سر. نیرو

ونیرو | سهام - بورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,681 5.00
قیمت پایانی: 2,699 4.36

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,740 پایانی 2,699 123.00
بیشترین 2,800 کمترین 2,681
حجم 7.48 میلیون دفعات 534
حد قیمت 2,737 - 3,025 ارزش 20.2 میلیارد
حجم مبنا 11.136 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
434 تعداد خریدار 1
14.243 میلیون حجم خرید 3.716 میلیون
430 تعداد فروشنده 1
17.659 میلیون حجم فروش 300,000
3.416 میلیون تغییر مالکیت 3.416 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید2,789 فروش2,807 تعداد1,736 دستور1
دستور1 تعداد2,300 خرید2,775 فروش2,810 تعداد25,000 دستور1
دستور2 تعداد127,987 خرید2,770 فروش2,819 تعداد25,000 دستور1
دستور2 تعداد7,549 خرید2,769 فروش2,820 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید2,768 فروش2,829 تعداد250,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 8 دوره 3 ماهه
سود TTM 308
P/E TTM 9.162

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 377 P/E مجمع 7.49
سود نقدی 40
درصد توزیع 10.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.7 % رتبه 185
6 ماهه 2.13 % رتبه 170
9 ماهه 33.46 % رتبه 128
1 ساله 68.59 % رتبه 107
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.34 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.88

P/B

% 31.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 2,822 درصد تغییر : 2.05 حجم : 17.96 میلیون دفعات : 1,187
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 2,881 درصد تغییر : 3.77 حجم : 10.91 میلیون دفعات : 707
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 2,994 درصد تغییر : 4.50 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 910
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,135 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.31 میلیون دفعات : 2,008
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,135 درصد تغییر : 1.85 حجم : 18.31 میلیون دفعات : 2,008
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,078 درصد تغییر : 2.91 حجم : 20.72 میلیون دفعات : 1,673
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 2,991 درصد تغییر : 2.48 حجم : 15.27 میلیون دفعات : 1,183
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,067 درصد تغییر : 4.69 حجم : 26.12 میلیون دفعات : 1,333
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,218 درصد تغییر : 0.09 حجم : 14.74 میلیون دفعات : 1,148
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,221 درصد تغییر : 1.05 حجم : 13.82 میلیون دفعات : 1,776
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,255 درصد تغییر : 4.21 حجم : 27.86 میلیون دفعات : 1,697
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 3,398 درصد تغییر : 1.16 حجم : 27.22 میلیون دفعات : 1,997
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,359 درصد تغییر : 0.72 حجم : 19.46 میلیون دفعات : 1,572
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,335 درصد تغییر : 3.22 حجم : 28.69 میلیون دفعات : 1,694
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,231 درصد تغییر : 3.92 حجم : 28.12 میلیون دفعات : 1,591
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دماوند آخرین : 1,419 26,972 حجم : 1.16 میلیون ارزش بازار : 152.932 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : بمپنا آخرین : 351.00 7,380 حجم : 7.98 میلیون ارزش بازار : 57.033 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : بگیلان آخرین : 942.00 17,933 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 78.505 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بزاگرس آخرین : 169.00 5,000 حجم : 5.9 میلیون ارزش بازار : 30.066 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بجهرم آخرین : 117.00 2,227 حجم : 24.73 میلیون ارزش بازار : 54.061 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپیوند آخرین : 571.00 11,089 حجم : 4.66 میلیون ارزش بازار : 33.402 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آبادا آخرین : 820.00 15,590 حجم : 126,271 ارزش بازار : 40.775 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وهور آخرین : 83.00 1,595 حجم : 31.45 میلیون ارزش بازار : 106.213 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بکهنوج آخرین : 73.00 1,403 حجم : 23.03 میلیون ارزش بازار : 22.679 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها