تعداد1,368 خرید12,130 فروش12,310 تعداد26,614 دستور5
دستور1 تعداد420 خرید12,110 فروش12,350 تعداد5,450 دستور2
دستور2 تعداد35,000 خرید12,100 فروش12,360 تعداد31,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید12,010 فروش12,470 تعداد33,830 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 649 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,521
P/E TTM 7.988

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,374 P/E مجمع 8.84
سود نقدی 265
درصد توزیع 19.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.49 % رتبه 363
6 ماهه 9.58 % رتبه 515
9 ماهه 5.95 % رتبه 437
1 ساله 36.17 % رتبه 406
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.935 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.87

P/B

% 23.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 12,150 درصد تغییر : 0.74 حجم : 479,734 دفعات : 117
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 12,240 درصد تغییر : 2.09 حجم : 774,951 دفعات : 158
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 11,990 درصد تغییر : 0.75 حجم : 955,545 دفعات : 168
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,080 درصد تغییر : 4.13 حجم : 1.404 میلیون دفعات : 194
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 1.72 حجم : 989,848 دفعات : 163
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,820 درصد تغییر : 0.31 حجم : 547,074 دفعات : 141
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 1.23 حجم : 757,387 دفعات : 141
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 13,020 درصد تغییر : 0.84 حجم : 397,052 دفعات : 119
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 734,504 دفعات : 148
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 0.61 حجم : 734,504 دفعات : 148
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 13,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 917,300 دفعات : 118
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 13,050 درصد تغییر : 0.62 حجم : 752,921 دفعات : 176
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 12,970 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.282 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 12,980 درصد تغییر : 0.23 حجم : 408,377 دفعات : 147
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 13,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 666,430 دفعات : 156
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پیزد آخرین : 250.00 7,980 حجم : 296,357 ارزش بازار : 16.177 هزار میلیارد تاریخ : 09:46
نماد : پکویر آخرین : 129.00 3,972 حجم : 160,178 ارزش بازار : 17.859 هزار میلیارد تاریخ : 09:45
نماد : پکرمان آخرین : 560.00 12,870 حجم : 284,975 ارزش بازار : 33.552 هزار میلیارد تاریخ : 09:43
نماد : پتایر آخرین : 29.00 1,098 حجم : 2.902 میلیون ارزش بازار : 14.573 هزار میلیارد تاریخ : 09:46
نماد : پارتا آخرین : 340.00 6,640 حجم : 34,647 ارزش بازار : 32.833 هزار میلیارد تاریخ : 09:13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها