بانک پاسارگاد

وپاسار | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,210 1.53
قیمت پایانی: 12,400 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,810 پایانی 12,400 0.00
بیشترین 12,810 کمترین 11,700
حجم 55.55 میلیون دفعات 5,792
حد قیمت 11,250 - 12,430 ارزش 688.6 میلیارد
حجم مبنا 11.799 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,814 تعداد خریدار 6
30.56 میلیون حجم خرید 20.441 میلیون
1,454 تعداد فروشنده 12
23.233 میلیون حجم فروش 27.768 میلیون
7.327 میلیون تغییر مالکیت 7.327 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد929,085 خرید12,320 فروش12,350 تعداد960 دستور1
دستور1 تعداد7,000 خرید12,310 فروش12,360 تعداد8,000 دستور4
دستور4 تعداد113,575 خرید12,300 فروش12,370 تعداد115,800 دستور5
دستور5 تعداد20,326 خرید12,290 فروش12,380 تعداد316,745 دستور15
دستور5 تعداد50,851 خرید12,280 فروش12,390 تعداد110,446 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 695 دوره 9 ماهه
سود TTM 912
P/E TTM 13.378

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 491 P/E مجمع 24.85
سود نقدی 50
درصد توزیع 10.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.05 % رتبه 36
6 ماهه 6.13 % رتبه 45
9 ماهه 176.1 % رتبه 39
1 ساله 444.5 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
812.448 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.46

P/B

% 37.56

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 12,400 درصد تغییر : 1.64 حجم : 55.55 میلیون دفعات : 5,792
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 12,200 درصد تغییر : 3.04 حجم : 51 میلیون دفعات : 5,098
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 11,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52.49 میلیون دفعات : 3,304
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 11,840 درصد تغییر : 4.87 حجم : 52.49 میلیون دفعات : 3,304
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 11,290 درصد تغییر : 1.17 حجم : 81.54 میلیون دفعات : 4,698
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 11,160 درصد تغییر : 0.98 حجم : 2.06 میلیون دفعات : 204
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 11,270 درصد تغییر : 0.97 حجم : 34.53 میلیون دفعات : 1,770
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 11,380 درصد تغییر : 2.90 حجم : 28.98 میلیون دفعات : 2,562
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 11,720 درصد تغییر : 0.43 حجم : 51 میلیون دفعات : 3,106
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 11,770 درصد تغییر : 1.55 حجم : 50.04 میلیون دفعات : 3,431
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 11,590 درصد تغییر : 1.05 حجم : 21.01 میلیون دفعات : 2,869
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 1.04 حجم : 27.9 میلیون دفعات : 2,970
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 11,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 40.31 میلیون دفعات : 3,217
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 11,590 درصد تغییر : 2.77 حجم : 40.31 میلیون دفعات : 3,217
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 11,920 درصد تغییر : 0.17 حجم : 55.22 میلیون دفعات : 4,133
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 60.00 4,350 حجم : 186.28 میلیون ارزش بازار : 134.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 4,015 22,404 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 80.00 3,100 حجم : 24.98 میلیون ارزش بازار : 125.61 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 100.00 3,610 حجم : 34.09 میلیون ارزش بازار : 94.174 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 50.00 10,560 حجم : 19.31 میلیون ارزش بازار : 159.15 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,150 20,580 حجم : 41.53 میلیون ارزش بازار : 70.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 10.00 3,020 حجم : 606.58 میلیون ارزش بازار : 473.71 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 90.00 3,990 حجم : 469.77 میلیون ارزش بازار : 844.735 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 50.00 2,590 حجم : 755.07 میلیون ارزش بازار : 462.935 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وآیند آخرین : 3,977 20,628 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها