بانک پاسارگاد

وپاسار | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,520 2.62
قیمت پایانی: 14,830 0.54

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,920 پایانی 14,830 80.00
بیشترین 14,930 کمترین 14,500
حجم 13.29 میلیون دفعات 911
حد قیمت 14,160 - 15,640 ارزش 197.2 میلیارد
حجم مبنا 11.799 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
189 تعداد خریدار 4
1.559 میلیون حجم خرید 12.327 میلیون
325 تعداد فروشنده 8
3.548 میلیون حجم فروش 10.337 میلیون
1.99 میلیون تغییر مالکیت 1.99 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور19 تعداد748,236 خرید14,910 فروش14,910 تعداد12,898 دستور1
دستور10 تعداد449,636 خرید14,900 فروش14,920 تعداد96,785 دستور11
دستور5 تعداد318,500 خرید14,890 فروش14,930 تعداد222,827 دستور8
دستور11 تعداد465,120 خرید14,880 فروش14,940 تعداد211,246 دستور9
دستور2 تعداد5,352 خرید14,860 فروش14,950 تعداد442,181 دستور17

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 280 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,675
P/E TTM 8.9

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,506 P/E مجمع 9.9
سود نقدی 151
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.85 % رتبه 36
6 ماهه 16.4 % رتبه 23
9 ماهه 25.63 % رتبه 35
1 ساله 33.79 % رتبه 35
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
971.662 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.44

P/B

% 29.76

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 14,910 درصد تغییر : 0.07 حجم : 13.89 میلیون دفعات : 927
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 14,900 درصد تغییر : 0.27 حجم : 19.18 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 14,940 درصد تغییر : 0.20 حجم : 18.76 میلیون دفعات : 1,012
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 14,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.4 میلیون دفعات : 1,659
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 14,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.4 میلیون دفعات : 1,659
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 14,970 درصد تغییر : 0.07 حجم : 31.14 میلیون دفعات : 1,735
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 14,960 درصد تغییر : 0.20 حجم : 37.84 میلیون دفعات : 1,607
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 14,990 درصد تغییر : 0.47 حجم : 52.55 میلیون دفعات : 2,143
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 0.07 حجم : 68.67 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 56.86 میلیون دفعات : 2,736
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.07 حجم : 27.45 میلیون دفعات : 2,220
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 0.07 حجم : 76.53 میلیون دفعات : 3,863
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 0.07 حجم : 18.2 میلیون دفعات : 1,479
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 0.20 حجم : 60.46 میلیون دفعات : 3,101
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 15,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 66.97 میلیون دفعات : 2,454
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 211.00 4,028 حجم : 60.82 میلیون ارزش بازار : 123.589 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وگردش آخرین : 4,099 14,290 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/16
نماد : وکار آخرین : 128.00 2,461 حجم : 28.24 میلیون ارزش بازار : 97.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 136.00 2,616 حجم : 16.77 میلیون ارزش بازار : 66.633 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وخاور آخرین : 140.00 5,780 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 147.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,260 24,050 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 79.381 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 138.00 2,719 حجم : 120.2 میلیون ارزش بازار : 426.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 145.00 3,658 حجم : 154 میلیون ارزش بازار : 758.398 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 110.00 2,105 حجم : 117.8 میلیون ارزش بازار : 370.523 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها