گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ومهان | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,560 1.43
قیمت پایانی: 7,650 0.26

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,520 پایانی 7,650 20.00
بیشترین 7,660 کمترین 7,510
حجم 2.138 میلیون دفعات 315
حد قیمت 7,290 - 8,050 ارزش 16.22 میلیارد
حجم مبنا 12 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
66 تعداد خریدار 3
786,756 حجم خرید 1.352 میلیون
116 تعداد فروشنده 2
1.988 میلیون حجم فروش 150,000
1.202 میلیون تغییر مالکیت 1.202 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد16,090 خرید7,560 فروش7,580 تعداد75 دستور1
دستور9 تعداد138,592 خرید7,550 فروش7,590 تعداد49,101 دستور2
دستور17 تعداد125,471 خرید7,540 فروش7,620 تعداد4,624 دستور3
دستور16 تعداد147,653 خرید7,530 فروش7,640 تعداد11,000 دستور2
دستور16 تعداد146,368 خرید7,520 فروش7,650 تعداد103,700 دستور4

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 852 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,009
P/E TTM 3.808

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 1,401 P/E مجمع 5.46
سود نقدی 700
درصد توزیع 49.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.45 % رتبه 207
6 ماهه 17.56 % رتبه 210
9 ماهه 56.45 % رتبه 258
1 ساله 103.45 % رتبه 257
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
229.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.73

P/B

% 8.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 7,650 درصد تغییر : 0.26 حجم : 2.138 میلیون دفعات : 315
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 7,670 درصد تغییر : 3.03 حجم : 1.429 میلیون دفعات : 220
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.164 میلیون دفعات : 526
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.075 میلیون دفعات : 644
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 0.50 حجم : 6.282 میلیون دفعات : 778
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 7,950 درصد تغییر : 0.50 حجم : 6.431 میلیون دفعات : 732
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 7,990 درصد تغییر : 1.11 حجم : 7.903 میلیون دفعات : 791
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 8,080 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.68 میلیون دفعات : 651
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 8,080 درصد تغییر : 0.74 حجم : 5.68 میلیون دفعات : 651
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 8,140 درصد تغییر : 3.90 حجم : 13.717 میلیون دفعات : 1,296
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 8,470 درصد تغییر : 2.31 حجم : 15.198 میلیون دفعات : 1,601
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 8,670 درصد تغییر : 6.77 حجم : 10.583 میلیون دفعات : 199
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 1.09 حجم : 29.386 میلیون دفعات : 1,724
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 9,200 درصد تغییر : 0.77 حجم : 16.235 میلیون دفعات : 863
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 9,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.154 میلیون دفعات : 945
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 41.00 3,900 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 3.913 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وگستر آخرین : 1,250 19,600 حجم : 4.648 میلیون ارزش بازار : 15.88 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وکادو آخرین : 230.00 7,660 حجم : 3.809 میلیون ارزش بازار : 30.895 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وصنعت آخرین : 3.00 2,069 حجم : 2.781 میلیون ارزش بازار : 37.422 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وصنا آخرین : 13.00 2,319 حجم : 4.187 میلیون ارزش بازار : 18.9 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
نماد : وسکاب آخرین : 26.00 3,703 حجم : 4.134 میلیون ارزش بازار : 44.784 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها