گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان | سهام - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,670 4.11
قیمت پایانی: 28,660 4.15

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,710 پایانی 28,660 1,240.00
بیشترین 30,350 کمترین 28,410
حجم 12.58 میلیون دفعات 1,201
حد قیمت 28,010 - 30,950 ارزش 360.5 میلیارد
حجم مبنا 5.533 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
196 تعداد خریدار 8
764,272 حجم خرید 7.864 میلیون
288 تعداد فروشنده 16
4.46 میلیون حجم فروش 4.168 میلیون
3.696 میلیون تغییر مالکیت 3.696 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد293 خرید29,540 فروش29,700 تعداد34,565 دستور2
دستور1 تعداد250 خرید29,520 فروش29,790 تعداد53,257 دستور1
دستور2 تعداد9,037 خرید29,500 فروش29,800 تعداد12,000 دستور3
دستور2 تعداد35,442 خرید29,490 فروش29,890 تعداد36,373 دستور2
دستور6 تعداد105,212 خرید29,480 فروش29,900 تعداد23,753 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 2,327 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,045
P/E TTM 9.819

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 1,415 P/E مجمع 21.13
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 88.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 52.12 % رتبه 31
6 ماهه 35.6 % رتبه 36
9 ماهه 38.11 % رتبه 45
1 ساله 6.11 % رتبه 45
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1160.73 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.4

P/B

% 17.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 29,900 درصد تغییر : 1.43 حجم : 8.63 میلیون دفعات : 1,130
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 29,480 درصد تغییر : 1.64 حجم : 13.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 29,970 درصد تغییر : 4.25 حجم : 8.57 میلیون دفعات : 1,651
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 31,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.25 میلیون دفعات : 1,321
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 31,300 درصد تغییر : 0.64 حجم : 10.25 میلیون دفعات : 1,321
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 31,500 درصد تغییر : 4.41 حجم : 17.43 میلیون دفعات : 2,065
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 30,170 درصد تغییر : 0.20 حجم : 5.43 میلیون دفعات : 1,078
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 30,230 درصد تغییر : 2.36 حجم : 9.69 میلیون دفعات : 1,265
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 30,960 درصد تغییر : 2.04 حجم : 7.69 میلیون دفعات : 1,340
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 30,340 درصد تغییر : 0.86 حجم : 8.15 میلیون دفعات : 1,870
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 30,080 درصد تغییر : 2.56 حجم : 12.9 میلیون دفعات : 2,035
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 30,870 درصد تغییر : 0.16 حجم : 10.59 میلیون دفعات : 1,791
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 30,920 درصد تغییر : 2.25 حجم : 6.71 میلیون دفعات : 1,662
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 31,630 درصد تغییر : 0.35 حجم : 7.29 میلیون دفعات : 1,976
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 31,740 درصد تغییر : 0.60 حجم : 12.47 میلیون دفعات : 2,107
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 1,880 75,560 حجم : 870,838 ارزش بازار : 389.895 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاروم آخرین : 279.00 17,980 حجم : 3.72 میلیون ارزش بازار : 12.584 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 770.00 81,300 حجم : 622,676 ارزش بازار : 145.055 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها