سر. نفت

ونفت | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,160 1.57
قیمت پایانی: 5,160 1.57

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,090 پایانی 5,160 80.00
بیشترین 5,230 کمترین 5,060
حجم 3.354 میلیون دفعات 341
حد قیمت 4,730 - 5,430 ارزش 17.29 میلیارد
حجم مبنا 2.953 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
75 تعداد خریدار 3
1.557 میلیون حجم خرید 1.796 میلیون
105 تعداد فروشنده 5
1.896 میلیون حجم فروش 1.458 میلیون
338,622 تغییر مالکیت 338,622

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد64,487 خرید5,170 فروش5,170 تعداد18,487 دستور2
دستور1 تعداد50,000 خرید5,130 فروش5,180 تعداد16,263 دستور1
دستور1 تعداد47,078 خرید5,100 فروش5,200 تعداد93,669 دستور8
دستور8 تعداد48,950 خرید5,090 فروش5,210 تعداد12,900 دستور2
دستور8 تعداد90,706 خرید5,080 فروش5,220 تعداد47,800 دستور4

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود -16 دوره 6 ماهه
سود TTM 778
P/E TTM 6.632

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 813 P/E مجمع 6.35
سود نقدی 200
درصد توزیع 24.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.84 % رتبه 449
6 ماهه 12.79 % رتبه 606
9 ماهه 29.5 % رتبه 378
1 ساله 43.8 % رتبه 324
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.93

P/B

% 47.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 5,080 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.728 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 5,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.641 میلیون دفعات : 144
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 5,050 درصد تغییر : 0.98 حجم : 4.423 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.513 میلیون دفعات : 199
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.315 میلیون دفعات : 123
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 1.34 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 188
تاریخ : 1402/08/24 پایانی : 5,210 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.284 میلیون دفعات : 133
تاریخ : 1402/08/22 پایانی : 5,240 درصد تغییر : 0.77 حجم : 2.175 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1402/08/21 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 1.05 حجم : 2.436 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 5,146 درصد تغییر : 4.59 حجم : 2.99 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 4,920 درصد تغییر : 2.57 حجم : 1.053 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 5,050 درصد تغییر : 2.32 حجم : 2.996 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 0.96 حجم : 2.075 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 770,028 دفعات : 142
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شنفت آخرین : 340.00 8,500 حجم : 3.65 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 74.00 4,788 حجم : 6.667 میلیون ارزش بازار : 264.992 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 800.00 76,650 حجم : 212,542 ارزش بازار : 152 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 80.00 13,770 حجم : 449,583 ارزش بازار : 150.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 23.00 4,210 حجم : 40.594 میلیون ارزش بازار : 1162.975 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 100.00 8,440 حجم : 61.902 میلیون ارزش بازار : 1929.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبهرن آخرین : 120.00 22,800 حجم : 2.021 میلیون ارزش بازار : 273.894 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 140.00 12,030 حجم : 5.464 میلیون ارزش بازار : 361.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 400.00 21,000 حجم : 8.344 میلیون ارزش بازار : 168 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 1,650 85,250 حجم : 88,724 ارزش بازار : 2.374 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها