سر. استان خراسان رضوی

وسرضوی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,010 1.94
قیمت پایانی: 1,030 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,010 پایانی 1,030 0.00
بیشترین 1,010 کمترین 1,010
حجم 21,900 دفعات 3
حد قیمت 1,010 - 1,090 ارزش 22.1 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
21,900 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
21,900 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,010 تعداد55,757,628 دستور850
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,020 تعداد463,724 دستور10
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,030 تعداد171,954 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,040 تعداد79,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,050 تعداد295,262 دستور6

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -198 دوره 3 ماهه
سود TTM 210
P/E TTM 4.905

DPS

آخرین مجمع 1396/06/31
سود واقعی 5.418 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی 1.053 میلیون
درصد توزیع 19.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 567
6 ماهه 0 % رتبه 624
9 ماهه 0 % رتبه 634
1 ساله 0 % رتبه 633
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
360.518 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.85

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,900 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.17 میلیون دفعات : 130
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.39 میلیون دفعات : 174
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 135,369 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.31 میلیون دفعات : 284
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.63 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,964 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.49 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 51,412 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 134,884 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,731 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,731 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 722,107 دفعات : 45
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 88,581 دفعات : 10
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29,481 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 5.00 12,158 حجم : 2.87 میلیون ارزش بازار : 121 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وملت آخرین : 186.00 4,468 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,088 حجم : 16,097 ارزش بازار : 7.79 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وکادو آخرین : 4,342 20,644 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,000 حجم : 2.5 میلیون ارزش بازار : 42.54 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنا آخرین : 120.00 5,910 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 16.173 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 12,050 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 4,000 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها