سر. غدیر

وغدیر | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,140 1.94
قیمت پایانی: 11,230 1.14

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,140 پایانی 11,230 130.00
بیشترین 11,140 کمترین 11,140
حجم 6.05 میلیون دفعات 451
حد قیمت 11,340 - 12,260 ارزش 67.4 میلیارد
حجم مبنا 9.82 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
390 تعداد خریدار 3
3.079 میلیون حجم خرید 6.2 میلیون
844 تعداد فروشنده 1
9.229 میلیون حجم فروش 50,000
6.15 میلیون تغییر مالکیت 6.15 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,340 تعداد3,788,338 دستور202
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,350 تعداد16,280 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,360 تعداد28,627 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,370 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,380 تعداد15,641 دستور2

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 314 دوره 9 ماهه
سود TTM 686
P/E TTM 16.56

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 542 P/E مجمع 20.96
سود نقدی 490
درصد توزیع 90.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.55 % رتبه 26
6 ماهه 35.64 % رتبه 22
9 ماهه 31.92 % رتبه 17
1 ساله 121.83 % رتبه 16
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
808.56 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.26

P/B

% 26.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 1.14 حجم : 6.05 میلیون دفعات : 451
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 11,360 درصد تغییر : 1.82 حجم : 9.28 میلیون دفعات : 1,388
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 11,570 درصد تغییر : 1.20 حجم : 49.8 میلیون دفعات : 5,297
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 11,710 درصد تغییر : 0.51 حجم : 2.64 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 11,770 درصد تغییر : 0.68 حجم : 3.24 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 1.99 حجم : 16.53 میلیون دفعات : 1,787
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 12,090 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.5 میلیون دفعات : 3,407
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 12,090 درصد تغییر : 1.63 حجم : 21.5 میلیون دفعات : 3,407
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 12,290 درصد تغییر : 1.68 حجم : 18.96 میلیون دفعات : 1,757
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 12,500 درصد تغییر : 1.81 حجم : 30.38 میلیون دفعات : 3,356
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 12,730 درصد تغییر : 0.31 حجم : 40.83 میلیون دفعات : 5,634
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 12,770 درصد تغییر : 5.89 حجم : 61.71 میلیون دفعات : 6,582
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 12,060 درصد تغییر : 4.78 حجم : 29.22 میلیون دفعات : 2,388
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 11,510 درصد تغییر : 4.73 حجم : 75.27 میلیون دفعات : 5,773
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 10,990 درصد تغییر : 4.77 حجم : 15.42 میلیون دفعات : 1,651
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصندوق آخرین : 260.00 13,220 حجم : 111,807 ارزش بازار : 363.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وبانک آخرین : 150.00 7,720 حجم : 3.03 میلیون ارزش بازار : 213.368 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وامید آخرین : 730.00 36,170 حجم : 334,080 ارزش بازار : 1105.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شستا آخرین : 400.00 19,810 حجم : 26.32 میلیون ارزش بازار : 1584.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها