بانک پارسیان

وپارس | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,360 0.90
قیمت پایانی: 3,330 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,440 پایانی 3,330 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,270 - 3,520 ارزش -
حجم مبنا 35.503 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
2,678 تعداد خریدار 12
120 میلیون حجم خرید 405.343 میلیون
5,616 تعداد فروشنده 10
498.135 میلیون حجم فروش 27.208 میلیون
378.135 میلیون تغییر مالکیت 378.135 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور18 تعداد5,163,374 خرید3,360 فروش3,360 تعداد428,211 دستور11
دستور1 تعداد400,000 خرید3,340 فروش3,370 تعداد3,220,083 دستور20
دستور3 تعداد76,555 خرید3,320 فروش3,380 تعداد677,947 دستور25
دستور13 تعداد2,029,163 خرید3,310 فروش3,390 تعداد2,788,931 دستور35
دستور34 تعداد7,452,050 خرید3,300 فروش3,400 تعداد5,487,597 دستور83

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 89 دوره 6 ماهه
سود TTM 98
P/E TTM 34.146

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -85 P/E مجمع -39.18
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.98 % رتبه 15
6 ماهه 42.39 % رتبه 17
9 ماهه 71.92 % رتبه 16
1 ساله 378.62 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
520.612 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.16

P/B

% 19.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 525.34 میلیون دفعات : 12,352
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 1.19 حجم : 794.26 میلیون دفعات : 12,011
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 3,370 درصد تغییر : 1.75 حجم : 216.06 میلیون دفعات : 4,392
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 3,430 درصد تغییر : 1.44 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 573
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 3,480 درصد تغییر : 4.51 حجم : 704.64 میلیون دفعات : 21,209
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 355 میلیون دفعات : 11,839
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 4.39 حجم : 355 میلیون دفعات : 11,839
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 3,190 درصد تغییر : 1.85 حجم : 223.82 میلیون دفعات : 4,239
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 3,250 درصد تغییر : 1.81 حجم : 37.48 میلیون دفعات : 742
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 3,310 درصد تغییر : 1.49 حجم : 180.99 میلیون دفعات : 5,022
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 3,360 درصد تغییر : 5.33 حجم : 282.47 میلیون دفعات : 8,699
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 3,190 درصد تغییر : 3.91 حجم : 268.22 میلیون دفعات : 8,105
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 4.42 حجم : 419.74 میلیون دفعات : 9,595
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 2,940 درصد تغییر : 5.00 حجم : 109.39 میلیون دفعات : 1,323
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 2,800 درصد تغییر : 4.11 حجم : 163.1 میلیون دفعات : 5,076
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 60.00 3,710 حجم : 65.54 میلیون ارزش بازار : 112.575 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وگردش آخرین : 962.00 17,427 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وکار آخرین : 50.00 2,480 حجم : 503,502 ارزش بازار : 99.935 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسینا آخرین : 60.00 3,370 حجم : 10.28 میلیون ارزش بازار : 86.051 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وخاور آخرین : 180.00 8,830 حجم : 3.51 میلیون ارزش بازار : 133.65 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وپست آخرین : 330.00 16,640 حجم : 1.29 میلیون ارزش بازار : 54.419 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وپاسار آخرین : 240.00 11,970 حجم : 98.51 میلیون ارزش بازار : 784.274 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وبملت آخرین : 70.00 3,710 حجم : 205.31 میلیون ارزش بازار : 768.129 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,420 حجم : 84.81 میلیون ارزش بازار : 424.357 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وآیند آخرین : 3,977 20,628 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها