سر. ملی

ونیکی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,450 4.97
قیمت پایانی: 8,380 4.10

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,150 پایانی 8,380 330.00
بیشترین 8,450 کمترین 7,900
حجم 1.89 میلیون دفعات 454
حد قیمت 7,690 - 8,490 ارزش 15 میلیارد
حجم مبنا 7 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
190 تعداد خریدار 3
2.554 میلیون حجم خرید 265,000
246 تعداد فروشنده 2
2.322 میلیون حجم فروش 497,390
232,390 تغییر مالکیت 232,390

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد208,192 خرید8,000 فروش8,010 تعداد102,617 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید7,960 فروش8,020 تعداد102,150 دستور1
دستور2 تعداد6,464 خرید7,950 فروش8,060 تعداد5,000 دستور1
دستور3 تعداد11,105 خرید7,940 فروش8,080 تعداد10,600 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید7,930 فروش8,090 تعداد131,625 دستور3

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 175 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,134
P/E TTM 7.099

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,211 P/E مجمع 6.65
سود نقدی 320
درصد توزیع 26.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.82 % رتبه 140
6 ماهه 59.62 % رتبه 73
9 ماهه 48.18 % رتبه 123
1 ساله 9.64 % رتبه 118
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
141.225 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.42

P/B

% 22.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 8,050 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 8,090 درصد تغییر : 1.00 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 8,010 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 7,950 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 8,070 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 8,110 درصد تغییر : 0.62 حجم : 7.39 میلیون دفعات : 985
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 8,060 درصد تغییر : 6.50 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 923
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 8,620 درصد تغییر : 0.23 حجم : 286,803 دفعات : 35
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 8,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80,445 دفعات : 45
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 8,640 درصد تغییر : 0.23 حجم : 295,592 دفعات : 44
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 8,660 درصد تغییر : 1.81 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 694
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 8,820 درصد تغییر : 4.50 حجم : 21 میلیون دفعات : 1,817
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 8,440 درصد تغییر : 4.59 حجم : 25.18 میلیون دفعات : 2,771
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 8,070 درصد تغییر : 4.13 حجم : 15.46 میلیون دفعات : 1,763
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 250.00 12,113 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 123.66 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 483.00 4,171 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : وگستر آخرین : 927.00 17,629 حجم : 56,581 ارزش بازار : 7.396 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 2,654 13,648 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وصنعت آخرین : 20.00 5,390 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 33.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 105.00 5,069 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 13.138 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 64.00 1,216 حجم : - ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : وسگلستا آخرین : 123.00 1,114 حجم : 4,320 ارزش بازار : 148.306 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها