اعتباری ملل

وملل | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,872 0.45
قیمت پایانی: 2,885 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,890 پایانی 2,885 0.00
بیشترین 2,949 کمترین 2,771
حجم - دفعات -
حد قیمت 2,736 - 3,024 ارزش -
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
97 تعداد خریدار 1
1.948 میلیون حجم خرید 883,766
71 تعداد فروشنده 2
2.484 میلیون حجم فروش 347,753
536,013 تغییر مالکیت 536,013

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7,000 خرید2,883 فروش2,885 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید2,880 فروش2,886 تعداد9,932 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید2,879 فروش2,889 تعداد65,500 دستور3
دستور1 تعداد7,000 خرید2,875 فروش2,890 تعداد251,903 دستور3
دستور1 تعداد200 خرید2,871 فروش2,916 تعداد17,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -208 دوره 3 ماهه
سود TTM -710
P/E TTM -4.066

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -21 P/E مجمع -137.48
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.82 % رتبه 423
6 ماهه 37.93 % رتبه 621
9 ماهه 52.39 % رتبه 581
1 ساله 59.85 % رتبه 588
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
65.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.26

P/B

% 34.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,885 درصد تغییر : 0.07 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,887 درصد تغییر : 0.24 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,880 درصد تغییر : 1.44 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,922 درصد تغییر : 0.85 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,947 درصد تغییر : 0.48 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,933 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,933 درصد تغییر : 0.07 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,931 درصد تغییر : 0.71 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,952 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,952 درصد تغییر : 1.34 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,913 درصد تغییر : 2.25 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,980 درصد تغییر : 5.31 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 3,147 درصد تغییر : 0.16 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 3,152 درصد تغییر : 0.35 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,163 درصد تغییر : 0.35 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 5.00 3,790 حجم : 33.22 میلیون ارزش بازار : 127.606 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 8,379 10,010 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 162 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 47.00 3,221 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 122.529 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,319 حجم : - ارزش بازار : 64.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وخاور آخرین : 66.00 4,195 حجم : 3.85 میلیون ارزش بازار : 136 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 20.00 4,227 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 58.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 8,650 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 1130.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 17.00 1,912 حجم : 19 میلیون ارزش بازار : 278.754 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 24.00 3,246 حجم : 258.44 میلیون ارزش بازار : 828.378 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 29.00 1,787 حجم : 268.7 میلیون ارزش بازار : 364.035 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها