سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

وپسا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,928 42.86
قیمت پایانی: 5,124 0.00

آخرین معامله

12:01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,928 پایانی 5,124 0.00
بیشترین 2,928 کمترین 2,928
حجم 47,158 دفعات 10
حد قیمت 2,989 - 3,111 ارزش 234.52 میلیون
حجم مبنا 3.903 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:01
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
57,575 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
57,575 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:01
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,989 تعداد12,061,087 دستور320
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,990 تعداد647,106 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,991 تعداد30,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,992 تعداد60,008 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,997 تعداد55,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -3,000 دوره 9 ماهه
سود TTM 10,000
P/E TTM 0.305

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 11 P/E مجمع 277.18
سود نقدی 2
درصد توزیع 18.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.17 % رتبه 550
6 ماهه 45.62 % رتبه 509
9 ماهه 37.6 % رتبه 516
1 ساله 19.77 % رتبه 502
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.81 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 5,124 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,158 دفعات : 10
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 42.00 12,142 حجم : 7.05 میلیون ارزش بازار : 121.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : وملت آخرین : 278.00 4,376 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,086 حجم : 64,590 ارزش بازار : 7.786 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : وکادو آخرین : 4,341 20,643 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 6,950 حجم : 170,927 ارزش بازار : 42.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : وصنا آخرین : 60.00 5,930 حجم : 3.34 میلیون ارزش بازار : 16.092 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 8,000 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 09:00
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 13,098 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها