سر. غدیر

وغدیر | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,550 0.24
قیمت پایانی: 24,530 0.16

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,700 پایانی 24,530 40.00
بیشترین 25,000 کمترین 24,140
حجم 10.973 میلیون دفعات 2,666
حد قیمت 22,780 - 26,200 ارزش 269.17 میلیارد
حجم مبنا 4.724 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
998 تعداد خریدار 16
7.379 میلیون حجم خرید 3.593 میلیون
852 تعداد فروشنده 6
8.273 میلیون حجم فروش 2.699 میلیون
893,882 تغییر مالکیت 893,882

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد398 خرید24,540 فروش24,590 تعداد14,359 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید24,530 فروش24,600 تعداد29,889 دستور5
دستور2 تعداد1,395 خرید24,520 فروش24,650 تعداد688 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید24,510 فروش24,680 تعداد988 دستور1
دستور3 تعداد1,463 خرید24,490 فروش24,690 تعداد2,500 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 335 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,071
P/E TTM 11.845

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 2,239 P/E مجمع 10.96
سود نقدی 1,930
درصد توزیع 86.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.11 % رتبه 25
6 ماهه 86.4 % رتبه 26
9 ماهه 72.87 % رتبه 30
1 ساله 85.55 % رتبه 28
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1766.16 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.45

P/B

% 26.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 24,530 درصد تغییر : 0.16 حجم : 10.973 میلیون دفعات : 2,666
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 24,490 درصد تغییر : 0.69 حجم : 11.932 میلیون دفعات : 2,628
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 24,660 درصد تغییر : 1.24 حجم : 17.318 میلیون دفعات : 3,531
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 24,970 درصد تغییر : 10.17 حجم : 11.322 میلیون دفعات : 2,377
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 22,665 درصد تغییر : 8.68 حجم : 34.101 میلیون دفعات : 3,311
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 24,820 درصد تغییر : 2.28 حجم : 34.101 میلیون دفعات : 3,311
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 25,400 درصد تغییر : 1.68 حجم : 26.473 میلیون دفعات : 3,127
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 24,980 درصد تغییر : 10.21 حجم : 37.103 میلیون دفعات : 2,654
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 22,665 درصد تغییر : 1.46 حجم : 34.101 میلیون دفعات : 3,311
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 22,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.522 میلیون دفعات : 2,506
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 22,340 درصد تغییر : 0.22 حجم : 16.194 میلیون دفعات : 2,109
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 22,390 درصد تغییر : 1.19 حجم : 18.817 میلیون دفعات : 2,008
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 22,660 درصد تغییر : 0.13 حجم : 22.209 میلیون دفعات : 3,144
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 22,690 درصد تغییر : 0.71 حجم : 17.779 میلیون دفعات : 2,826
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 22,530 درصد تغییر : 0.63 حجم : 15.646 میلیون دفعات : 1,708
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصندوق آخرین : 330.00 18,740 حجم : 6.87 میلیون ارزش بازار : 749.353 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وبانک آخرین : 540.00 12,000 حجم : 40.821 میلیون ارزش بازار : 324.003 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وامید آخرین : 180.00 14,500 حجم : 6.617 میلیون ارزش بازار : 1395.538 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : شستا آخرین : 64.00 1,357 حجم : 2.24 میلیارد ارزش بازار : 2192.258 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها