سر. کوثر بهمن

وکبهمن | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,862 1.95
قیمت پایانی: 10,746 0.86

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,786 پایانی 10,746 92.00
بیشترین 10,999 کمترین 10,550
حجم 1.29 میلیون دفعات 3,633
حد قیمت 10,122 - 11,186 ارزش 13.92 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
153 تعداد خریدار 1
374,281 حجم خرید 680,670
8,370 تعداد فروشنده 2
1.055 میلیون حجم فروش 112
680,558 تغییر مالکیت 680,558

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد44,873 خرید10,654 فروش10,656 تعداد56 دستور1
دستور1 تعداد782 خرید10,605 فروش10,657 تعداد56 دستور1
دستور2 تعداد897 خرید10,600 فروش10,658 تعداد230 دستور1
دستور1 تعداد1,126 خرید10,558 فروش10,659 تعداد112 دستور2
دستور1 تعداد294 خرید10,557 فروش10,660 تعداد539 دستور9

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,332 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,332
P/E TTM 7.998

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,332 P/E مجمع 8
سود نقدی 440
درصد توزیع 33.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.32 % رتبه 112
6 ماهه 32.11 % رتبه 32
9 ماهه 23.41 % رتبه 41
1 ساله 23.41 % رتبه 96
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.865 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.95

P/B

% 11.14

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 10,746 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 3,633
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 10,654 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.05 میلیون دفعات : 8,565
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 10,654 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 6,028
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 10,667 درصد تغییر : 0.46 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 6,011
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 10,618 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 4,772
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 10,610 درصد تغییر : 3.14 حجم : 1.64 میلیون دفعات : 1,861
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 10,287 درصد تغییر : 2.14 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 6,089
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 10,072 درصد تغییر : 0.45 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 3,558
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 10,117 درصد تغییر : 3.54 حجم : 15.25 میلیون دفعات : 3,556
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 10,488 درصد تغییر : 0.06 حجم : 5.2 میلیون دفعات : 6,042
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 10,482 درصد تغییر : 0.18 حجم : 895,635 دفعات : 1,963
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 10,501 درصد تغییر : 1.96 حجم : 2.44 میلیون دفعات : 4,188
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 10,711 درصد تغییر : 1.81 حجم : 1.64 میلیون دفعات : 4,850
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 10,521 درصد تغییر : 2.74 حجم : 3.62 میلیون دفعات : 5,230
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 10,240 درصد تغییر : 0.71 حجم : 2.99 میلیون دفعات : 9,720
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 250.00 12,113 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 123.66 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وملت آخرین : 483.00 4,171 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وگستر آخرین : 927.00 17,629 حجم : 56,581 ارزش بازار : 7.396 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وکادو آخرین : 2,654 13,648 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وصنعت آخرین : 20.00 5,390 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 33.18 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وصنا آخرین : 105.00 5,069 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 13.138 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 64.00 1,216 حجم : - ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : وسگلستا آخرین : 123.00 1,114 حجم : 4,320 ارزش بازار : 148.306 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها