سر. استان خوزستان

وسخوز | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 930 4.12
قیمت پایانی: 970 0.00

آخرین معامله

1399/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 930 پایانی 970 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 930 - 1,010 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/2
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
109,859 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
109,859 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش930 تعداد81,979,785 دستور1077
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش940 تعداد689,672 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش950 تعداد115,308 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش960 تعداد35,400 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش970 تعداد460,220 دستور12

EPS

سال مالی 1397/06/31
تحقق سود 394 دوره 12 ماهه
سود TTM 394
P/E TTM 2.462

DPS

آخرین مجمع 1394/06/31
سود واقعی 566.513 میلیون P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.02 % رتبه 590
6 ماهه 1.02 % رتبه 621
9 ماهه 1.02 % رتبه 628
1 ساله 1.02 % رتبه 632
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
249.154 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.7

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109,859 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 109,859 دفعات : 5
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28,892 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,559 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,664 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111,784 دفعات : 9
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 70,712 دفعات : 4
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32,096 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,570 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,570 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 178,030 دفعات : 11
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 120,963 دفعات : 7
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,608 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 364.00 12,800 حجم : 19.92 میلیون ارزش بازار : 131.64 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 585.00 4,069 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : وگستر آخرین : 1,068 22,540 حجم : 3.9 میلیون ارزش بازار : 9.443 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 8,930 25,232 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وصنعت آخرین : 110.00 6,510 حجم : 25.55 میلیون ارزش بازار : 39.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 260.00 6,850 حجم : 6.89 میلیون ارزش بازار : 19.197 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 60.00 1,180 حجم : 31,198 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : وسیزد آخرین : 60.00 1,220 حجم : 58,964 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : - ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 50.00 1,080 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها