سر. غدیر

وغدیر | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 0.00
قیمت پایانی: 15,950 0.06

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,880 پایانی 15,950 10.00
بیشترین 15,980 کمترین 15,880
حجم 5.518 میلیون دفعات 623
حد قیمت 14,850 - 17,070 ارزش 88.02 میلیارد
حجم مبنا 7.524 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
150 تعداد خریدار 6
1.427 میلیون حجم خرید 4.091 میلیون
284 تعداد فروشنده 3
4.092 میلیون حجم فروش 1.426 میلیون
2.666 میلیون تغییر مالکیت 2.666 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد21,920 خرید15,940 فروش15,970 تعداد147,769 دستور6
دستور3 تعداد53,314 خرید15,930 فروش15,980 تعداد198,061 دستور14
دستور1 تعداد100,000 خرید15,920 فروش15,990 تعداد117,773 دستور11
دستور8 تعداد111,720 خرید15,910 فروش16,000 تعداد348,629 دستور45
دستور9 تعداد45,592 خرید15,900 فروش16,010 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 335 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,071
P/E TTM 7.702

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 2,239 P/E مجمع 7.12
سود نقدی 1,930
درصد توزیع 86.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.92 % رتبه 37
6 ماهه 9.25 % رتبه 35
9 ماهه 38.71 % رتبه 28
1 ساله 24.77 % رتبه 26
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1148.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.8

P/B

% 26.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 15,950 درصد تغییر : 0.06 حجم : 5.518 میلیون دفعات : 623
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 15,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.013 میلیون دفعات : 718
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 15,960 درصد تغییر : 0.19 حجم : 5.942 میلیون دفعات : 881
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 15,930 درصد تغییر : 0.25 حجم : 5.563 میلیون دفعات : 936
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 15,970 درصد تغییر : 0.06 حجم : 8.063 میلیون دفعات : 1,138
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 15,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.831 میلیون دفعات : 631
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 15,980 درصد تغییر : 0.06 حجم : 9.754 میلیون دفعات : 988
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 15,970 درصد تغییر : 0.19 حجم : 15.172 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 15,940 درصد تغییر : 1.30 حجم : 3.103 میلیون دفعات : 759
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 16,150 درصد تغییر : 1.38 حجم : 11.604 میلیون دفعات : 1,575
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 15,930 درصد تغییر : 0.95 حجم : 8.215 میلیون دفعات : 1,196
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 15,780 درصد تغییر : 1.13 حجم : 11.354 میلیون دفعات : 1,519
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 15,960 درصد تغییر : 0.38 حجم : 16.756 میلیون دفعات : 1,698
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 16,020 درصد تغییر : 1.07 حجم : 16.84 میلیون دفعات : 1,760
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 15,850 درصد تغییر : 0.64 حجم : 15.736 میلیون دفعات : 2,029
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصندوق آخرین : 110.00 11,880 حجم : 1.846 میلیون ارزش بازار : 488.017 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وبانک آخرین : 660.00 11,050 حجم : 115.065 میلیون ارزش بازار : 301.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وامید آخرین : 10.00 12,870 حجم : 9.264 میلیون ارزش بازار : 1248.129 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شستا آخرین : 4.00 853 حجم : 383.056 میلیون ارزش بازار : 1406.972 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها