گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

وملی | سهام - بورس
محصولات چرمی ( تولید کفش )
گروه:

محصولات چرمی

زیر گروه:

تولید کفش

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 178,300 2.00
قیمت پایانی: 179,170 1.52

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 178,300 پایانی 179,170 2,760.00
بیشترین 183,000 کمترین 178,300
حجم 731,730 دفعات 1,844
حد قیمت 172,210 - 186,260 ارزش 131.1 میلیارد
حجم مبنا 137,212 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
1,677 تعداد خریدار 2
1.689 میلیون حجم خرید 30,418
1,777 تعداد فروشنده 6
1.699 میلیون حجم فروش 20,808
9,610 تغییر مالکیت 9,610

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد160 خرید181,500 فروش181,500 تعداد3,208 دستور2
دستور1 تعداد127 خرید181,410 فروش182,000 تعداد5,472 دستور5
دستور1 تعداد4 خرید181,400 فروش182,040 تعداد17 دستور1
دستور1 تعداد1,195 خرید181,390 فروش182,260 تعداد80 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید181,200 فروش182,370 تعداد177 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1 دوره 9 ماهه
سود TTM 177
P/E TTM 1,027.853

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 178 P/E مجمع 1,022.08
سود نقدی 172
درصد توزیع 96.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.94 % رتبه 86
6 ماهه 72.75 % رتبه 101
9 ماهه 8.99 % رتبه 236
1 ساله 105.22 % رتبه 196
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
44.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

159.69

P/B

% 21.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 179,170 درصد تغییر : 1.52 حجم : 731,730 دفعات : 1,844
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 181,930 درصد تغییر : 3.53 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 4,711
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 175,720 درصد تغییر : 4.00 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 3,921
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 168,960 درصد تغییر : 1.45 حجم : 222,758 دفعات : 698
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 171,440 درصد تغییر : 1.60 حجم : 568,447 دفعات : 1,503
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 174,220 درصد تغییر : 1.49 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 3,737
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 171,660 درصد تغییر : 0.00 حجم : 519,585 دفعات : 1,392
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 171,660 درصد تغییر : 1.98 حجم : 519,585 دفعات : 1,392
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 175,130 درصد تغییر : 1.06 حجم : 156,522 دفعات : 342
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 177,000 درصد تغییر : 1.96 حجم : 376,312 دفعات : 891
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 180,540 درصد تغییر : 1.67 حجم : 856,717 دفعات : 2,033
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 183,610 درصد تغییر : 5.69 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 3,113
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 173,720 درصد تغییر : 0.69 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 3,341
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 174,920 درصد تغییر : 2.35 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 4,072
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 179,120 درصد تغییر : 2.30 حجم : 2.37 میلیون دفعات : 4,592
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها