سر. پویا

وپویا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,271 0.21
قیمت پایانی: 4,265 0.07

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,183 پایانی 4,265 3.00
بیشترین 4,350 کمترین 4,183
حجم 6.54 میلیون دفعات 3,374
حد قیمت 4,140 - 4,574 ارزش 27.9 میلیارد
حجم مبنا 5.066 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
384 تعداد خریدار -
5.749 میلیون حجم خرید -
5,293 تعداد فروشنده 2
5.349 میلیون حجم فروش 400,228
400,228 تغییر مالکیت 400,228

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد5,039 خرید4,224 فروش4,230 تعداد8,185 دستور4
دستور1 تعداد7,000 خرید4,223 فروش4,240 تعداد389 دستور2
دستور1 تعداد10,364 خرید4,222 فروش4,241 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد1,300 خرید4,220 فروش4,242 تعداد229 دستور1
دستور4 تعداد13,202 خرید4,205 فروش4,249 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/11/30
تحقق سود 1,790 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,790
P/E TTM 2.381

DPS

آخرین مجمع 1399/11/30
سود واقعی 1,790 P/E مجمع 2.38
سود نقدی 1,530
درصد توزیع 85.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.62 % رتبه 246
6 ماهه 33.27 % رتبه 128
9 ماهه 55.72 % رتبه 71
1 ساله 41.27 % رتبه 51
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.06 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.52

P/B

% 17.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 4,262 درصد تغییر : 2.18 حجم : 5.75 میلیون دفعات : 6,141
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 4,357 درصد تغییر : 4.09 حجم : 12.38 میلیون دفعات : 5,602
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 4,543 درصد تغییر : 1.94 حجم : 13.76 میلیون دفعات : 6,120
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 4,633 درصد تغییر : 2.30 حجم : 13.83 میلیون دفعات : 5,409
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 4,529 درصد تغییر : 4.04 حجم : 18.71 میلیون دفعات : 7,407
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 4,353 درصد تغییر : 3.33 حجم : 19.34 میلیون دفعات : 6,995
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 4,503 درصد تغییر : 4.65 حجم : 29.5 میلیون دفعات : 7,929
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 4,303 درصد تغییر : 28.32 حجم : 9.5 میلیون دفعات : 7,904
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 6,003 درصد تغییر : 0.65 حجم : 319,369 دفعات : 43
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 6,042 درصد تغییر : 0.61 حجم : 300,564 دفعات : 34
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 6,079 درصد تغییر : 0.64 حجم : 314,883 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 6,118 درصد تغییر : 0.86 حجم : 402,449 دفعات : 43
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 6,171 درصد تغییر : 0.80 حجم : 357,842 دفعات : 39
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 6,221 درصد تغییر : 0.53 حجم : 249,601 دفعات : 35
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 6,254 درصد تغییر : 0.56 حجم : 261,206 دفعات : 41
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 250.00 12,113 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 123.66 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 483.00 4,171 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : وگستر آخرین : 927.00 17,629 حجم : 56,581 ارزش بازار : 7.396 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 2,654 13,648 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وصنعت آخرین : 20.00 5,390 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 33.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 105.00 5,069 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 13.138 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 64.00 1,216 حجم : - ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : وسگلستا آخرین : 123.00 1,114 حجم : 4,320 ارزش بازار : 148.306 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها