گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ومهان | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,000 2.25
قیمت پایانی: 4,092 0.00

آخرین معامله

09:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,980 پایانی 4,092 0.00
بیشترین 4,000 کمترین 3,980
حجم 2.252 میلیون دفعات 282
حد قیمت 3,888 - 4,296 ارزش 9.01 میلیارد
حجم مبنا 12 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:06
حقیقی حقوقی
70 تعداد خریدار 4
1.356 میلیون حجم خرید 896,566
104 تعداد فروشنده 3
1.946 میلیون حجم فروش 306,485
590,081 تغییر مالکیت 590,081

عرضه و تقاضا

09:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد5,697 خرید3,920 فروش3,920 تعداد1,327 دستور2
دستور1 تعداد33,591 خرید3,910 فروش4,100 تعداد2,490 دستور1
دستور1 تعداد1,300 خرید3,909 فروش4,146 تعداد1,452 دستور1
دستور1 تعداد1,300 خرید3,890 فروش4,159 تعداد11,491 دستور2
دستور1 تعداد10,005 خرید3,888 فروش4,169 تعداد36,500 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 244 دوره 3 ماهه
سود TTM 949
P/E TTM 4.31

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 960 P/E مجمع 4.26
سود نقدی 660
درصد توزیع 68.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.26 % رتبه 242
6 ماهه 8.94 % رتبه 114
9 ماهه 4.35 % رتبه 122
1 ساله 9.33 % رتبه 330
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
122.76 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.34

P/B

% 11.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 4,092 درصد تغییر : 0.54 حجم : 2.252 میلیون دفعات : 282
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 4,114 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.808 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 4,115 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.988 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 4,126 درصد تغییر : 0.98 حجم : 3.258 میلیون دفعات : 380
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 4,167 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.396 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 4,170 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.577 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 4,174 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.534 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 4,178 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.547 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 4,179 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.175 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 4,179 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.175 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 4,182 درصد تغییر : 0.10 حجم : 5.753 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 4,186 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.785 میلیون دفعات : 326
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 4,190 درصد تغییر : 0.19 حجم : 4.131 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 4,198 درصد تغییر : 0.69 حجم : 5.127 میلیون دفعات : 455
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 4,227 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.237 میلیون دفعات : 194
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 38.00 1,862 حجم : 947,676 ارزش بازار : 1.9 هزار میلیارد تاریخ : 09:07
نماد : وگستر آخرین : 7.00 2,800 حجم : 5.534 میلیون ارزش بازار : 2.246 هزار میلیارد تاریخ : 09:06
نماد : وکادو آخرین : 400.00 15,450 حجم : 994,272 ارزش بازار : 11.999 هزار میلیارد تاریخ : 09:05
نماد : وصنعت آخرین : 27.00 1,730 حجم : 12.834 میلیون ارزش بازار : 31.626 هزار میلیارد تاریخ : 09:05
نماد : وصنا آخرین : 99.00 2,091 حجم : 3.102 میلیون ارزش بازار : 10.95 هزار میلیارد تاریخ : 09:07
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
نماد : وسکاب آخرین : 54.00 2,419 حجم : 2.494 میلیون ارزش بازار : 29.676 هزار میلیارد تاریخ : 09:04
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها