سر. استان کرمان

وسکرمان | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,010 1.94
قیمت پایانی: 1,030 0.00

آخرین معامله

1399/12/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,010 پایانی 1,030 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 1,010 - 1,090 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/11
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
11,000 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
11,000 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,010 تعداد52,070,616 دستور721
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,020 تعداد747,012 دستور13
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,030 تعداد230,936 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,040 تعداد195,461 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,050 تعداد20,000 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/14
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1396/06/31
سود واقعی 357.05 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.04 % رتبه 598
6 ماهه 4.04 % رتبه 625
9 ماهه 4.04 % رتبه 637
1 ساله 4.04 % رتبه 642
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
181.734 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.01

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,030 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,406 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,598 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,182 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,660 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,600 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23,099 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,143 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,209 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 160,924 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 5.00 12,158 حجم : 2.87 میلیون ارزش بازار : 121 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وملت آخرین : 186.00 4,468 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,088 حجم : 16,097 ارزش بازار : 7.79 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وکادو آخرین : 4,342 20,644 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,000 حجم : 2.5 میلیون ارزش بازار : 42.54 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنا آخرین : 120.00 5,910 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 16.173 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 12,050 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 4,000 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها