پتروشیمی پارس

پارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,377 1.02
قیمت پایانی: 2,368 0.64

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,400 پایانی 2,368 15.00
بیشترین 2,439 کمترین 2,375
حجم 15.93 میلیون دفعات 800
حد قیمت 2,236 - 2,470 ارزش 38.26 میلیارد
حجم مبنا 50.999 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
347 تعداد خریدار 1
15.924 میلیون حجم خرید 5,900
178 تعداد فروشنده 7
8.239 میلیون حجم فروش 7.691 میلیون
7.685 میلیون تغییر مالکیت 7.685 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید2,376 فروش2,398 تعداد51,883 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,375 فروش2,399 تعداد6,755 دستور1
دستور1 تعداد24,170 خرید2,374 فروش2,400 تعداد156,828 دستور2
دستور2 تعداد48,580 خرید2,372 فروش2,404 تعداد450 دستور1
دستور2 تعداد13,000 خرید2,371 فروش2,407 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 103 دوره 6 ماهه
سود TTM 281
P/E TTM 8.427

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 305 P/E مجمع 7.76
سود نقدی 260
درصد توزیع 85.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.8 % رتبه 50
6 ماهه 21.72 % رتبه 59
9 ماهه 7.83 % رتبه 63
1 ساله 16.58 % رتبه 57
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1127.284 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.91

P/B

% 4.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 2,353 درصد تغییر : 0.47 حجم : 18.455 میلیون دفعات : 640
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 2,342 درصد تغییر : 0.21 حجم : 25.582 میلیون دفعات : 1,267
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 2,337 درصد تغییر : 0.26 حجم : 13.427 میلیون دفعات : 699
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 2,343 درصد تغییر : 0.30 حجم : 20.941 میلیون دفعات : 667
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 2,350 درصد تغییر : 0.93 حجم : 22.315 میلیون دفعات : 1,138
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 2,372 درصد تغییر : 0.29 حجم : 24.37 میلیون دفعات : 828
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 2,379 درصد تغییر : 1.65 حجم : 24.094 میلیون دفعات : 1,042
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 2,419 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.918 میلیون دفعات : 924
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 2,419 درصد تغییر : 3.05 حجم : 21.437 میلیون دفعات : 728
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 2,495 درصد تغییر : 3.03 حجم : 31.265 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 2,573 درصد تغییر : 0.77 حجم : 17.147 میلیون دفعات : 676
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 2,593 درصد تغییر : 0.04 حجم : 5.849 میلیون دفعات : 381
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 2,594 درصد تغییر : 0.15 حجم : 7.487 میلیون دفعات : 486
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 2,598 درصد تغییر : 0.69 حجم : 23.554 میلیون دفعات : 1,059
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 2,616 درصد تغییر : 0.19 حجم : 13.834 میلیون دفعات : 573
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 2,380 149,960 حجم : - ارزش بازار : 1328.22 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
نماد : مارون آخرین : 2,250 160,000 حجم : 104,203 ارزش بازار : 1266.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کلر آخرین : 300.00 46,000 حجم : 1.432 میلیون ارزش بازار : 30.589 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 20.00 17,550 حجم : 2.374 میلیون ارزش بازار : 186.871 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 28.00 926 حجم : 5.054 میلیون ارزش بازار : 3.305 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فارس آخرین : 60.00 10,480 حجم : 6.995 میلیون ارزش بازار : 5129.96 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 5.00 4,870 حجم : 26.783 میلیون ارزش بازار : 267.051 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 4,150 142,550 حجم : 765,779 ارزش بازار : 20.239 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 560.00 16,320 حجم : 3.985 میلیون ارزش بازار : 390.031 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 150.00 5,570 حجم : 27.799 میلیون ارزش بازار : 171.773 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها