مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 1,828 1.16
قیمت پایانی: 1,815 0.44

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,915 پایانی 1,815 8.00
بیشترین 1,915 کمترین 1,780
حجم 5.477 میلیون دفعات 177
حد قیمت 1,824 - 2,014 ارزش 10.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 2
1.247 میلیون حجم خرید 3.73 میلیون
53 تعداد فروشنده 1
4.974 میلیون حجم فروش 3,000
3.727 میلیون تغییر مالکیت 3.727 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد154,329 خرید1,926 فروش1,930 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد225,849 خرید1,925 فروش1,957 تعداد106,084 دستور1
دستور3 تعداد222,731 خرید1,924 فروش1,958 تعداد30 دستور1
دستور2 تعداد209,656 خرید1,923 فروش1,959 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد220,120 خرید1,922 فروش1,960 تعداد245,171 دستور4

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 3 دوره 9 ماهه
سود TTM 47
P/E TTM 40.971

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 53 P/E مجمع 36.26
سود نقدی 30
درصد توزیع 56.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.43 % رتبه 568
6 ماهه 23.89 % رتبه 471
9 ماهه 13.02 % رتبه 393
1 ساله 48.89 % رتبه 360
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
146.411 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.44

P/B

% 3.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 1,815 درصد تغییر : 0.44 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 1,807 درصد تغییر : 0.06 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 1,806 درصد تغییر : 2.06 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 1,844 درصد تغییر : 2.44 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 3.45 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 1,740 درصد تغییر : 0.12 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 1,738 درصد تغییر : 3.12 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 1,794 درصد تغییر : 0.77 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 1,808 درصد تغییر : 2.48 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 1,854 درصد تغییر : 0.43 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 1,862 درصد تغییر : 0.59 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 1,873 درصد تغییر : 6.00 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 1,767 درصد تغییر : 1.67 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 1,797 درصد تغییر : 1.81 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 1,765 درصد تغییر : 0.74 حجم : 5.477 میلیون دفعات : 177
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 19.00 5,184 حجم : 76.525 میلیون ارزش بازار : 66.99 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : بپیوند آخرین : 220.00 10,430 حجم : 690,610 ارزش بازار : 38.91 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : بجهرم آخرین : 16.00 1,919 حجم : 5.431 میلیون ارزش بازار : 55.776 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : بزاگرس آخرین : 128.00 4,497 حجم : 1.048 میلیون ارزش بازار : 30.252 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : بگیلان آخرین : 130.00 12,510 حجم : 76,930 ارزش بازار : 61.232 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : بمپنا آخرین : 140.00 6,450 حجم : 182,392 ارزش بازار : 51.005 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : دماوند آخرین : 140.00 7,690 حجم : 2.783 میلیون ارزش بازار : 106.481 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : آبادا آخرین : 160.00 8,790 حجم : 222,216 ارزش بازار : 26.475 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : بکهنوج آخرین : 25.00 1,072 حجم : 375,618 ارزش بازار : 18.956 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : بمولد آخرین : 234.00 4,144 حجم : 1.306 میلیون ارزش بازار : 41.601 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها