گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

وگستر | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,639 1.13
قیمت پایانی: 9,471 2.85

آخرین معامله

11:38
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,180 پایانی 9,471 278.00
بیشترین 10,180 کمترین 9,262
حجم 4.88 میلیون دفعات 1,311
حد قیمت 9,598 - 10,608 ارزش 46.17 میلیارد
حجم مبنا 2.478 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:38
حقیقی حقوقی
545 تعداد خریدار 1
4.275 میلیون حجم خرید 100,000
329 تعداد فروشنده -
4.375 میلیون حجم فروش -
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

11:38
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,598 تعداد1,297,972 دستور104
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,600 تعداد7,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,601 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,610 تعداد14,018 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,611 تعداد17,802 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -935 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,675
P/E TTM 3.621

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 4,900 P/E مجمع 1.98
سود نقدی 500
درصد توزیع 10.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.86 % رتبه 231
6 ماهه 45.26 % رتبه 329
9 ماهه 51.4 % رتبه 388
1 ساله 52.6 % رتبه 336
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.787 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.88

P/B

% 40.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 9,749 درصد تغییر : 0.64 حجم : 8.53 میلیون دفعات : 2,460
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 9,687 درصد تغییر : 4.12 حجم : 4.38 میلیون دفعات : 1,124
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 10,103 درصد تغییر : 4.52 حجم : 3.97 میلیون دفعات : 1,017
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 10,581 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.94 میلیون دفعات : 2,266
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 10,581 درصد تغییر : 4.04 حجم : 8.94 میلیون دفعات : 2,266
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 11,026 درصد تغییر : 1.54 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 1,162
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 10,859 درصد تغییر : 4.53 حجم : 7.02 میلیون دفعات : 2,030
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 11,374 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 364
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 11,972 درصد تغییر : 1.97 حجم : 7.1 میلیون دفعات : 1,822
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 12,213 درصد تغییر : 0.68 حجم : 5.09 میلیون دفعات : 2,083
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 12,296 درصد تغییر : 0.15 حجم : 8.35 میلیون دفعات : 2,551
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 12,314 درصد تغییر : 2.01 حجم : 10.32 میلیون دفعات : 2,976
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 12,072 درصد تغییر : 0.47 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 643
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 12,016 درصد تغییر : 0.72 حجم : 7.99 میلیون دفعات : 2,148
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 11,930 درصد تغییر : 0.77 حجم : 7.32 میلیون دفعات : 1,909
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 752.00 14,295 حجم : 6.06 میلیون ارزش بازار : 143.53 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : وملت آخرین : 1,456 3,198 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : وکادو آخرین : 4,300 20,602 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : وصنعت آخرین : 80.00 6,780 حجم : 6.32 میلیون ارزش بازار : 40.32 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : وصنا آخرین : 380.00 7,350 حجم : 8.78 میلیون ارزش بازار : 20.304 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 63.00 1,211 حجم : - ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 37.00 703 حجم : - ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسکاب آخرین : 95.00 2,867 حجم : 5.57 میلیون ارزش بازار : 34.632 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها