بانک پارسیان

وپارس | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,438 0.91
قیمت پایانی: 2,434 0.75

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,393 پایانی 2,434 18.00
بیشترین 2,490 کمترین 2,418
حجم 53.95 میلیون دفعات 1,950
حد قیمت 2,317 - 2,531 ارزش 131.8 میلیارد
حجم مبنا 35.503 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
548 تعداد خریدار 4
25.396 میلیون حجم خرید 135.643 میلیون
1,640 تعداد فروشنده 11
111.43 میلیون حجم فروش 49.609 میلیون
86.034 میلیون تغییر مالکیت 86.034 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,765 خرید2,393 فروش2,394 تعداد150,438 دستور7
دستور10 تعداد1,539,490 خرید2,390 فروش2,395 تعداد564,699 دستور20
دستور10 تعداد1,477,790 خرید2,389 فروش2,396 تعداد16,270 دستور4
دستور34 تعداد6,324,542 خرید2,388 فروش2,397 تعداد10,000 دستور1
دستور27 تعداد4,292,780 خرید2,387 فروش2,398 تعداد18,657 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1 دوره 9 ماهه
سود TTM 49
P/E TTM 48.931

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -85 P/E مجمع -28.09
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.22 % رتبه 15
6 ماهه 20.13 % رتبه 17
9 ماهه 48.97 % رتبه 15
1 ساله 11.95 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
381.939 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.4

P/B

% 18.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,416 درصد تغییر : 1.17 حجم : 66.48 میلیون دفعات : 2,432
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,388 درصد تغییر : 0.00 حجم : 161.04 میلیون دفعات : 3,535
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,388 درصد تغییر : 1.57 حجم : 105.67 میلیون دفعات : 3,013
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,426 درصد تغییر : 1.42 حجم : 55.74 میلیون دفعات : 1,652
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,392 درصد تغییر : 1.56 حجم : 79.9 میلیون دفعات : 2,384
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 2.02 حجم : 118.48 میلیون دفعات : 3,132
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,480 درصد تغییر : 0.80 حجم : 69.25 میلیون دفعات : 1,865
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,500 درصد تغییر : 2.46 حجم : 96.86 میلیون دفعات : 3,354
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,440 درصد تغییر : 0.83 حجم : 88.3 میلیون دفعات : 3,292
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,420 درصد تغییر : 2.42 حجم : 140.04 میلیون دفعات : 3,547
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,480 درصد تغییر : 1.98 حجم : 30.75 میلیون دفعات : 512
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,530 درصد تغییر : 2.69 حجم : 55.86 میلیون دفعات : 1,502
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,600 درصد تغییر : 1.89 حجم : 52.85 میلیون دفعات : 1,687
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 2,650 درصد تغییر : 5.16 حجم : 274.29 میلیون دفعات : 6,725
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 1.18 حجم : 150.72 میلیون دفعات : 4,412
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 169.00 4,400 حجم : 16.33 میلیون ارزش بازار : 131.622 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 2,499 15,890 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وکار آخرین : 61.00 2,823 حجم : 5.11 میلیون ارزش بازار : 112.931 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 22.00 2,630 حجم : 15.23 میلیون ارزش بازار : 66.176 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 110.00 8,410 حجم : 1.72 میلیون ارزش بازار : 124.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 600.00 19,680 حجم : 181,542 ارزش بازار : 65.445 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : وپاسار آخرین : 220.00 16,780 حجم : 36.46 میلیون ارزش بازار : 1097.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 278.00 4,922 حجم : - ارزش بازار : 1004.779 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : وبصادر آخرین : 35.00 2,267 حجم : 157.06 میلیون ارزش بازار : 395.774 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 8,568 16,037 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها