مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,331 1.98
قیمت پایانی: 2,369 0.38

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,331 پایانی 2,369 9.00
بیشترین 2,331 کمترین 2,331
حجم 4.88 میلیون دفعات 190
حد قیمت 2,331 - 2,520 ارزش 11.37 میلیارد
حجم مبنا 1.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
131 تعداد خریدار -
4.876 میلیون حجم خرید -
14 تعداد فروشنده -
4.876 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,331 تعداد50,464,869 دستور488
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,339 تعداد66,176 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,340 تعداد60,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,351 تعداد7,575 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,360 تعداد47,019 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 167 دوره 12 ماهه
سود TTM 167
P/E TTM 14.186

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 363 P/E مجمع 6.53
سود نقدی 150
درصد توزیع 41.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.58 % رتبه 544
6 ماهه 16.17 % رتبه 518
9 ماهه 28.48 % رتبه 388
1 ساله 205.55 % رتبه 340
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
156.772 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.58

P/B

% 7.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 2,369 درصد تغییر : 0.38 حجم : 4.88 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 2,378 درصد تغییر : 0.08 حجم : 971,844 دفعات : 114
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 2,380 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 103
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 2,383 درصد تغییر : 93.96 حجم : 912,721 دفعات : 113
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 39,457 درصد تغییر : 1.94 حجم : 9.18 میلیون دفعات : 4,422
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 38,705 درصد تغییر : 1.55 حجم : 13.28 میلیون دفعات : 2,995
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 39,313 درصد تغییر : 0.94 حجم : 6.09 میلیون دفعات : 2,169
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 38,947 درصد تغییر : 0.59 حجم : 8.7 میلیون دفعات : 3,086
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 39,176 درصد تغییر : 4.16 حجم : 5.79 میلیون دفعات : 2,236
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 37,612 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 میلیون دفعات : 1,688
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 37,612 درصد تغییر : 4.83 حجم : 5 میلیون دفعات : 1,688
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 35,878 درصد تغییر : 0.78 حجم : 7.52 میلیون دفعات : 2,616
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 35,599 درصد تغییر : 5.00 حجم : 12.09 میلیون دفعات : 1,186
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 37,472 درصد تغییر : 9.49 حجم : 2.82 میلیون دفعات : 608
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 41,403 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.29 میلیون دفعات : 1,080
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 90.00 2,680 حجم : 63.77 میلیون ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دماوند آخرین : 831.00 48,800 حجم : 8.59 میلیون ارزش بازار : 135.847 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بمپنا آخرین : 1,598 78,346 حجم : 6.15 میلیون ارزش بازار : 57.096 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بگیلان آخرین : 1,183 20,908 حجم : 5.57 میلیون ارزش بازار : 88.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بزاگرس آخرین : 51.00 7,440 حجم : 34.54 میلیون ارزش بازار : 44.49 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بجهرم آخرین : 167.00 2,963 حجم : 54.07 میلیون ارزش بازار : 70.021 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بپیوند آخرین : 824.00 14,571 حجم : 13.04 میلیون ارزش بازار : 43.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : آبادا آخرین : 850.00 15,030 حجم : 10.87 میلیون ارزش بازار : 36.675 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بکهنوج آخرین : 46.00 1,890 حجم : 58.36 میلیون ارزش بازار : 30.159 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها