رایان سایپا

ولساپا | سهام - بورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,640 4.96
قیمت پایانی: 3,660 4.44

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,670 پایانی 3,660 170.00
بیشترین 3,820 کمترین 3,640
حجم 25.9 میلیون دفعات 980
حد قیمت 3,640 - 4,020 ارزش 94.8 میلیارد
حجم مبنا 12.048 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
494 تعداد خریدار 2
14.897 میلیون حجم خرید 11 میلیون
288 تعداد فروشنده -
25.897 میلیون حجم فروش -
11 میلیون تغییر مالکیت 11 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,640 تعداد19,783,528 دستور562
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,650 تعداد40,742 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,660 تعداد4,822 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,690 تعداد128,161 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,700 تعداد151,513 دستور8

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 171 دوره 6 ماهه
سود TTM 386
P/E TTM 9.482

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 308 P/E مجمع 11.88
سود نقدی 31
درصد توزیع 10.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.54 % رتبه 73
6 ماهه 62 % رتبه 61
9 ماهه 15.9 % رتبه 49
1 ساله 54.32 % رتبه 38
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.086 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.16

P/B

% 45.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 3,660 درصد تغییر : 4.44 حجم : 25.9 میلیون دفعات : 980
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 3,830 درصد تغییر : 4.73 حجم : 75.17 میلیون دفعات : 3,342
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 4,020 درصد تغییر : 4.74 حجم : 30.34 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 4,220 درصد تغییر : 3.43 حجم : 61.73 میلیون دفعات : 4,396
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,080 درصد تغییر : 3.82 حجم : 42.01 میلیون دفعات : 3,016
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 3,930 درصد تغییر : 2.34 حجم : 64.54 میلیون دفعات : 4,105
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 3,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60.81 میلیون دفعات : 3,314
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 3,840 درصد تغییر : 4.72 حجم : 60.81 میلیون دفعات : 3,314
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 4,030 درصد تغییر : 2.89 حجم : 46.92 میلیون دفعات : 3,815
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 4,150 درصد تغییر : 4.01 حجم : 49.26 میلیون دفعات : 3,782
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 3,990 درصد تغییر : 2.84 حجم : 76.06 میلیون دفعات : 4,649
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 3,880 درصد تغییر : 4.67 حجم : 62.02 میلیون دفعات : 3,669
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 4,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.8 میلیون دفعات : 3,946
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 4,070 درصد تغییر : 1.93 حجم : 55.8 میلیون دفعات : 3,946
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 4,150 درصد تغییر : 4.38 حجم : 64.06 میلیون دفعات : 4,074
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولیز آخرین : 390.00 7,590 حجم : 4.97 میلیون ارزش بازار : 4.614 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ولملت آخرین : 440.00 9,300 حجم : 18.91 میلیون ارزش بازار : 7.272 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ولصنم آخرین : 620.00 13,030 حجم : 36.31 میلیون ارزش بازار : 25.9 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ولشرق آخرین : 475.00 9,030 حجم : - ارزش بازار : 5.501 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ولراز آخرین : 24,697 52,443 حجم : 800,901 ارزش بازار : 1.693 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ولبهمن آخرین : 611.00 8,431 حجم : - ارزش بازار : 7.087 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وایران آخرین : 820.00 15,730 حجم : 19.52 میلیون ارزش بازار : 16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ولغدر آخرین : 1,550 29,570 حجم : 2.7 میلیون ارزش بازار : 15.699 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها