سر. نفت

ونفت | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,602 2.44
قیمت پایانی: 3,604 2.38

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,652 پایانی 3,604 88.00
بیشترین 3,688 کمترین 3,540
حجم 5.685 میلیون دفعات 494
حد قیمت 3,434 - 3,950 ارزش 20.49 میلیارد
حجم مبنا 4.162 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
190 تعداد خریدار 3
3.43 میلیون حجم خرید 2.255 میلیون
152 تعداد فروشنده 3
4.869 میلیون حجم فروش 815,621
1.439 میلیون تغییر مالکیت 1.439 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد17,375 خرید3,600 فروش3,603 تعداد8,000 دستور1
دستور1 تعداد9,167 خرید3,590 فروش3,617 تعداد10,490 دستور2
دستور1 تعداد1,400 خرید3,582 فروش3,618 تعداد2,712 دستور1
دستور1 تعداد45,000 خرید3,578 فروش3,619 تعداد58,400 دستور4
دستور1 تعداد45,000 خرید3,576 فروش3,620 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 19 دوره 6 ماهه
سود TTM 490
P/E TTM 7.36

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 537 P/E مجمع 6.71
سود نقدی 500
درصد توزیع 93.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.46 % رتبه 348
6 ماهه 3.12 % رتبه 360
9 ماهه 7.52 % رتبه 253
1 ساله 11.42 % رتبه 584
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.02 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.22

P/B

% 48.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,604 درصد تغییر : 2.38 حجم : 5.685 میلیون دفعات : 494
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,692 درصد تغییر : 1.12 حجم : 8.854 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 3,651 درصد تغییر : 6.23 حجم : 21.583 میلیون دفعات : 1,036
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 3,437 درصد تغییر : 1.18 حجم : 2.869 میلیون دفعات : 372
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,478 درصد تغییر : 1.08 حجم : 3.236 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,516 درصد تغییر : 4.21 حجم : 8.038 میلیون دفعات : 478
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,374 درصد تغییر : 1.96 حجم : 3.263 میلیون دفعات : 316
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,309 درصد تغییر : 0.24 حجم : 1.685 میلیون دفعات : 141
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,317 درصد تغییر : 1.66 حجم : 2.165 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,373 درصد تغییر : 0.24 حجم : 1.408 میلیون دفعات : 181
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,381 درصد تغییر : 0.15 حجم : 2.424 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,386 درصد تغییر : 1.46 حجم : 4.575 میلیون دفعات : 319
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,436 درصد تغییر : 0.26 حجم : 4.634 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,427 درصد تغییر : 1.55 حجم : 4.835 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,481 درصد تغییر : 0.81 حجم : 12.212 میلیون دفعات : 725
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شنفت آخرین : 50.00 7,170 حجم : 3.31 میلیون ارزش بازار : 120.176 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شسپا آخرین : 41.00 3,535 حجم : 8.059 میلیون ارزش بازار : 196.28 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شرانل آخرین : 350.00 49,950 حجم : 215,599 ارزش بازار : 99.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شراز آخرین : 100.00 13,010 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شتران آخرین : 8.00 3,562 حجم : 56.026 میلیون ارزش بازار : 991.1 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شپنا آخرین : 20.00 7,120 حجم : 82.619 میلیون ارزش بازار : 1364.2 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبهرن آخرین : 150.00 15,700 حجم : 3.709 میلیون ارزش بازار : 186.54 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبریز آخرین : 240.00 16,050 حجم : 3.354 میلیون ارزش بازار : 486.9 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شاوان آخرین : 70.00 19,800 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شزنگ آخرین : 100.00 59,100 حجم : 126,441 ارزش بازار : 1.642 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها