بانک کار آفرین

وکار | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,765 2.98
قیمت پایانی: 2,837 0.46

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,882 پایانی 2,837 13.00
بیشترین 2,857 کمترین 2,765
حجم 4.04 میلیون دفعات 254
حد قیمت 2,765 - 3,021 ارزش 11.3 میلیارد
حجم مبنا 12.469 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
96 تعداد خریدار 1
3.611 میلیون حجم خرید 424,800
107 تعداد فروشنده -
4.036 میلیون حجم فروش -
424,800 تغییر مالکیت 424,800

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,765 تعداد2,264,276 دستور34
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,767 تعداد28,380 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,797 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,800 تعداد59,195 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,810 تعداد24,349 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 163 دوره 9 ماهه
سود TTM 209
P/E TTM 13.543

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 344 P/E مجمع 8.25
سود نقدی 200
درصد توزیع 58.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.04 % رتبه 123
6 ماهه 10.16 % رتبه 213
9 ماهه 33.04 % رتبه 479
1 ساله 0.55 % رتبه 469
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
112.062 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.97

P/B

% 24.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,837 درصد تغییر : 0.46 حجم : 4.04 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,850 درصد تغییر : 1.18 حجم : 6.87 میلیون دفعات : 296
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,884 درصد تغییر : 1.00 حجم : 6.39 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,913 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2.17 میلیون دفعات : 44
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,924 درصد تغییر : 0.81 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 281
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,948 درصد تغییر : 0.48 حجم : 16.33 میلیون دفعات : 708
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,934 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.92 میلیون دفعات : 171
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,955 درصد تغییر : 1.50 حجم : 8.13 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 1.64 حجم : 25.28 میلیون دفعات : 999
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 3,050 درصد تغییر : 21.03 حجم : 52.63 میلیون دفعات : 1,510
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 48.77 میلیون دفعات : 2,090
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 46.42 میلیون دفعات : 2,001
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 89.21 میلیون دفعات : 3,719
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79.01 میلیون دفعات : 1,775
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.03 میلیون دفعات : 1,334
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 125.00 4,195 حجم : 20.69 میلیون ارزش بازار : 129.401 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگردش آخرین : 2,825 15,564 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسینا آخرین : 77.00 2,551 حجم : 13.06 میلیون ارزش بازار : 65.947 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وخاور آخرین : 70.00 8,410 حجم : 1.49 میلیون ارزش بازار : 125.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپست آخرین : 590.00 19,090 حجم : 8.5 میلیون ارزش بازار : 61.824 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپاسار آخرین : 290.00 17,050 حجم : 55.11 میلیون ارزش بازار : 1115.806 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپارس آخرین : 10.00 2,443 حجم : 128.91 میلیون ارزش بازار : 381.782 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وبملت آخرین : 278.00 4,922 حجم : - ارزش بازار : 1004.779 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : وبصادر آخرین : 67.00 2,185 حجم : 248.32 میلیون ارزش بازار : 388.234 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآیند آخرین : 8,601 16,004 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها