لیزینگ آریادانا

ولانا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 28,000 8.50
قیمت پایانی: 30,600 0.00

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,900 پایانی 30,600 0.00
بیشترین 28,000 کمترین 27,200
حجم 258,211 دفعات 42
حد قیمت 30,050 - 31,850 ارزش 7.76 میلیارد
حجم مبنا 673,401 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار -
258,211 حجم خرید -
15 تعداد فروشنده -
258,211 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,050 تعداد345,935 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,450 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,650 تعداد5,596 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش31,500 تعداد1,610 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش31,700 تعداد3,726 دستور1

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 898 دوره 12 ماهه
سود TTM 898
P/E TTM 34.076

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 514 P/E مجمع 59.53
سود نقدی 52
درصد توزیع 10.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.13 % رتبه 449
6 ماهه 12.45 % رتبه 446
9 ماهه 23.01 % رتبه 403
1 ساله 23.76 % رتبه 503
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.06 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258,211 دفعات : 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وشهر آخرین : 3,540 15,980 حجم : 3.273 میلیون ارزش بازار : 193.726 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : واحصا آخرین : 6,920 19,130 حجم : 1.084 میلیون ارزش بازار : 11.004 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : وارس آخرین : 27,350 19,050 حجم : 1.896 میلیون ارزش بازار : 23.2 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وثنو آخرین : 4,360 3,930 حجم : 5.016 میلیون ارزش بازار : 20.725 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وسالت آخرین : 2,830 7,120 حجم : 122,490 ارزش بازار : 12.48 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : وسنا آخرین : 2,050 14,130 حجم : 700,051 ارزش بازار : 55.96 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : واحیا آخرین : 11,840 6,510 حجم : 2.495 میلیون ارزش بازار : 146.8 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : 6 هزار میلیارد تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها