سر. نیرو

ونیرو | سهام - بورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,236 0.49
قیمت پایانی: 2,254 1.30

آخرین معامله

11:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,200 پایانی 2,254 29.00
بیشترین 2,290 کمترین 2,200
حجم 10.82 میلیون دفعات 691
حد قیمت 2,215 - 2,447 ارزش 24.4 میلیارد
حجم مبنا 11.136 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:39
حقیقی حقوقی
577 تعداد خریدار 5
42.764 میلیون حجم خرید 25.653 میلیون
348 تعداد فروشنده -
68.418 میلیون حجم فروش -
25.653 میلیون تغییر مالکیت 25.653 میلیون

عرضه و تقاضا

11:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید1,900 فروش2,230 تعداد2,352 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,237 تعداد47,990 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,238 تعداد362,019 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,239 تعداد13,818 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,240 تعداد154,181 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 14 دوره 9 ماهه
سود TTM 98
P/E TTM 22.704

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 377 P/E مجمع 5.9
سود نقدی 40
درصد توزیع 10.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.75 % رتبه 145
6 ماهه 13.86 % رتبه 152
9 ماهه 13.55 % رتبه 160
1 ساله 26.94 % رتبه 141
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.604 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.61

P/B

% 31.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 2,225 درصد تغییر : 4.55 حجم : 68.42 میلیون دفعات : 1,651
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,331 درصد تغییر : 2.06 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 86
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 2,380 درصد تغییر : 4.95 حجم : 10.63 میلیون دفعات : 329
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 2,504 درصد تغییر : 2.68 حجم : 10.13 میلیون دفعات : 529
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 2,573 درصد تغییر : 0.23 حجم : 63.07 میلیون دفعات : 2,025
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 2,579 درصد تغییر : 3.95 حجم : 57.71 میلیون دفعات : 2,045
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 2,481 درصد تغییر : 3.46 حجم : 57.24 میلیون دفعات : 2,542
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 2,398 درصد تغییر : 3.95 حجم : 53.52 میلیون دفعات : 1,212
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 2,307 درصد تغییر : 0.52 حجم : 18.66 میلیون دفعات : 655
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 2,319 درصد تغییر : 1.19 حجم : 21.45 میلیون دفعات : 838
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,347 درصد تغییر : 0.73 حجم : 32.81 میلیون دفعات : 1,090
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 2,330 درصد تغییر : 4.02 حجم : 33.84 میلیون دفعات : 1,050
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,240 درصد تغییر : 4.76 حجم : 24.38 میلیون دفعات : 858
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 2,352 درصد تغییر : 1.63 حجم : 24.4 میلیون دفعات : 1,126
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 2,391 درصد تغییر : 3.55 حجم : 27.06 میلیون دفعات : 1,115
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دماوند آخرین : 730.00 15,460 حجم : 2.36 میلیون ارزش بازار : 83.186 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : بمپنا آخرین : 100.00 5,300 حجم : 509,378 ارزش بازار : 40.186 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : بگیلان آخرین : 180.00 12,820 حجم : 353,581 ارزش بازار : 54.567 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : بزاگرس آخرین : 61.00 2,686 حجم : 1.6 میلیون ارزش بازار : 15.84 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : بجهرم آخرین : 78.00 1,785 حجم : 9.42 میلیون ارزش بازار : 42.689 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : بپیوند آخرین : 390.00 8,310 حجم : 1.09 میلیون ارزش بازار : 24.36 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : آبادا آخرین : 350.00 9,100 حجم : 386,772 ارزش بازار : 22.1 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : وهور آخرین : 33.00 1,182 حجم : 13.31 میلیون ارزش بازار : 76.566 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : بکهنوج آخرین : 29.00 947 حجم : 6.97 میلیون ارزش بازار : 14.879 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها