گروه توسعه هنر ایران

وهنر | سهام - فرابورس
فعالیت‏های هنری ( فعالیت‏های هنری )
گروه:

فعالیت‏های هنری

زیر گروه:

فعالیت‏های هنری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,456 129.57
قیمت پایانی: 4,119 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,456 پایانی 4,119 0.00
بیشترین 9,456 کمترین 9,456
حجم 2.248 میلیون دفعات 309
حد قیمت 9,546 - 10,032 ارزش 9.26 میلیارد
حجم مبنا 4.856 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
1,146 تعداد خریدار 2
13.176 میلیون حجم خرید 1.8 میلیون
1,091 تعداد فروشنده -
14.976 میلیون حجم فروش -
1.8 میلیون تغییر مالکیت 1.8 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید7,810 فروش9,546 تعداد3,397,885 دستور188
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,547 تعداد5,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,550 تعداد2,030 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,565 تعداد10,751 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,600 تعداد519 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 406 دوره 12 ماهه
سود TTM 406
P/E TTM 23.764

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 361 P/E مجمع 26.73
سود نقدی 171
درصد توزیع 47.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 135.72 % رتبه 129
6 ماهه 49.6 % رتبه 186
9 ماهه 76.12 % رتبه 208
1 ساله 65.16 % رتبه 327
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.093 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 4,119 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.248 میلیون دفعات : 309
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها