سر. هامون صبا

وهامون | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,725 4.99
قیمت پایانی: 3,702 4.34

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,538 پایانی 3,702 154.00
بیشترین 3,725 کمترین 3,510
حجم 82.28 میلیون دفعات 23,792
حد قیمت 3,636 - 4,018 ارزش 304.63 میلیارد
حجم مبنا 7.886 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,184 تعداد خریدار 2
22.055 میلیون حجم خرید 8.111 میلیون
8,478 تعداد فروشنده 7
29.415 میلیون حجم فروش 750,962
7.36 میلیون تغییر مالکیت 7.36 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,636 تعداد12,672,454 دستور6390
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,637 تعداد77,821 دستور36
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,638 تعداد4,765 دستور12
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,639 تعداد21,925 دستور13
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,640 تعداد40,427 دستور102

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 196 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,113 P/E مجمع 3.3
سود نقدی 973
درصد توزیع 87.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 101.21 % رتبه 26
6 ماهه 101.21 % رتبه 61
9 ماهه 101.21 % رتبه 468
1 ساله 101.21 % رتبه 624
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.106 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.67

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,548 درصد تغییر : 3.30 حجم : 60.31 میلیون دفعات : 29,416
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,669 درصد تغییر : 4.13 حجم : 30.17 میلیون دفعات : 10,866
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,827 درصد تغییر : 4.40 حجم : 32.56 میلیون دفعات : 10,992
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 4,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.07 میلیون دفعات : 79,307
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 4,003 درصد تغییر : 4.40 حجم : 86.07 میلیون دفعات : 79,307
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 4,187 درصد تغییر : 2.30 حجم : 61.83 میلیون دفعات : 62,869
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 4,093 درصد تغییر : 3.40 حجم : 120.37 میلیون دفعات : 65,233
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 4,237 درصد تغییر : 4.70 حجم : 42.55 میلیون دفعات : 17,234
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 4,446 درصد تغییر : 2.80 حجم : 114.17 میلیون دفعات : 75,584
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 4,574 درصد تغییر : 3.30 حجم : 267.37 میلیون دفعات : 313,421
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 4,730 درصد تغییر : 4.98 حجم : 16.87 میلیون دفعات : 2,218
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,978 درصد تغییر : 2.07 حجم : 215.61 میلیون دفعات : 230,825
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 5,083 درصد تغییر : 4.87 حجم : 208.11 میلیون دفعات : 123,550
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 4,847 درصد تغییر : 4.98 حجم : 136.02 میلیون دفعات : 61,681
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 4,617 درصد تغییر : 4.98 حجم : 41.15 میلیون دفعات : 34,668
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 229.00 14,818 حجم : 16.07 میلیون ارزش بازار : 144.86 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وملت آخرین : 1,456 3,198 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 147.00 9,602 حجم : 8.5 میلیون ارزش بازار : 3.833 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وکادو آخرین : 4,300 20,602 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : وصنعت آخرین : 20.00 6,840 حجم : 7.96 میلیون ارزش بازار : 40.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 380.00 7,350 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 20.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 63.00 1,211 حجم : - ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 37.00 703 حجم : - ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها