مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,620 0.62
قیمت پایانی: 1,603 0.43

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,600 پایانی 1,603 7.00
بیشترین 1,622 کمترین 1,551
حجم 17.17 میلیون دفعات 758
حد قیمت 1,555 - 1,717 ارزش 27.46 میلیارد
حجم مبنا 1.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
213 تعداد خریدار 2
11.815 میلیون حجم خرید 5.964 میلیون
271 تعداد فروشنده -
17.779 میلیون حجم فروش -
5.964 میلیون تغییر مالکیت 5.964 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد842,742 خرید1,636 فروش1,636 تعداد300,000 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید1,591 فروش1,639 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد5,392 خرید1,590 فروش1,640 تعداد549,736 دستور10
دستور2 تعداد250,000 خرید1,584 فروش1,646 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد118,677 خرید1,583 فروش1,649 تعداد370,000 دستور3

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -1 دوره 3 ماهه
سود TTM 166
P/E TTM 9.671

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 167 P/E مجمع 9.64
سود نقدی 30
درصد توزیع 17.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.58 % رتبه 74
6 ماهه 38.19 % رتبه 379
9 ماهه 40.45 % رتبه 390
1 ساله 3.78 % رتبه 249
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
106.081 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.39

P/B

% 6.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1,610 درصد تغییر : 1.59 حجم : 17.78 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 1,636 درصد تغییر : 3.37 حجم : 34.04 میلیون دفعات : 1,161
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 1,693 درصد تغییر : 2.31 حجم : 34.68 میلیون دفعات : 1,214
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1,733 درصد تغییر : 1.37 حجم : 11.31 میلیون دفعات : 627
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 1,757 درصد تغییر : 3.20 حجم : 21.91 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1,815 درصد تغییر : 3.20 حجم : 20.29 میلیون دفعات : 868
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 1,875 درصد تغییر : 0.53 حجم : 24.6 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 1,885 درصد تغییر : 5.37 حجم : 47.11 میلیون دفعات : 2,071
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 1,992 درصد تغییر : 0.05 حجم : 397,375 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 1,993 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100,423 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 1,993 درصد تغییر : 0.00 حجم : 88,014 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 1,993 درصد تغییر : 0.05 حجم : 218,957 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 1,994 درصد تغییر : 0.05 حجم : 218,070 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 1,995 درصد تغییر : 0.15 حجم : 695,102 دفعات : 39
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 1,998 درصد تغییر : 0.15 حجم : 759,641 دفعات : 60
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 81.00 2,187 حجم : 11.47 میلیون ارزش بازار : 24.35 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دماوند آخرین : 589.00 27,550 حجم : 4.28 میلیون ارزش بازار : 154.577 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمپنا آخرین : 171.00 60,200 حجم : 37,452 ارزش بازار : 43.933 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : بگیلان آخرین : 476.00 18,720 حجم : 365,105 ارزش بازار : 82.121 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بزاگرس آخرین : 233.00 4,441 حجم : 378,429 ارزش بازار : 27.882 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : بجهرم آخرین : 91.00 2,129 حجم : 12.82 میلیون ارزش بازار : 50.56 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپیوند آخرین : 107.00 11,400 حجم : - ارزش بازار : 33.768 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : آبادا آخرین : 110.00 9,500 حجم : 2.61 میلیون ارزش بازار : 25.925 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بکهنوج آخرین : 6.00 1,440 حجم : 14.89 میلیون ارزش بازار : 22.952 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها