سر. توسعه معادن و فلزات

ومعادن | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,910 1.89
قیمت پایانی: 10,910 1.89

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,000 پایانی 10,910 210.00
بیشترین 11,220 کمترین 10,900
حجم 10.96 میلیون دفعات 1,101
حد قیمت 10,900 - 11,780 ارزش 119.6 میلیارد
حجم مبنا 8.415 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
369 تعداد خریدار 8
3.903 میلیون حجم خرید 7.061 میلیون
435 تعداد فروشنده 5
8.047 میلیون حجم فروش 2.917 میلیون
4.144 میلیون تغییر مالکیت 4.144 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد170,030 خرید10,900 فروش10,910 تعداد18,877 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,940 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,950 تعداد13,365 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,960 تعداد24,748 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,970 تعداد8,970 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 297 دوره 9 ماهه
سود TTM 789
P/E TTM 13.831

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 696 P/E مجمع 15.68
سود نقدی 600
درصد توزیع 86.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.75 % رتبه 37
6 ماهه 31.15 % رتبه 56
9 ماهه 5.59 % رتبه 48
1 ساله 112.44 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
598.959 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.98

P/B

% 22.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 10,910 درصد تغییر : 1.89 حجم : 10.96 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 11,120 درصد تغییر : 0.54 حجم : 11.17 میلیون دفعات : 1,537
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 11,060 درصد تغییر : 0.81 حجم : 17.74 میلیون دفعات : 2,238
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 11,150 درصد تغییر : 0.62 حجم : 3.22 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 11,220 درصد تغییر : 1.92 حجم : 10.3 میلیون دفعات : 949
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 11,440 درصد تغییر : 0.35 حجم : 20.44 میلیون دفعات : 3,437
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 11,400 درصد تغییر : 1.60 حجم : 24.81 میلیون دفعات : 3,938
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 11,220 درصد تغییر : 1.84 حجم : 16.03 میلیون دفعات : 1,432
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 11,430 درصد تغییر : 1.89 حجم : 12.91 میلیون دفعات : 1,596
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 11,650 درصد تغییر : 0.77 حجم : 22.7 میلیون دفعات : 3,034
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 11,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.03 میلیون دفعات : 1,827
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 11,740 درصد تغییر : 1.68 حجم : 14.03 میلیون دفعات : 1,827
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 11,940 درصد تغییر : 1.81 حجم : 18.23 میلیون دفعات : 1,873
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 12,160 درصد تغییر : 1.22 حجم : 31.76 میلیون دفعات : 3,767
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 2.41 حجم : 45.96 میلیون دفعات : 5,684
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تاصیکو آخرین : 100.00 9,320 حجم : 5.82 میلیون ارزش بازار : 291.09 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها