سر. توسعه معادن و فلزات

ومعادن | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,150 4.93
قیمت پایانی: 8,780 0.69

آخرین معامله

11:01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,090 پایانی 8,780 60.00
بیشترین 9,150 کمترین 8,810
حجم 1.96 میلیون دفعات 310
حد قیمت 8,330 - 9,190 ارزش 17.9 میلیارد
حجم مبنا 8.415 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:01
حقیقی حقوقی
225 تعداد خریدار 4
5.839 میلیون حجم خرید 2.825 میلیون
251 تعداد فروشنده 8
5.447 میلیون حجم فروش 3.218 میلیون
392,500 تغییر مالکیت 392,500

عرضه و تقاضا

11:01
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,200 خرید8,920 فروش8,970 تعداد600 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید8,900 فروش8,980 تعداد3,507 دستور2
دستور3 تعداد3,771 خرید8,890 فروش8,990 تعداد90,902 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید8,880 فروش9,000 تعداد100,600 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید8,860 فروش9,010 تعداد25,108 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 243 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,175
P/E TTM 7.421

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,723 P/E مجمع 5.06
سود نقدی 600
درصد توزیع 34.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.26 % رتبه 50
6 ماهه 17.19 % رتبه 39
9 ماهه 21.99 % رتبه 44
1 ساله 15.12 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
737.52 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.31

P/B

% 21.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 8,720 درصد تغییر : 2.11 حجم : 8.66 میلیون دفعات : 729
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 8,540 درصد تغییر : 4.37 حجم : 14.41 میلیون دفعات : 735
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 8,930 درصد تغییر : 0.11 حجم : 8.97 میلیون دفعات : 959
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 8,940 درصد تغییر : 1.36 حجم : 38.62 میلیون دفعات : 1,857
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 8,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.19 میلیون دفعات : 669
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 8,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.76 میلیون دفعات : 701
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 8,820 درصد تغییر : 3.29 حجم : 23.52 میلیون دفعات : 1,317
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 9,120 درصد تغییر : 0.44 حجم : 6.53 میلیون دفعات : 984
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 9,160 درصد تغییر : 0.97 حجم : 9.99 میلیون دفعات : 905
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 9,250 درصد تغییر : 1.28 حجم : 8.14 میلیون دفعات : 833
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 9,370 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.75 میلیون دفعات : 1,055
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 9,370 درصد تغییر : 0.32 حجم : 9.08 میلیون دفعات : 800
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 9,340 درصد تغییر : 1.27 حجم : 7.77 میلیون دفعات : 721
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 1.05 حجم : 4.48 میلیون دفعات : 662
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 0.31 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 594
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تاصیکو آخرین : 370.00 7,810 حجم : 10.77 میلیون ارزش بازار : 240.56 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : تجلی آخرین : 41.00 1,099 حجم : 307.65 میلیون ارزش بازار : 67.456 هزار میلیارد تاریخ : 11:02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها