لیزینگ آریادانا

ولانا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 40,850 101.65
قیمت پایانی: 20,258 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,000 پایانی 20,258 0.00
بیشترین 40,850 کمترین 39,000
حجم 1.708 میلیون دفعات 815
حد قیمت 39,661 - 41,684 ارزش 34.6 میلیارد
حجم مبنا 987,265 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
351 تعداد خریدار 1
956,706 حجم خرید 30,000
110 تعداد فروشنده -
986,706 حجم فروش -
30,000 تغییر مالکیت 30,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,661 تعداد946,205 دستور263
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,662 تعداد1,950 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,663 تعداد128 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,664 تعداد132 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,665 تعداد129 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 616 دوره 12 ماهه
سود TTM 616
P/E TTM 64.385

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 331 P/E مجمع 119.82
سود نقدی 19
درصد توزیع 5.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 120.13 % رتبه 289
6 ماهه 47.66 % رتبه 271
9 ماهه 39.42 % رتبه 286
1 ساله 129.79 % رتبه 386
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.026 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 20,258 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.708 میلیون دفعات : 815
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وشهر آخرین : 658.00 6,013 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
نماد : وسنا آخرین : 1,769 14,802 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 12:08
نماد : وسالت آخرین : 139.00 4,429 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/17
نماد : وثنو آخرین : 1,072 14,268 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/10
نماد : وارس آخرین : 63,027 14,440 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 12:08
نماد : واحصا آخرین : 48,872 71,711 حجم : 1.356 میلیون ارزش بازار : 4.824 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : واحیا آخرین : 45,091 142,000 حجم : 115,942 ارزش بازار : 206.848 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها