گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان | سهام - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,620 1.95
قیمت پایانی: 17,760 1.17

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,650 پایانی 17,760 210.00
بیشترین 18,100 کمترین 17,620
حجم 4.27 میلیون دفعات 559
حد قیمت 17,620 - 19,040 ارزش 75.4 میلیارد
حجم مبنا 5.533 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
170 تعداد خریدار 9
1.234 میلیون حجم خرید 3.035 میلیون
201 تعداد فروشنده 5
2.601 میلیون حجم فروش 1.667 میلیون
1.368 میلیون تغییر مالکیت 1.368 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید17,410 فروش17,620 تعداد189,249 دستور22
دستور1 تعداد300 خرید16,800 فروش17,640 تعداد240 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید16,180 فروش17,650 تعداد1,100 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,660 تعداد25,052 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,670 تعداد363 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود -4 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,040
P/E TTM 17.077

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 1,415 P/E مجمع 12.55
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 88.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.81 % رتبه 56
6 ماهه 28.97 % رتبه 45
9 ماهه 12.8 % رتبه 46
1 ساله 136.09 % رتبه 43
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
719.28 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.39

P/B

% 17.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 17,760 درصد تغییر : 1.17 حجم : 4.27 میلیون دفعات : 559
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 17,970 درصد تغییر : 0.55 حجم : 7.63 میلیون دفعات : 948
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 18,070 درصد تغییر : 1.79 حجم : 7.51 میلیون دفعات : 844
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 18,400 درصد تغییر : 0.65 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 18,520 درصد تغییر : 1.02 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 18,710 درصد تغییر : 0.53 حجم : 2.04 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 18,810 درصد تغییر : 0.37 حجم : 6.16 میلیون دفعات : 1,222
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 18,740 درصد تغییر : 1.06 حجم : 3.3 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 18,940 درصد تغییر : 0.94 حجم : 2.91 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 19,120 درصد تغییر : 1.34 حجم : 4.49 میلیون دفعات : 855
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 19,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.44 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 19,380 درصد تغییر : 0.31 حجم : 4.44 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 19,320 درصد تغییر : 1.83 حجم : 5.91 میلیون دفعات : 536
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 1.70 حجم : 9.15 میلیون دفعات : 1,415
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 20,020 درصد تغییر : 1.19 حجم : 11.06 میلیون دفعات : 1,613
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 390.00 50,230 حجم : 675,798 ارزش بازار : 256.428 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شاروم آخرین : 389.00 19,068 حجم : 667,175 ارزش بازار : 13.549 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خراسان آخرین : 1,310 64,450 حجم : 224,029 ارزش بازار : 117.49 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها