سر. توسعه شمال

وشمال | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 21,900 3.10
قیمت پایانی: 22,600 0.00

آخرین معامله

1403/04/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,700 پایانی 22,600 0.00
بیشترین 21,900 کمترین 21,450
حجم 3.364 میلیون دفعات 212
حد قیمت 22,600 - 24,900 ارزش 76.09 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/04/27
حقیقی حقوقی
96 تعداد خریدار -
3.364 میلیون حجم خرید -
40 تعداد فروشنده -
3.364 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1403/04/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش22,600 تعداد124,350 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,200 تعداد25,981 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,250 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,300 تعداد11,589 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,350 تعداد2,057 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 5,986 دوره 9 ماهه
سود TTM 5,883
P/E TTM 3.842

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 6 P/E مجمع 3,766.67
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.31 % رتبه 671
6 ماهه 2.26 % رتبه 648
9 ماهه 13.91 % رتبه 707
1 ساله 12.56 % رتبه 717
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.755 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1403/04/04 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.364 میلیون دفعات : 212
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 4.00 1,863 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وگستر آخرین : 120.00 9,350 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وملت آخرین : 92.00 3,636 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : ومهان آخرین : 120.00 5,200 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وکادو آخرین : 2,135 3,875 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وصنعت آخرین : 52.00 1,560 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : واتی آخرین : 40.00 6,710 حجم : 6.242 میلیون ارزش بازار : 70.04 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبهمن آخرین : 36.00 2,270 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبوعلی آخرین : 10.00 1,845 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبیمه آخرین : 19.00 1,086 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها