سر. استان فارس

وسفارس | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 979 4.95
قیمت پایانی: 1,030 0.00

آخرین معامله

1400/11/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 979 پایانی 1,030 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم 5,597 دفعات 1
حد قیمت 979 - 1,081 ارزش 5.48 میلیون
حجم مبنا 105.505 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/24
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
5,597 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
5,597 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 25 دوره 9 ماهه
سود TTM 123
P/E TTM 8.374

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 155.006 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی 3.074 میلیون
درصد توزیع 1.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 1014
6 ماهه % رتبه 1014
9 ماهه % رتبه 1014
1 ساله 0 % رتبه 1014
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.36 میلیون

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 4.00 1,863 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 120.00 9,350 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 92.00 3,636 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ومهان آخرین : 120.00 5,200 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 2,135 3,875 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وصنعت آخرین : 52.00 1,560 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : واتی آخرین : 40.00 6,710 حجم : 6.242 میلیون ارزش بازار : 70.04 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبهمن آخرین : 36.00 2,270 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبوعلی آخرین : 10.00 1,845 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وبیمه آخرین : 19.00 1,086 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها