سر. ملی

ونیکی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,675 1.34
قیمت پایانی: 4,626 0.28

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,707 پایانی 4,626 13.00
بیشترین 4,720 کمترین 4,671
حجم 2.086 میلیون دفعات 187
حد قیمت 4,291 - 4,935 ارزش 9.8 میلیارد
حجم مبنا 14 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
57 تعداد خریدار 3
1.07 میلیون حجم خرید 1.016 میلیون
70 تعداد فروشنده 3
1.786 میلیون حجم فروش 300,000
715,900 تغییر مالکیت 715,900

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد33,692 خرید4,672 فروش4,680 تعداد11,902 دستور1
دستور1 تعداد98,000 خرید4,671 فروش4,695 تعداد6,999 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید4,670 فروش4,696 تعداد11,300 دستور2
دستور1 تعداد2,005 خرید4,665 فروش4,697 تعداد59,649 دستور1
دستور2 تعداد206,413 خرید4,660 فروش4,710 تعداد34,280 دستور4

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 815 دوره 9 ماهه
سود TTM 932
P/E TTM 4.966

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 1,600 P/E مجمع 2.89
سود نقدی 720
درصد توزیع 45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.89 % رتبه 439
6 ماهه 6.67 % رتبه 271
9 ماهه 12.33 % رتبه 210
1 ساله 2.68 % رتبه 205
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
161.91 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.07

P/B

% 20.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 4,626 درصد تغییر : 0.28 حجم : 2.086 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 4,613 درصد تغییر : 0.37 حجم : 3.245 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 4,596 درصد تغییر : 0.28 حجم : 2.963 میلیون دفعات : 232
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 4,583 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.408 میلیون دفعات : 167
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 4,579 درصد تغییر : 0.07 حجم : 875,180 دفعات : 178
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 4,576 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.127 میلیون دفعات : 178
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 4,575 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.044 میلیون دفعات : 164
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 4,575 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.386 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 4,571 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.882 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 4,569 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.554 میلیون دفعات : 139
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 4,568 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.844 میلیون دفعات : 210
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 4,568 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.197 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 4,577 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.401 میلیون دفعات : 232
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 4,576 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.586 میلیون دفعات : 226
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 4,568 درصد تغییر : 0.66 حجم : 3.305 میلیون دفعات : 310
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 23.00 4,426 حجم : 5.477 میلیون ارزش بازار : 132.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وملت آخرین : 35.00 1,966 حجم : 480,096 ارزش بازار : 1.996 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگستر آخرین : 89.00 3,865 حجم : 26.475 میلیون ارزش بازار : 3.181 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وکادو آخرین : 420.00 14,710 حجم : 1.428 میلیون ارزش بازار : 11.728 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنعت آخرین : 14.00 1,690 حجم : 6.824 میلیون ارزش بازار : 30.222 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنا آخرین : 4.00 2,413 حجم : 11.342 میلیون ارزش بازار : 12.17 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها