بانک پاسارگاد

وپاسار | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,440 0.15
قیمت پایانی: 13,430 0.07

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,450 پایانی 13,430 10.00
بیشترین 13,600 کمترین 13,410
حجم 26.27 میلیون دفعات 2,029
حد قیمت 13,060 - 14,110 ارزش 352.7 میلیارد
حجم مبنا 11.799 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,047 تعداد خریدار 3
9.154 میلیون حجم خرید 10.638 میلیون
787 تعداد فروشنده 9
11.029 میلیون حجم فروش 8.763 میلیون
1.875 میلیون تغییر مالکیت 1.875 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور29 تعداد696,699 خرید13,430 فروش13,440 تعداد216,429 دستور10
دستور27 تعداد841,806 خرید13,420 فروش13,450 تعداد309,442 دستور15
دستور33 تعداد871,914 خرید13,410 فروش13,460 تعداد29,258 دستور7
دستور31 تعداد833,084 خرید13,400 فروش13,470 تعداد124,421 دستور13
دستور25 تعداد787,285 خرید13,390 فروش13,480 تعداد104,950 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 695 دوره 9 ماهه
سود TTM 912
P/E TTM 14.716

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 491 P/E مجمع 27.33
سود نقدی 50
درصد توزیع 10.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.17 % رتبه 33
6 ماهه 18.61 % رتبه 39
9 ماهه 19.52 % رتبه 46
1 ساله 291.39 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
879.934 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.92

P/B

% 35.32

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 13,430 درصد تغییر : 0.08 حجم : 26.27 میلیون دفعات : 2,029
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 13,420 درصد تغییر : 0.75 حجم : 19.79 میلیون دفعات : 2,680
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 13,320 درصد تغییر : 0.08 حجم : 29.94 میلیون دفعات : 1,943
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.08 حجم : 40.99 میلیون دفعات : 2,478
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 13,300 درصد تغییر : 0.08 حجم : 39.32 میلیون دفعات : 2,723
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 13,290 درصد تغییر : 0.53 حجم : 22.39 میلیون دفعات : 2,159
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 13,220 درصد تغییر : 0.99 حجم : 22.66 میلیون دفعات : 2,383
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 13,090 درصد تغییر : 0.15 حجم : 22.28 میلیون دفعات : 1,759
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 13,070 درصد تغییر : 0.15 حجم : 29.45 میلیون دفعات : 2,029
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 13,050 درصد تغییر : 0.08 حجم : 15.47 میلیون دفعات : 1,511
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 13,040 درصد تغییر : 0.08 حجم : 21.82 میلیون دفعات : 1,753
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 13,030 درصد تغییر : 0.23 حجم : 9.47 میلیون دفعات : 1,479
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.94 میلیون دفعات : 2,348
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 0.46 حجم : 23.94 میلیون دفعات : 2,348
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 12,940 درصد تغییر : 0.08 حجم : 13.8 میلیون دفعات : 1,215
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 70.00 4,480 حجم : 35.53 میلیون ارزش بازار : 137.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وگردش آخرین : 1,305 17,084 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکار آخرین : 10.00 2,540 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 100.33 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسینا آخرین : 10.00 3,100 حجم : 68.16 میلیون ارزش بازار : 78.436 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وخاور آخرین : 170.00 8,650 حجم : 10.01 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپست آخرین : 450.00 22,360 حجم : 5.35 میلیون ارزش بازار : 72.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپارس آخرین : 50.00 2,680 حجم : 122.39 میلیون ارزش بازار : 422.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبملت آخرین : 10.00 4,040 حجم : 167.27 میلیون ارزش بازار : 836.453 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,350 حجم : 209.8 میلیون ارزش بازار : 413.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآیند آخرین : 8,418 16,187 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها