سر. توسعه معادن و فلزات

ومعادن | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,420 6.00
قیمت پایانی: 7,400 5.71

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,750 پایانی 7,400 400.00
بیشترین 7,420 کمترین 7,110
حجم 32.82 میلیون دفعات 1,973
حد قیمت 6,940 - 7,570 ارزش 243 میلیارد
حجم مبنا 8.415 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
211 تعداد خریدار 11
1.978 میلیون حجم خرید 19.105 میلیون
600 تعداد فروشنده 7
17.233 میلیون حجم فروش 3.851 میلیون
15.255 میلیون تغییر مالکیت 15.255 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد780,331 خرید6,940 فروش6,950 تعداد100,086 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,960 تعداد11,157 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,970 تعداد32,294 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,980 تعداد93,551 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,990 تعداد15,778 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 194 دوره 9 ماهه
سود TTM 516
P/E TTM 13.481

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 696 P/E مجمع 9.99
سود نقدی 600
درصد توزیع 86.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.85 % رتبه 41
6 ماهه 36.87 % رتبه 37
9 ماهه 45.5 % رتبه 45
1 ساله 3.12 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
621.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.85

P/B

% 22.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 0.72 حجم : 15.2 میلیون دفعات : 1,505
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 6,950 درصد تغییر : 2.80 حجم : 21.08 میلیون دفعات : 1,311
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 7,150 درصد تغییر : 1.92 حجم : 12.65 میلیون دفعات : 1,311
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 7,290 درصد تغییر : 1.62 حجم : 26.21 میلیون دفعات : 2,390
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 7,410 درصد تغییر : 0.80 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 269
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 7,470 درصد تغییر : 0.93 حجم : 5.01 میلیون دفعات : 398
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 7,540 درصد تغییر : 1.82 حجم : 10.64 میلیون دفعات : 1,049
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 33.04 حجم : 11.4 میلیون دفعات : 1,652
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.28 میلیون دفعات : 2,241
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.88 میلیون دفعات : 1,286
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 11,470 درصد تغییر : 0.86 حجم : 4.09 میلیون دفعات : 379
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 11,570 درصد تغییر : 1.53 حجم : 8 میلیون دفعات : 672
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 11,750 درصد تغییر : 0.59 حجم : 16.04 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 11,820 درصد تغییر : 3.14 حجم : 13.96 میلیون دفعات : 2,372
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 11,460 درصد تغییر : 1.88 حجم : 17.81 میلیون دفعات : 1,716
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تاصیکو آخرین : 150.00 9,900 حجم : 11.57 میلیون ارزش بازار : 309.07 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها