پست بانک ایران

وپست | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,090 3.00
قیمت پایانی: 19,120 2.85

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,090 پایانی 19,120 560.00
بیشترین 19,650 کمترین 19,090
حجم 8.5 میلیون دفعات 1,037
حد قیمت 19,090 - 20,860 ارزش 162.6 میلیارد
حجم مبنا 3.554 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
419 تعداد خریدار 3
7.429 میلیون حجم خرید 1.075 میلیون
443 تعداد فروشنده 2
7.891 میلیون حجم فروش 613,456
461,805 تغییر مالکیت 461,805

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید17,820 فروش19,090 تعداد2,420,487 دستور238
دستور1 تعداد1,000 خرید15,890 فروش19,100 تعداد15,174 دستور5
دستور1 تعداد500 خرید15,620 فروش19,130 تعداد990 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,140 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,150 تعداد6,380 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,118 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,118
P/E TTM 9.027

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 301 P/E مجمع 63.52
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.71 % رتبه 81
6 ماهه 85.31 % رتبه 125
9 ماهه 5.3 % رتبه 124
1 ساله 43.58 % رتبه 145
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
61.824 هزار میلیارد

ارزش بازار

-363.7

P/B

% 21.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 19,120 درصد تغییر : 2.85 حجم : 8.5 میلیون دفعات : 1,037
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 2.96 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 106
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 20,280 درصد تغییر : 0.05 حجم : 27,201 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 20,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,204 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 20,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,980 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 20,290 درصد تغییر : 0.20 حجم : 159,917 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 20,330 درصد تغییر : 2.96 حجم : 3.66 میلیون دفعات : 114
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.05 حجم : 28,639 دفعات : 14
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 20,960 درصد تغییر : 0.14 حجم : 129,880 دفعات : 30
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 20,990 درصد تغییر : 6.13 حجم : 11.43 میلیون دفعات : 1,130
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 103,287 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55,410 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.61 میلیون دفعات : 98
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,544 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,992 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 125.00 4,195 حجم : 20.69 میلیون ارزش بازار : 129.401 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگردش آخرین : 2,825 15,564 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکار آخرین : 85.00 2,765 حجم : 4.04 میلیون ارزش بازار : 112.062 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسینا آخرین : 77.00 2,551 حجم : 13.06 میلیون ارزش بازار : 65.947 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وخاور آخرین : 70.00 8,410 حجم : 1.49 میلیون ارزش بازار : 125.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپاسار آخرین : 290.00 17,050 حجم : 55.11 میلیون ارزش بازار : 1115.806 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپارس آخرین : 10.00 2,443 حجم : 128.91 میلیون ارزش بازار : 381.782 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وبملت آخرین : 278.00 4,922 حجم : - ارزش بازار : 1004.779 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : وبصادر آخرین : 67.00 2,185 حجم : 248.32 میلیون ارزش بازار : 388.234 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآیند آخرین : 8,601 16,004 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها