سر. صندوق بازنشستگی

وصندوق | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,690 4.91
قیمت پایانی: 10,230 0.39

آخرین معامله

10:48
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,500 پایانی 10,230 40.00
بیشترین 10,690 کمترین 10,200
حجم 2.23 میلیون دفعات 265
حد قیمت 9,690 - 10,710 ارزش 23.2 میلیارد
حجم مبنا 7.989 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:48
حقیقی حقوقی
105 تعداد خریدار 8
1.826 میلیون حجم خرید 3.148 میلیون
84 تعداد فروشنده 8
682,629 حجم فروش 4.291 میلیون
1.143 میلیون تغییر مالکیت 1.143 میلیون

عرضه و تقاضا

10:48
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد189,144 خرید10,150 فروش10,180 تعداد108,901 دستور2
دستور1 تعداد495 خرید10,140 فروش10,320 تعداد12,500 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید10,130 فروش10,330 تعداد10,000 دستور1
دستور15 تعداد448,752 خرید10,120 فروش10,350 تعداد1,475 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید10,110 فروش10,380 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 999 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,099
P/E TTM 4.855

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,216 P/E مجمع 4.6
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 90.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.65 % رتبه 203
6 ماهه 5.86 % رتبه 102
9 ماهه 16.5 % رتبه 94
1 ساله 26.66 % رتبه 92
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
417.077 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.55

P/B

% 15.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 10,190 درصد تغییر : 0.10 حجم : 4.97 میلیون دفعات : 456
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 10,200 درصد تغییر : 2.30 حجم : 5.21 میلیون دفعات : 232
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 10,440 درصد تغییر : 4.04 حجم : 8.79 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 10,880 درصد تغییر : 1.81 حجم : 4.22 میلیون دفعات : 217
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 11,080 درصد تغییر : 0.36 حجم : 2.27 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 11,120 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.45 میلیون دفعات : 260
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 11,200 درصد تغییر : 1.41 حجم : 3.08 میلیون دفعات : 204
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 11,360 درصد تغییر : 0.61 حجم : 2 میلیون دفعات : 296
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 11,430 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 11,460 درصد تغییر : 0.43 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 164
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 11,510 درصد تغییر : 0.69 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 215
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 11,590 درصد تغییر : 0.34 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 269
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 11,630 درصد تغییر : 3.96 حجم : 8.01 میلیون دفعات : 554
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 12,110 درصد تغییر : 2.02 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 436
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 12,360 درصد تغییر : 0.72 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 301
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 620.00 13,070 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 920.16 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : وبانک آخرین : 360.00 7,730 حجم : 8.02 میلیون ارزش بازار : 207.918 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : وامید آخرین : 550.00 13,950 حجم : 1.34 میلیون ارزش بازار : 1305.347 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : شستا آخرین : 50.00 10,970 حجم : - ارزش بازار : 1562 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها