سر. توسعه صنعت و تجارت

وصنعت | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,720 0.70
قیمت پایانی: 5,700 0.35

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,770 پایانی 5,700 20.00
بیشترین 5,820 کمترین 5,650
حجم 4.49 میلیون دفعات 685
حد قیمت 5,510 - 6,020 ارزش 25.6 میلیارد
حجم مبنا 6.075 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
205 تعداد خریدار 1
2.836 میلیون حجم خرید 1.65 میلیون
317 تعداد فروشنده 3
4.25 میلیون حجم فروش 235,956
1.414 میلیون تغییر مالکیت 1.414 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد900 خرید5,700 فروش5,720 تعداد1,689 دستور2
دستور1 تعداد50,000 خرید5,680 فروش5,730 تعداد11,885 دستور1
دستور2 تعداد50,990 خرید5,670 فروش5,750 تعداد6,900 دستور2
دستور3 تعداد61,550 خرید5,660 فروش5,770 تعداد142,301 دستور4
دستور3 تعداد20,300 خرید5,650 فروش5,780 تعداد51,547 دستور1

EPS

سال مالی 1400/05/31
تحقق سود 598 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,243
P/E TTM 2.541

DPS

آخرین مجمع 1399/05/31
سود واقعی 2,143 P/E مجمع 2.66
سود نقدی 250
درصد توزیع 11.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.8 % رتبه 73
6 ماهه 15.29 % رتبه 120
9 ماهه 56.36 % رتبه 96
1 ساله 32.47 % رتبه 92
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
34.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.5

P/B

% 32.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 5,700 درصد تغییر : 0.35 حجم : 4.49 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 5,680 درصد تغییر : 1.79 حجم : 5.45 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 0.54 حجم : 8.35 میلیون دفعات : 974
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 5,550 درصد تغییر : 1.94 حجم : 6.7 میلیون دفعات : 818
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 5,660 درصد تغییر : 0.70 حجم : 5.39 میلیون دفعات : 701
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 5,700 درصد تغییر : 0.18 حجم : 6.25 میلیون دفعات : 808
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 5,690 درصد تغییر : 1.39 حجم : 5.76 میلیون دفعات : 847
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 5,770 درصد تغییر : 2.86 حجم : 10.83 میلیون دفعات : 684
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 5,940 درصد تغییر : 0.17 حجم : 3.41 میلیون دفعات : 675
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 5,950 درصد تغییر : 1.16 حجم : 7.37 میلیون دفعات : 973
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.77 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.23 میلیون دفعات : 1,022
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.89 میلیون دفعات : 943
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.23 میلیون دفعات : 1,099
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.21 میلیون دفعات : 804
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 26.00 12,300 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 124.01 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وملت آخرین : 372.00 4,282 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگستر آخرین : 569.00 18,398 حجم : 4,763 ارزش بازار : 7.586 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکادو آخرین : 810.00 15,492 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنا آخرین : 160.00 5,430 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 14.931 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسیلام آخرین : 30.00 1,210 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسیزد آخرین : 38.00 1,242 حجم : 12,231 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسکاب آخرین : 123.00 4,898 حجم : 4.06 میلیون ارزش بازار : 28.83 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها