گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان | سهام - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,690 0.10
قیمت پایانی: 30,660 0.20

آخرین معامله

11:08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,500 پایانی 30,660 60.00
بیشترین 30,700 کمترین 30,200
حجم 821,965 دفعات 185
حد قیمت 28,570 - 32,870 ارزش 25.03 میلیارد
حجم مبنا 3.883 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:08
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار 6
368,239 حجم خرید 440,681
84 تعداد فروشنده 3
653,920 حجم فروش 155,000
285,681 تغییر مالکیت 285,681

عرضه و تقاضا

11:08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد13,765 خرید30,680 فروش30,690 تعداد6,955 دستور1
دستور1 تعداد13,722 خرید30,670 فروش30,700 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد13,628 خرید30,650 فروش30,710 تعداد16,000 دستور2
دستور1 تعداد30,000 خرید30,510 فروش30,720 تعداد120,000 دستور3
دستور1 تعداد8,500 خرید30,500 فروش30,750 تعداد700 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 3,060 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,648
P/E TTM 6.596

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 3,915 P/E مجمع 7.83
سود نقدی 3,530
درصد توزیع 90.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.1 % رتبه 48
6 ماهه 7.6 % رتبه 35
9 ماهه 1.12 % رتبه 45
1 ساله 5.07 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1241.73 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.83

P/B

% 19.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.58 حجم : 2.241 میلیون دفعات : 765
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 30,900 درصد تغییر : 0.03 حجم : 850,141 دفعات : 369
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 30,890 درصد تغییر : 0.10 حجم : 824,439 دفعات : 307
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 30,920 درصد تغییر : 1.34 حجم : 2.226 میلیون دفعات : 465
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 31,340 درصد تغییر : 1.39 حجم : 2.089 میلیون دفعات : 632
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 31,780 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.686 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 31,830 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.653 میلیون دفعات : 315
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 31,880 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.584 میلیون دفعات : 392
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 31,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.163 میلیون دفعات : 316
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 31,970 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.163 میلیون دفعات : 316
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.31 حجم : 3.517 میلیون دفعات : 586
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 32,100 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.541 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 32,070 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.923 میلیون دفعات : 425
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 32,050 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 32,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.089 میلیون دفعات : 361
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 1,880 66,260 حجم : 90,337 ارزش بازار : 346.953 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : شاروم آخرین : 160.00 13,800 حجم : 405,131 ارزش بازار : 9.758 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
نماد : خراسان آخرین : 1,510 113,000 حجم : 173,326 ارزش بازار : 204.318 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها