سر. کوثر بهمن

وکبهمن | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,250 0.91
قیمت پایانی: 12,204 1.29

آخرین معامله

12:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,116 پایانی 12,204 159.00
بیشترین 12,606 کمترین 12,116
حجم 9.2 میلیون دفعات 13,779
حد قیمت 12,015 - 12,995 ارزش 112.23 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:20
حقیقی حقوقی
2,080 تعداد خریدار 1
9.598 میلیون حجم خرید 37,569
18,387 تعداد فروشنده 11
8.797 میلیون حجم فروش 839,284
801,715 تغییر مالکیت 801,715

عرضه و تقاضا

12:20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,166 خرید12,255 فروش12,255 تعداد56 دستور1
دستور2 تعداد1,227 خرید12,250 فروش12,260 تعداد56 دستور1
دستور3 تعداد1,388 خرید12,240 فروش12,266 تعداد492 دستور10
دستور1 تعداد456 خرید12,231 فروش12,269 تعداد506 دستور2
دستور1 تعداد414 خرید12,230 فروش12,270 تعداد1,495 دستور15

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,102 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,049 P/E مجمع 11.79
سود نقدی 684
درصد توزیع 65.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.35 % رتبه 17
6 ماهه 15.35 % رتبه 93
9 ماهه 15.35 % رتبه 390
1 ساله 15.35 % رتبه 539
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.505 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.97

P/B

% 12.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 12,363 درصد تغییر : 0.84 حجم : 9.64 میلیون دفعات : 21,389
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 12,260 درصد تغییر : 3.79 حجم : 8.39 میلیون دفعات : 28,390
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 11,812 درصد تغییر : 0.68 حجم : 11.24 میلیون دفعات : 32,029
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 11,893 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 2,325
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 11,985 درصد تغییر : 1.12 حجم : 2.33 میلیون دفعات : 5,449
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,121 درصد تغییر : 1.66 حجم : 5.81 میلیون دفعات : 28,123
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,326 درصد تغییر : 1.83 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 832
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,556 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 1,424
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,673 درصد تغییر : 1.49 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 2,779
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,865 درصد تغییر : 1.70 حجم : 3.37 میلیون دفعات : 5,874
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,088 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.08 میلیون دفعات : 13,772
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,088 درصد تغییر : 1.86 حجم : 9.08 میلیون دفعات : 13,772
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,336 درصد تغییر : 1.83 حجم : 3.97 میلیون دفعات : 7,093
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,585 درصد تغییر : 1.83 حجم : 5.34 میلیون دفعات : 7,873
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,838 درصد تغییر : 1.14 حجم : 8.47 میلیون دفعات : 13,854
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 43.00 12,143 حجم : 6.62 میلیون ارزش بازار : 121.13 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : وملت آخرین : 278.00 4,376 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:17
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,086 حجم : 64,590 ارزش بازار : 7.786 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : وکادو آخرین : 4,341 20,643 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 6,950 حجم : 151,719 ارزش بازار : 42.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : وصنا آخرین : 40.00 5,950 حجم : 3.16 میلیون ارزش بازار : 16.092 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 8,000 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 09:00
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 3,998 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها