پتروشیمی پارس

پارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 142,950 0.92
قیمت پایانی: 143,090 1.02

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 143,270 پایانی 143,090 1,450.00
بیشترین 149,500 کمترین 141,000
حجم 964,120 دفعات 550
حد قیمت 137,400 - 150,130 ارزش 138 میلیارد
حجم مبنا 674,036 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
117 تعداد خریدار 8
87,101 حجم خرید 877,019
131 تعداد فروشنده 9
105,935 حجم فروش 858,185
18,834 تغییر مالکیت 18,834

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد40 خرید141,700 فروش142,950 تعداد4,120 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید141,650 فروش142,980 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد6,717 خرید141,590 فروش143,000 تعداد137 دستور1
دستور2 تعداد1,359 خرید141,560 فروش143,700 تعداد7,000 دستور1
دستور2 تعداد6,000 خرید141,550 فروش143,950 تعداد37 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 10,292 دوره 9 ماهه
سود TTM 13,528
P/E TTM 10.577

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 9,940 P/E مجمع 14.4
سود نقدی 9,500
درصد توزیع 95.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.81 % رتبه 43
6 ماهه 16.12 % رتبه 55
9 ماهه 11.66 % رتبه 61
1 ساله 11.55 % رتبه 77
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
858.54 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.15

P/B

% 10.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 143,090 درصد تغییر : 1.02 حجم : 964,120 دفعات : 550
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 141,640 درصد تغییر : 0.35 حجم : 202,460 دفعات : 351
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 141,140 درصد تغییر : 0.08 حجم : 652,014 دفعات : 349
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 141,250 درصد تغییر : 0.39 حجم : 264,978 دفعات : 199
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 141,800 درصد تغییر : 0.14 حجم : 574,172 دفعات : 292
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 142,000 درصد تغییر : 0.17 حجم : 183,900 دفعات : 243
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 141,760 درصد تغییر : 0.18 حجم : 326,233 دفعات : 332
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 142,020 درصد تغییر : 0.91 حجم : 447,165 دفعات : 211
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 143,330 درصد تغییر : 2.06 حجم : 888,128 دفعات : 312
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 146,340 درصد تغییر : 0.77 حجم : 149,384 دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 145,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 277,668 دفعات : 334
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 145,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 419,791 دفعات : 479
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 145,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102,342 دفعات : 210
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 145,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 77,084 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 145,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 400,125 دفعات : 239
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 500.00 58,980 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 533.97 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : مارون آخرین : 3,991 143,500 حجم : 20,237 ارزش بازار : 1179.216 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کلر آخرین : 3,895 125,952 حجم : 605 ارزش بازار : 42.523 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرماشا آخرین : 340.00 31,940 حجم : 619,450 ارزش بازار : 113.393 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فارس آخرین : 330.00 8,980 حجم : 26.77 میلیون ارزش بازار : 2542.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شیران آخرین : 240.00 20,610 حجم : 4.65 میلیون ارزش بازار : 201.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 63.00 8,800 حجم : 29.19 میلیون ارزش بازار : 212.121 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شفن آخرین : 5,550 299,000 حجم : 101,073 ارزش بازار : 288.135 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها