آرتاویل تایر

پارتا | سهام - فرابورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,320 49.32
قیمت پایانی: 61,794 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,320 پایانی 61,794 0.00
بیشترین 31,320 کمترین 29,800
حجم 98,512 دفعات 42
حد قیمت 29,800 - 31,320 ارزش 5.94 میلیارد
حجم مبنا 480,800 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
124 تعداد خریدار 3
1.123 میلیون حجم خرید 448,150
144 تعداد فروشنده 2
1.461 میلیون حجم فروش 110,201
337,949 تغییر مالکیت 337,949

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد132,151 خرید31,320 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد14,285 خرید31,300 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد34,285 خرید31,280 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد17,142 خرید31,110 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد39,288 خرید31,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,423 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,697
P/E TTM 18.228

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 769 P/E مجمع 40.23
سود نقدی 500
درصد توزیع 65.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.87 % رتبه 456
6 ماهه 10.14 % رتبه 501
9 ماهه 23.12 % رتبه 464
1 ساله 25.29 % رتبه 476
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.276 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 6.28

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 61,794 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98,512 دفعات : 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پیزد آخرین : 1,840 59,494 حجم : 27,865 ارزش بازار : 31.248 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پکویر آخرین : 380.00 12,350 حجم : 28,094 ارزش بازار : 27.751 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پکرمان آخرین : 450.00 23,560 حجم : 430,479 ارزش بازار : 60.636 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پتایر آخرین : 109.00 3,541 حجم : 132,090 ارزش بازار : 36.062 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پاسا آخرین : 800.00 25,880 حجم : 777 ارزش بازار : 24.012 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها