سر. استان فارس

وسفارس | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,010 1.94
قیمت پایانی: 1,030 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,010 پایانی 1,030 0.00
بیشترین 1,010 کمترین 1,010
حجم 213,650 دفعات 5
حد قیمت 1,010 - 1,090 ارزش 215.8 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
213,650 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
213,650 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,010 تعداد68,692,588 دستور943
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,020 تعداد328,585 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,030 تعداد278,621 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,040 تعداد30,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,050 تعداد85,150 دستور3

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -182 دوره 3 ماهه
سود TTM 213
P/E TTM 4.836

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 155.006 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی 3.074 میلیون
درصد توزیع 1.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 550
6 ماهه 0 % رتبه 622
9 ماهه 0 % رتبه 633
1 ساله 0 % رتبه 634
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
271.675 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.85

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 213,650 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 175,280 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 302,299 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35,000 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 169,196 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 285,546 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 373,695 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,800 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,590 دفعات : 15
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,051 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36,218 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36,218 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 66,011 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18,230 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 954,341 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 5.00 12,158 حجم : 2.87 میلیون ارزش بازار : 121 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وملت آخرین : 186.00 4,468 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,088 حجم : 16,097 ارزش بازار : 7.79 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وکادو آخرین : 4,342 20,644 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,000 حجم : 2.5 میلیون ارزش بازار : 42.54 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنا آخرین : 120.00 5,910 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 16.173 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 12,050 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 4,000 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها