اعتباری ملل

وملل | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,185 5.00
قیمت پایانی: 16,600 2.56

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,600 پایانی 16,600 436.00
بیشترین 17,100 کمترین 16,185
حجم 22.85 میلیون دفعات 2,682
حد قیمت 16,185 - 17,887 ارزش 379.35 میلیارد
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
596 تعداد خریدار 5
5.356 میلیون حجم خرید 17.496 میلیون
1,422 تعداد فروشنده 4
21.298 میلیون حجم فروش 1.555 میلیون
15.941 میلیون تغییر مالکیت 15.941 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,185 تعداد125,592 دستور12
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,186 تعداد22,951 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,187 تعداد29,600 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,188 تعداد19,119 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,189 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 194 دوره 6 ماهه
سود TTM 268
P/E TTM 61.956

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 351 P/E مجمع 47.29
سود نقدی 140
درصد توزیع 39.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.54 % رتبه 499
6 ماهه 45.12 % رتبه 101
9 ماهه 100.02 % رتبه 93
1 ساله 536.84 % رتبه 89
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
166 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.87

P/B

% 55.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 16,600 درصد تغییر : 2.56 حجم : 22.85 میلیون دفعات : 2,682
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 17,036 درصد تغییر : 0.35 حجم : 30.73 میلیون دفعات : 2,923
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 17,095 درصد تغییر : 0.88 حجم : 50.32 میلیون دفعات : 3,137
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 17,247 درصد تغییر : 0.15 حجم : 32.3 میلیون دفعات : 3,359
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 17,272 درصد تغییر : 3.72 حجم : 18.22 میلیون دفعات : 2,657
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 16,653 درصد تغییر : 3.13 حجم : 22.72 میلیون دفعات : 3,332
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 16,148 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.69 میلیون دفعات : 2,716
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 16,148 درصد تغییر : 4.39 حجم : 33.69 میلیون دفعات : 2,716
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 16,889 درصد تغییر : 2.22 حجم : 35.37 میلیون دفعات : 4,148
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 17,272 درصد تغییر : 3.44 حجم : 43.63 میلیون دفعات : 4,419
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 16,697 درصد تغییر : 4.10 حجم : 23.02 میلیون دفعات : 4,390
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 16,040 درصد تغییر : 1.93 حجم : 29.91 میلیون دفعات : 5,032
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 15,737 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.2 میلیون دفعات : 3,649
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 15,737 درصد تغییر : 4.16 حجم : 34.2 میلیون دفعات : 3,649
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 16,420 درصد تغییر : 4.55 حجم : 38.64 میلیون دفعات : 3,838
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 210.00 4,090 حجم : 62.32 میلیون ارزش بازار : 124.746 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وگردش آخرین : 4,906 23,295 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وکار آخرین : 100.00 3,230 حجم : 68.59 میلیون ارزش بازار : 131.93 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وسینا آخرین : 180.00 3,590 حجم : 9.07 میلیون ارزش بازار : 92.905 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وخاور آخرین : 550.00 10,530 حجم : 20.29 میلیون ارزش بازار : 159.15 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وپست آخرین : - 23,040 حجم : - ارزش بازار : 74.499 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وپاسار آخرین : 560.00 10,820 حجم : 34.53 میلیون ارزش بازار : 738.41 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وپارس آخرین : 140.00 2,800 حجم : 140.03 میلیون ارزش بازار : 439.315 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وبملت آخرین : 190.00 3,760 حجم : 275.55 میلیون ارزش بازار : 780.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وبصادر آخرین : 120.00 2,350 حجم : 282.55 میلیون ارزش بازار : 412.082 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها