پتروشیمی پارس

پارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 180,000 7,602.18
قیمت پایانی: 177,120 7,478.95

آخرین معامله

1400/12/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 172,600 پایانی 177,120 174,783.00
بیشترین 183,000 کمترین 172,600
حجم 3.52 میلیون دفعات 4,189
حد قیمت 167,260 - 184,860 ارزش 623.3 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/21
حقیقی حقوقی
1,715 تعداد خریدار 9
3.286 میلیون حجم خرید 232,840
648 تعداد فروشنده 10
1.096 میلیون حجم فروش 2.423 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,337 درصد تغییر : 0.17 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,341 درصد تغییر : 0.21 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,346 درصد تغییر : 0.38 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,355 درصد تغییر : 0.80 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,374 درصد تغییر : 0.88 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,395 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,395 درصد تغییر : 0.25 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,401 درصد تغییر : 0.04 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,402 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,402 درصد تغییر : 0.29 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,395 درصد تغییر : 0.21 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,390 درصد تغییر : 0.46 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,379 درصد تغییر : 0.08 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,377 درصد تغییر : 0.21 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,372 درصد تغییر : 0.04 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 440.00 90,030 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 1,000 192,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/21
نماد : کلر آخرین : 100.00 72,600 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 960.00 56,150 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 2,244 774 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فارس آخرین : 120.00 8,090 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 60.00 9,480 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 9,323 73,750 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 130.00 9,560 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شفن آخرین : 70.00 6,250 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها