سر. استان مرکزی

وسمرکز | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,330 5.00
قیمت پایانی: 1,400 0.00

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,330 پایانی 1,400 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 1,330 - 1,470 ارزش -
حجم مبنا 35.714 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/5
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
19,474 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
19,474 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,330 تعداد20,686,216 دستور347
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,340 تعداد73,755 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,350 تعداد26,000 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,400 تعداد493,160 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,450 تعداد29,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود 11 دوره 12 ماهه
سود TTM 11
P/E TTM 127.273

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 176.526 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 586
6 ماهه 0 % رتبه 610
9 ماهه 0 % رتبه 622
1 ساله 0 % رتبه 626
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
109.16 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,474 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33,277 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33,277 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 82,319 دفعات : 6
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,490 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,490 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,266 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,820 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,362 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 364.00 12,800 حجم : 19.92 میلیون ارزش بازار : 131.64 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 585.00 4,069 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : وگستر آخرین : 1,068 22,540 حجم : 3.9 میلیون ارزش بازار : 9.443 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 8,930 25,232 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وصنعت آخرین : 110.00 6,510 حجم : 25.55 میلیون ارزش بازار : 39.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 260.00 6,850 حجم : 6.89 میلیون ارزش بازار : 19.197 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 60.00 1,180 حجم : 31,198 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : وسیزد آخرین : 60.00 1,220 حجم : 58,964 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : - ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 50.00 1,080 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها