گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ومهان | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,228 2.00
قیمت پایانی: 12,444 0.26

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,228 پایانی 12,444 33.00
بیشترین 12,228 کمترین 12,228
حجم 523,976 دفعات 162
حد قیمت 12,342 - 13,348 ارزش 6.41 میلیارد
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
282 تعداد خریدار 2
2.361 میلیون حجم خرید 320,000
265 تعداد فروشنده 2
1.831 میلیون حجم فروش 850,000
530,000 تغییر مالکیت 530,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,342 تعداد1,725,489 دستور189
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,343 تعداد44,022 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,350 تعداد48,807 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,370 تعداد1,400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,390 تعداد35,176 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,939 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,342
P/E TTM 5.327

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,051 P/E مجمع 11.87
سود نقدی 500
درصد توزیع 47.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.6 % رتبه 147
6 ماهه 37.54 % رتبه 96
9 ماهه 0.62 % رتبه 90
1 ساله 48.8 % رتبه 40
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
124.44 هزار میلیارد

ارزش بازار

3

P/B

% 10.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,444 درصد تغییر : 0.26 حجم : 523,976 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,477 درصد تغییر : 0.92 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 650
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,593 درصد تغییر : 1.82 حجم : 7.46 میلیون دفعات : 1,075
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,827 درصد تغییر : 0.07 حجم : 133,519 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,836 درصد تغییر : 0.61 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 259
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,915 درصد تغییر : 1.91 حجم : 9 میلیون دفعات : 1,290
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,166 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 1,378
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,166 درصد تغییر : 1.11 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 1,378
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,314 درصد تغییر : 1.99 حجم : 5.25 میلیون دفعات : 852
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,584 درصد تغییر : 1.69 حجم : 9.25 میلیون دفعات : 1,160
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,817 درصد تغییر : 1.03 حجم : 8.09 میلیون دفعات : 1,351
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 13,961 درصد تغییر : 5.73 حجم : 22.18 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 13,205 درصد تغییر : 4.03 حجم : 14.06 میلیون دفعات : 2,268
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 12,693 درصد تغییر : 0.75 حجم : 7.78 میلیون دفعات : 1,708
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 12,599 درصد تغییر : 4.90 حجم : 8.1 میلیون دفعات : 1,218
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 184.00 4,470 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,110 حجم : 44,160 ارزش بازار : 7.797 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وکادو آخرین : 4,414 20,716 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,290 حجم : 4.95 میلیون ارزش بازار : 43.98 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وصنا آخرین : 170.00 5,980 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 16.551 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 9,004 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : وسکاب آخرین : 110.00 5,470 حجم : 6.97 میلیون ارزش بازار : 33 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها