سر. استان زنجان

وسزنجان | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,400 1.41
قیمت پایانی: 1,420 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,400 پایانی 1,420 0.00
بیشترین 1,400 کمترین 1,400
حجم 38,982 دفعات 2
حد قیمت 1,400 - 1,500 ارزش 54.6 میلیون
حجم مبنا 35.211 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
24,000 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
24,000 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,400 تعداد6,672,723 دستور140
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,410 تعداد9,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,420 تعداد113,039 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,500 تعداد132,641 دستور9
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -193 دوره 3 ماهه
سود TTM 205
P/E TTM 6.935

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 138.425 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 606
6 ماهه 0.7 % رتبه 601
9 ماهه 0.7 % رتبه 616
1 ساله 0.7 % رتبه 622
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
66.815 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.18

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38,982 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,559 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,155 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/12 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17,308 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,505 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 51,000 دفعات : 9
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,750 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,049 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 249.00 12,228 حجم : 523,976 ارزش بازار : 124.44 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وملت آخرین : 184.00 4,470 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,110 حجم : 44,160 ارزش بازار : 7.797 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وکادو آخرین : 4,414 20,716 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,290 حجم : 4.95 میلیون ارزش بازار : 43.98 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وصنا آخرین : 170.00 5,980 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 16.551 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 9,004 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها