لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,854 0.60
قیمت پایانی: 2,869 1.13

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,870 پایانی 2,869 32.00
بیشترین 2,920 کمترین 2,794
حجم 4.117 میلیون دفعات 304
حد قیمت 2,639 - 3,035 ارزش 11.81 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
88 تعداد خریدار 3
3.643 میلیون حجم خرید 473,666
107 تعداد فروشنده 1
4.094 میلیون حجم فروش 23,435
450,231 تغییر مالکیت 450,231

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید2,818 فروش2,855 تعداد8,000 دستور1
دستور2 تعداد8,000 خرید2,817 فروش2,868 تعداد3,545 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید2,816 فروش2,869 تعداد30,000 دستور1
دستور2 تعداد20,373 خرید2,807 فروش2,873 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید2,805 فروش2,874 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 79 دوره 9 ماهه
سود TTM 145
P/E TTM 19.786

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 332 P/E مجمع 8.64
سود نقدی 310
درصد توزیع 93.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.08 % رتبه 181
6 ماهه 26.83 % رتبه 195
9 ماهه 71.65 % رتبه 413
1 ساله 16.92 % رتبه 355
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.017 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.21

P/B

% 62.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,869 درصد تغییر : 1.13 حجم : 4.117 میلیون دفعات : 304
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,837 درصد تغییر : 0.39 حجم : 7.613 میلیون دفعات : 319
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,826 درصد تغییر : 0.79 حجم : 6.065 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,804 درصد تغییر : 0.74 حجم : 3.829 میلیون دفعات : 298
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,825 درصد تغییر : 0.14 حجم : 5.791 میلیون دفعات : 402
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,829 درصد تغییر : 0.39 حجم : 5.135 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,840 درصد تغییر : 2.01 حجم : 7.42 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,784 درصد تغییر : 2.18 حجم : 7.686 میلیون دفعات : 502
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,846 درصد تغییر : 1.49 حجم : 4.617 میلیون دفعات : 303
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,889 درصد تغییر : 0.14 حجم : 6.554 میلیون دفعات : 474
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,885 درصد تغییر : 4.60 حجم : 14.157 میلیون دفعات : 997
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,024 درصد تغییر : 2.65 حجم : 15.438 میلیون دفعات : 1,036
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,946 درصد تغییر : 5.90 حجم : 14.515 میلیون دفعات : 657
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,782 درصد تغییر : 0.79 حجم : 6.69 میلیون دفعات : 562
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,804 درصد تغییر : 0.39 حجم : 7.376 میلیون دفعات : 520
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولیز آخرین : 60.00 3,050 حجم : 931,515 ارزش بازار : 5.684 هزار میلیارد تاریخ : 1401/06/24
نماد : ولملت آخرین : 331.00 4,398 حجم : 6.185 میلیون ارزش بازار : 6.684 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ولصنم آخرین : 58.00 3,137 حجم : 2.171 میلیون ارزش بازار : 12.752 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ولساپا آخرین : 4.00 1,228 حجم : 18.683 میلیون ارزش بازار : 17.928 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ولراز آخرین : 250.00 20,000 حجم : 308,806 ارزش بازار : 1.226 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ولبهمن آخرین : 98.00 1,963 حجم : 39.419 میلیون ارزش بازار : 6.291 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وایران آخرین : 93.00 3,420 حجم : 2.793 میلیون ارزش بازار : 5.64 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ولغدر آخرین : 17.00 2,791 حجم : 4.06 میلیون ارزش بازار : 4.203 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ولیز-حذف آخرین : - 1,375 حجم : 931,515 ارزش بازار : 5.684 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها