سر. استان کرمانشاه

وسکرشا | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,240 1.59
قیمت پایانی: 1,260 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,240 پایانی 1,260 0.00
بیشترین 1,240 کمترین 1,240
حجم 10,000 دفعات 2
حد قیمت 1,240 - 1,330 ارزش 12.4 میلیون
حجم مبنا 38.462 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
24,020 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
24,020 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,240 تعداد42,426,388 دستور634
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,250 تعداد226,916 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,260 تعداد275,676 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,270 تعداد144,954 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,280 تعداد214,601 دستور2

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -198 دوره 3 ماهه
سود TTM 207
P/E TTM 6.088

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 2,408 P/E مجمع 0.52
سود نقدی 217
درصد توزیع 9.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.08 % رتبه 532
6 ماهه 3.08 % رتبه 592
9 ماهه 3.08 % رتبه 611
1 ساله 3.08 % رتبه 619
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
107.968 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.04

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,020 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,200 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,617 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,617 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18,279 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,190 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20,300 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,000 دفعات : 4
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,800 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,000 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 249.00 12,228 حجم : 523,976 ارزش بازار : 124.44 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وملت آخرین : 184.00 4,470 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,110 حجم : 44,160 ارزش بازار : 7.797 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وکادو آخرین : 4,414 20,716 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,290 حجم : 4.95 میلیون ارزش بازار : 43.98 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وصنا آخرین : 170.00 5,980 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 16.551 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 9,004 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها