بانک شهر

وشهر | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,013 9.86
قیمت پایانی: 6,671 0.00

آخرین معامله

1399/12/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,900 پایانی 6,671 0.00
بیشترین 6,013 کمترین 5,557
حجم 109.111 میلیون دفعات 7,955
حد قیمت 5,551 - 6,013 ارزش 727.9 میلیارد
حجم مبنا 6.229 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/12
حقیقی حقوقی
163 تعداد خریدار 3
9.933 میلیون حجم خرید 3.132 میلیون
443 تعداد فروشنده 2
10.165 میلیون حجم فروش 2.9 میلیون
231,602 تغییر مالکیت 231,602

عرضه و تقاضا

1399/12/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور62 تعداد5,673,991 خرید6,013 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد9,300 خرید5,942 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,102 خرید5,939 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید5,900 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد2,000 خرید5,882 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,352 دوره 9 ماهه
سود TTM -2,102
P/E TTM -2.827

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -2,545 P/E مجمع -2.33
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.17 % رتبه 193
6 ماهه 42.66 % رتبه 356
9 ماهه 30.67 % رتبه 302
1 ساله 145.21 % رتبه 481
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
103.886 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 6,671 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109.111 میلیون دفعات : 7,955
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 20,592 40,850 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسنا آخرین : 1,769 14,802 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 10:09
نماد : وسالت آخرین : 139.00 4,429 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/17
نماد : وثنو آخرین : 1,072 14,268 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/10
نماد : وارس آخرین : 63,027 14,440 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : واحصا آخرین : 48,872 71,711 حجم : 1.356 میلیون ارزش بازار : 4.824 هزار میلیارد تاریخ : 10:17
نماد : واحیا آخرین : 44,391 142,700 حجم : 115,942 ارزش بازار : 206.848 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها