بانک سینا

وسینا | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,360 1.01
قیمت پایانی: 2,385 0.04

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,384 پایانی 2,385 1.00
بیشترین 2,448 کمترین 2,340
حجم 5.08 میلیون دفعات 292
حد قیمت 2,190 - 2,420 ارزش 12.1 میلیارد
حجم مبنا 4.73 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
131 تعداد خریدار 6
19.423 میلیون حجم خرید 6.269 میلیون
233 تعداد فروشنده 5
11.029 میلیون حجم فروش 14.664 میلیون
8.394 میلیون تغییر مالکیت 8.394 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد2,558,303 خرید2,420 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد22,222 خرید2,400 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید2,380 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد6,000 خرید2,370 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100,000 خرید2,366 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 62 دوره 3 ماهه
سود TTM 225
P/E TTM 10.594

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 191 P/E مجمع 12.48
سود نقدی 70
درصد توزیع 36.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.98 % رتبه 312
6 ماهه 23.14 % رتبه 125
9 ماهه 37 % رتبه 149
1 ساله 49.21 % رتبه 158
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
60.541 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.69

P/B

% 26.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 2,385 درصد تغییر : 0.04 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 292
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 2,384 درصد تغییر : 3.43 حجم : 25.69 میلیون دفعات : 591
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 2,305 درصد تغییر : 1.16 حجم : 15.2 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 2,332 درصد تغییر : 3.99 حجم : 13.68 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 2,429 درصد تغییر : 3.72 حجم : 10.65 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 2,342 درصد تغییر : 3.74 حجم : 13.32 میلیون دفعات : 358
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 2,433 درصد تغییر : 4.89 حجم : 35.82 میلیون دفعات : 560
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 2,558 درصد تغییر : 0.85 حجم : 24.61 میلیون دفعات : 602
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 2,580 درصد تغییر : 0.12 حجم : 9 میلیون دفعات : 448
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 2,583 درصد تغییر : 4.48 حجم : 12.43 میلیون دفعات : 501
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 2,704 درصد تغییر : 1.39 حجم : 22.4 میلیون دفعات : 918
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 2,667 درصد تغییر : 4.79 حجم : 23.27 میلیون دفعات : 488
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 2,545 درصد تغییر : 0.27 حجم : 7.6 میلیون دفعات : 487
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 2,552 درصد تغییر : 2.08 حجم : 16.79 میلیون دفعات : 605
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 2,500 درصد تغییر : 0.40 حجم : 9.85 میلیون دفعات : 523
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 79.00 3,740 حجم : 12.47 میلیون ارزش بازار : 114.462 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وگردش آخرین : 8,040 10,349 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وکار آخرین : 47.00 2,740 حجم : 13.33 میلیون ارزش بازار : 108.428 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وخاور آخرین : 100.00 5,410 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 137.5 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وپست آخرین : 1,050 22,210 حجم : 6.29 میلیون ارزش بازار : 71.718 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وپاسار آخرین : 10.00 14,410 حجم : 15.4 میلیون ارزش بازار : 944.143 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وپارس آخرین : 13.00 2,338 حجم : 68.39 میلیون ارزش بازار : 361.302 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/26
نماد : وبملت آخرین : 76.00 3,485 حجم : 65.63 میلیون ارزش بازار : 725.271 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وبصادر آخرین : 37.00 2,012 حجم : 61.25 میلیون ارزش بازار : 355.618 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها