سر. غدیر

وغدیر | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,900 0.23
قیمت پایانی: 12,930 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,780 پایانی 12,930 0.00
بیشترین 13,050 کمترین 12,620
حجم 59.62 میلیون دفعات 4,319
حد قیمت 12,180 - 13,460 ارزش 770.7 میلیارد
حجم مبنا 9.82 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
915 تعداد خریدار 21
16.911 میلیون حجم خرید 42.71 میلیون
1,356 تعداد فروشنده 10
18.573 میلیون حجم فروش 41.049 میلیون
1.661 میلیون تغییر مالکیت 1.661 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید12,900 فروش12,900 تعداد35,592 دستور1
دستور6 تعداد6,892 خرید12,800 فروش12,980 تعداد30,500 دستور2
دستور1 تعداد400 خرید12,790 فروش12,990 تعداد5,000 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید12,780 فروش13,000 تعداد133,518 دستور13
دستور1 تعداد945 خرید12,770 فروش13,010 تعداد401,451 دستور5

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 42 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,040
P/E TTM 12.433

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,023 P/E مجمع 12.64
سود نقدی 800
درصد توزیع 78.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.59 % رتبه 22
6 ماهه 31.47 % رتبه 23
9 ماهه 11.84 % رتبه 27
1 ساله 19.88 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
930.96 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.89

P/B

% 26.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 12,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 12,930 درصد تغییر : 0.86 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 12,820 درصد تغییر : 2.06 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 13,090 درصد تغییر : 0.69 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 2.11 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 13,280 درصد تغییر : 0.75 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 13,380 درصد تغییر : 3.32 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 1.89 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 12,710 درصد تغییر : 2.23 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 4.42 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 12,450 درصد تغییر : 4.89 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 11,870 درصد تغییر : 1.98 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 11,640 درصد تغییر : 0.09 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 11,650 درصد تغییر : 1.61 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 11,840 درصد تغییر : 0.85 حجم : 14.16 میلیون دفعات : 1,713
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصندوق آخرین : - 16,800 حجم : 23.25 میلیون ارزش بازار : 453.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وبانک آخرین : 30.00 7,710 حجم : 22.99 میلیون ارزش بازار : 209.28 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وامید آخرین : 150.00 10,310 حجم : 3.24 میلیون ارزش بازار : 1014.408 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شستا آخرین : 70.00 12,960 حجم : 135.07 میلیون ارزش بازار : 1850.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها