سر. فنی و مهندسی مشانیر

ومشان | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 72,280 22.13
قیمت پایانی: 59,183 0.00

آخرین معامله

11:34
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,280 پایانی 59,183 0.00
بیشترین 72,280 کمترین 72,280
حجم 5,314 دفعات 5
حد قیمت 71,938 - 78,681 ارزش 305.21 میلیون
حجم مبنا 337,935 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:34
حقیقی حقوقی
75 تعداد خریدار -
99,591 حجم خرید -
16 تعداد فروشنده -
99,591 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:34
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,938 تعداد423,135 دستور159
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,939 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,110 تعداد830 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,281 تعداد1,653 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,287 تعداد5,862 دستور2

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود -21 دوره 6 ماهه
سود TTM 426
P/E TTM 173.134

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 584 P/E مجمع 126.29
سود نقدی 150
درصد توزیع 25.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.68 % رتبه 970
6 ماهه 26.07 % رتبه 971
9 ماهه 112.81 % رتبه 973
1 ساله 72.8 % رتبه 973
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.184 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 59,183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,314 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسبحان آخرین : 6,529 3,270 حجم : - ارزش بازار : 12.737 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/11
نماد : وثوق آخرین : 13,110 23,711 حجم : 496,051 ارزش بازار : 2.65 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : وآتوس آخرین : 11,157 45,663 حجم : 233,040 ارزش بازار : 724.63 میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : سرچشمه آخرین : 130.00 6,411 حجم : 271,481 ارزش بازار : 33.334 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها