واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

ولتجار | سهام - فرابورس
سایر حمل و نقل ( تولید موتوسیکلت )
گروه:

سایر حمل و نقل

زیر گروه:

تولید موتوسیکلت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,990 51.32
قیمت پایانی: 5,941 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,990 پایانی 5,941 0.00
بیشترین 8,990 کمترین 8,990
حجم 433,020 دفعات 63
حد قیمت 8,349 - 8,774 ارزش 2.51 میلیارد
حجم مبنا 3.366 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
422,962 حجم خرید -
52 تعداد فروشنده 1
402,962 حجم فروش 20,000
20,000 تغییر مالکیت 20,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور410 تعداد12,265,721 خرید8,774 فروش9,380 تعداد554 دستور1
دستور2 تعداد15,311 خرید8,773 فروش9,670 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد14,500 خرید8,772 فروش9,905 تعداد1,280 دستور1
دستور1 تعداد625 خرید8,770 فروش10,072 تعداد10,000 دستور1
دستور7 تعداد60,943 خرید8,729 فروش10,250 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 397 دوره 9 ماهه
سود TTM 516
P/E TTM 16.593

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 71 P/E مجمع 120.59
سود نقدی 50
درصد توزیع 70.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.24 % رتبه 377
6 ماهه 5.84 % رتبه 348
9 ماهه 4.16 % رتبه 410
1 ساله 1.35 % رتبه 409
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.565 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 5,941 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,020 دفعات : 63
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : واعتبار آخرین : 250.00 9,080 حجم : 2.75 میلیون ارزش بازار : 7.12 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها