بانک اقتصاد نوین

ونوین | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,480 1.54
قیمت پایانی: 4,510 0.88

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,550 پایانی 4,510 40.00
بیشترین 4,650 کمترین 4,460
حجم 35.53 میلیون دفعات 2,051
حد قیمت 4,250 - 4,580 ارزش 160.2 میلیارد
حجم مبنا 12.17 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,075 تعداد خریدار 7
70.118 میلیون حجم خرید 45.707 میلیون
1,407 تعداد فروشنده 19
78.518 میلیون حجم فروش 37.308 میلیون
8.4 میلیون تغییر مالکیت 8.4 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور35 تعداد7,798,540 خرید4,580 فروش4,630 تعداد32,914 دستور2
دستور6 تعداد487,316 خرید4,570 فروش4,650 تعداد96,624 دستور2
دستور1 تعداد2,621 خرید4,560 فروش4,660 تعداد8,727 دستور1
دستور4 تعداد62,569 خرید4,550 فروش4,680 تعداد800,000 دستور2
دستور4 تعداد102,345 خرید4,540 فروش4,700 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 532 دوره 9 ماهه
سود TTM 839
P/E TTM 5.42

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 20 P/E مجمع 227.5
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.46 % رتبه 50
6 ماهه 11.09 % رتبه 35
9 ماهه 38.23 % رتبه 42
1 ساله 61.2 % رتبه 38
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
137.22 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.94

P/B

% 36.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 4,510 درصد تغییر : 0.88 حجم : 35.53 میلیون دفعات : 2,051
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 4,550 درصد تغییر : 5.08 حجم : 115.83 میلیون دفعات : 3,758
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 4,330 درصد تغییر : 0.93 حجم : 56.15 میلیون دفعات : 2,101
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 1.83 حجم : 44.69 میلیون دفعات : 1,998
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 4,370 درصد تغییر : 1.13 حجم : 7.02 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 4,420 درصد تغییر : 1.78 حجم : 31.03 میلیون دفعات : 1,454
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 4,500 درصد تغییر : 0.67 حجم : 35.99 میلیون دفعات : 2,594
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 4,470 درصد تغییر : 1.59 حجم : 75.38 میلیون دفعات : 3,615
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 4,400 درصد تغییر : 1.79 حجم : 44.11 میلیون دفعات : 1,614
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 4,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 42.7 میلیون دفعات : 2,490
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 4,480 درصد تغییر : 1.75 حجم : 32.02 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 4,560 درصد تغییر : 1.72 حجم : 43.19 میلیون دفعات : 2,071
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 4,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.68 میلیون دفعات : 1,087
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 4,640 درصد تغییر : 1.70 حجم : 24.68 میلیون دفعات : 1,087
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 4,720 درصد تغییر : 1.67 حجم : 64.4 میلیون دفعات : 3,061
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وگردش آخرین : 1,305 17,084 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکار آخرین : 10.00 2,540 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 100.33 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسینا آخرین : 10.00 3,100 حجم : 68.16 میلیون ارزش بازار : 78.436 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وخاور آخرین : 170.00 8,650 حجم : 10.01 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپست آخرین : 450.00 22,360 حجم : 5.35 میلیون ارزش بازار : 72.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپاسار آخرین : 20.00 13,440 حجم : 26.27 میلیون ارزش بازار : 879.934 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپارس آخرین : 50.00 2,680 حجم : 122.39 میلیون ارزش بازار : 422.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبملت آخرین : 10.00 4,040 حجم : 167.27 میلیون ارزش بازار : 836.453 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,350 حجم : 209.8 میلیون ارزش بازار : 413.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآیند آخرین : 8,418 16,187 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها