لیزینگ رازی

ولراز | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 28,859 4.01
قیمت پایانی: 27,746 0.00

آخرین معامله

12:08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,859 پایانی 27,746 0.00
بیشترین 28,859 کمترین 28,859
حجم 800,901 دفعات 262
حد قیمت 27,296 - 28,984 ارزش 22.22 میلیارد
حجم مبنا 720,825 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:08
حقیقی حقوقی
144 تعداد خریدار -
518,469 حجم خرید -
127 تعداد فروشنده -
518,469 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,750 خرید26,990 فروش27,296 تعداد90,645 دستور31
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,300 تعداد991 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,480 تعداد960 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,500 تعداد2,152 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,550 تعداد1,008 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -21 دوره 3 ماهه
سود TTM -82
P/E TTM -337.451

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -88 P/E مجمع -314.44
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.76 % رتبه 579
6 ماهه 49.87 % رتبه 607
9 ماهه 42 % رتبه 600
1 ساله 13.32 % رتبه 572
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.693 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 27,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 800,901 دفعات : 262
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولیز آخرین : 95.00 2,003 حجم : 2.68 میلیون ارزش بازار : 7.756 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : ولملت آخرین : 280.00 5,350 حجم : 3.21 میلیون ارزش بازار : 4.304 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ولصنم آخرین : 340.00 6,540 حجم : 3.99 میلیون ارزش بازار : 13.12 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ولشرق آخرین : 323.00 6,156 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 3.709 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ولساپا آخرین : 134.00 2,705 حجم : 19.8 میلیون ارزش بازار : 24.661 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ولبهمن آخرین : 192.00 7,690 حجم : 3.06 میلیون ارزش بازار : 6.028 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وایران آخرین : 270.00 5,320 حجم : 2.4 میلیون ارزش بازار : 8.786 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : ولغدر آخرین : 750.00 14,400 حجم : 1.94 میلیون ارزش بازار : 7.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها