بانک گردشگری

وگردش | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,564 15.36
قیمت پایانی: 18,389 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,564 پایانی 18,389 0.00
بیشترین 15,564 کمترین 15,564
حجم 3.54 میلیون دفعات 250
حد قیمت 15,564 - 17,022 ارزش 65.89 میلیارد
حجم مبنا 5.438 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار 1
80,567 حجم خرید 5 میلیون
37 تعداد فروشنده -
5.081 میلیون حجم فروش -
5 میلیون تغییر مالکیت 5 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,564 تعداد8,720,740 دستور269
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,887 تعداد3,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,888 تعداد35,369 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,889 تعداد11,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,890 تعداد13,712 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 144 دوره 9 ماهه
سود TTM 284
P/E TTM 55.049

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 102 P/E مجمع 153.49
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.1 % رتبه 163
6 ماهه 0.55 % رتبه 197
9 ماهه 25.29 % رتبه 155
1 ساله 349.24 % رتبه 193
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
275.835 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 18,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.54 میلیون دفعات : 250
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 125.00 4,195 حجم : 20.69 میلیون ارزش بازار : 129.401 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکار آخرین : 85.00 2,765 حجم : 4.04 میلیون ارزش بازار : 112.062 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسینا آخرین : 77.00 2,551 حجم : 13.06 میلیون ارزش بازار : 65.947 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وخاور آخرین : 70.00 8,410 حجم : 1.49 میلیون ارزش بازار : 125.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپست آخرین : 590.00 19,090 حجم : 8.5 میلیون ارزش بازار : 61.824 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپاسار آخرین : 290.00 17,050 حجم : 55.11 میلیون ارزش بازار : 1115.806 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپارس آخرین : 10.00 2,443 حجم : 128.91 میلیون ارزش بازار : 381.782 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وبملت آخرین : 278.00 4,922 حجم : - ارزش بازار : 1004.779 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : وبصادر آخرین : 67.00 2,185 حجم : 248.32 میلیون ارزش بازار : 388.234 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآیند آخرین : 8,601 16,004 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها