پتروشیمی پارس

پارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 180,000 7,964.52
قیمت پایانی: 177,120 7,835.48

آخرین معامله

1400/12/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 172,600 پایانی 177,120 174,888.00
بیشترین 183,000 کمترین 172,600
حجم 3.52 میلیون دفعات 4,189
حد قیمت 167,260 - 184,860 ارزش 623.3 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/21
حقیقی حقوقی
1,715 تعداد خریدار 9
3.286 میلیون حجم خرید 232,840
648 تعداد فروشنده 10
1.096 میلیون حجم فروش 2.423 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/09/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,228 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,232 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,232 درصد تغییر : 0.27 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,238 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,242 درصد تغییر : 0.49 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,253 درصد تغییر : 0.27 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,259 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,259 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,259 درصد تغییر : 0.40 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,268 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,264 درصد تغییر : 0.79 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,282 درصد تغییر : 0.26 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,288 درصد تغییر : 0.35 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,296 درصد تغییر : 0.17 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,300 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,090 94,600 حجم : 1.827 میلیون ارزش بازار : 853.83 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : مارون آخرین : 700.00 178,900 حجم : 137,272 ارزش بازار : 1426 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کلر آخرین : 50.00 80,900 حجم : 172,540 ارزش بازار : 26.593 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرماشا آخرین : 260.00 58,210 حجم : 413,841 ارزش بازار : 206.141 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسا آخرین : 8.00 824 حجم : 1.051 میلیون ارزش بازار : 2.845 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فارس آخرین : 150.00 7,200 حجم : - ارزش بازار : 3450.975 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شیران آخرین : - 9,270 حجم : 4.854 میلیون ارزش بازار : 176.801 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شمواد آخرین : 300.00 62,150 حجم : 233,302 ارزش بازار : 9.047 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شگویا آخرین : - 9,450 حجم : 6.573 میلیون ارزش بازار : 226.64 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفن آخرین : 70.00 5,920 حجم : 4.141 میلیون ارزش بازار : 184.772 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها