بانک سینا

وسینا | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,551 2.93
قیمت پایانی: 2,598 1.14

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,660 پایانی 2,598 30.00
بیشترین 2,749 کمترین 2,550
حجم 13.06 میلیون دفعات 809
حد قیمت 2,550 - 2,785 ارزش 33.8 میلیارد
حجم مبنا 4.73 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
285 تعداد خریدار 5
10.688 میلیون حجم خرید 2.372 میلیون
303 تعداد فروشنده 3
10.153 میلیون حجم فروش 2.907 میلیون
535,029 تغییر مالکیت 535,029

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد3,560,793 خرید2,550 فروش2,565 تعداد32,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید2,530 فروش2,587 تعداد7,269 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,589 تعداد40,383 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,599 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,600 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 154 دوره 9 ماهه
سود TTM 172
P/E TTM 15.129

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 172 P/E مجمع 15.1
سود نقدی 60
درصد توزیع 34.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.27 % رتبه 166
6 ماهه 21.15 % رتبه 214
9 ماهه 68.82 % رتبه 154
1 ساله 35.67 % رتبه 110
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
65.947 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.97

P/B

% 24.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,598 درصد تغییر : 1.14 حجم : 13.06 میلیون دفعات : 809
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,628 درصد تغییر : 0.77 حجم : 26.35 میلیون دفعات : 1,255
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,608 درصد تغییر : 2.76 حجم : 17.78 میلیون دفعات : 653
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,682 درصد تغییر : 0.04 حجم : 335,078 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,683 درصد تغییر : 1.76 حجم : 10.9 میلیون دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,731 درصد تغییر : 2.95 حجم : 30.23 میلیون دفعات : 776
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,814 درصد تغییر : 0.35 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 107
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,824 درصد تغییر : 1.60 حجم : 10.25 میلیون دفعات : 399
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,870 درصد تغییر : 1.38 حجم : 11.62 میلیون دفعات : 433
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,910 درصد تغییر : 5.21 حجم : 36.34 میلیون دفعات : 1,521
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.12 میلیون دفعات : 1,325
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.89 میلیون دفعات : 340
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.17 میلیون دفعات : 98
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.97 میلیون دفعات : 415
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 3,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.76 میلیون دفعات : 685
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 125.00 4,195 حجم : 20.69 میلیون ارزش بازار : 129.401 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگردش آخرین : 2,825 15,564 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکار آخرین : 85.00 2,765 حجم : 4.04 میلیون ارزش بازار : 112.062 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وخاور آخرین : 70.00 8,410 حجم : 1.49 میلیون ارزش بازار : 125.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپست آخرین : 590.00 19,090 حجم : 8.5 میلیون ارزش بازار : 61.824 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپاسار آخرین : 290.00 17,050 حجم : 55.11 میلیون ارزش بازار : 1115.806 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وپارس آخرین : 10.00 2,443 حجم : 128.91 میلیون ارزش بازار : 381.782 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وبملت آخرین : 278.00 4,922 حجم : - ارزش بازار : 1004.779 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : وبصادر آخرین : 67.00 2,185 حجم : 248.32 میلیون ارزش بازار : 388.234 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآیند آخرین : 8,601 16,004 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها