پتروشیمی پارس

پارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 180,000 5,397.86
قیمت پایانی: 177,120 5,309.90

آخرین معامله

1400/12/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 172,600 پایانی 177,120 173,846.00
بیشترین 183,000 کمترین 172,600
حجم 3.52 میلیون دفعات 4,189
حد قیمت 167,260 - 184,860 ارزش 623.3 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/12/21
حقیقی حقوقی
1,715 تعداد خریدار 9
3.286 میلیون حجم خرید 232,840
648 تعداد فروشنده 10
1.096 میلیون حجم فروش 2.423 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/12/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/03/14
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/03/14
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 3,274 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 3,274 درصد تغییر : 1.27 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 3,316 درصد تغییر : 0.27 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 3,325 درصد تغییر : 1.07 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 3,361 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 3,367 درصد تغییر : 0.65 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 3,389 درصد تغییر : 0.86 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,360 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 3,354 درصد تغییر : 0.48 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 3,370 درصد تغییر : 0.03 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 3,371 درصد تغییر : 0.77 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 3,397 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 3,394 درصد تغییر : 0.65 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 3,372 درصد تغییر : 1.08 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 3,336 درصد تغییر : 1.88 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 4,189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 190.00 142,170 حجم : 1.036 میلیون ارزش بازار : 1281.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : مارون آخرین : 3,350 197,000 حجم : 44,216 ارزش بازار : 1549.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 500.00 71,950 حجم : 1.123 میلیون ارزش بازار : 47.455 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 670.00 75,990 حجم : 1.231 میلیون ارزش بازار : 270.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : - 1,176 حجم : 310,676 ارزش بازار : 4.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : فارس آخرین : - 14,060 حجم : 11.55 میلیون ارزش بازار : 6882.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 20.00 15,420 حجم : 6.647 میلیون ارزش بازار : 296.917 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 100.00 116,550 حجم : 334,413 ارزش بازار : 16.709 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 50.00 17,390 حجم : 7.332 میلیون ارزش بازار : 417.822 هزار میلیارد تاریخ : 17:03
نماد : شفن آخرین : 30.00 7,840 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 241.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها